Zadania Pedagoga Szkolnego


Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupe硁iania, pog酬biania i rozszerzania dzia砤lno禼i dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary dzia砤nia i zakresy obowi眤k體 pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzie na zadane w tytule pytanie, nale縴 skupi si na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego maj osoby, z kt髍ymi wsp蟪pracuje.

Pedagog szkolny organizuje w szko砤ch i plac體kach pomoc psychologiczn i pedagogiczn dla dzieci i m硂dzie縴, kt髍ej celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywno禼i uczenia si poprzez pomoc wychowawcom klas i wsp蟪dzia砤nie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), piel阦niark szkoln, organami szko硑 oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracaj眂 uwag na przestrzeganie postanowie Konwencji Praw Dziecka.

G丑wnym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest jednak ucze.


W秗骴 poruszanych problem體 znajduj si:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczni體 oraz analizowaniu przyczyn niepowodze szkolnych i trudno禼i wychowawczych poprzez obserwacj zachowania pojedynczych uczni體 i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klas, analizowanie wynik體 nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady 秗odowiskowe, udzia w wywiad體kach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy wa縩e i interesuj眂e m硂dzie;
 • okre秎enie form i sposob體 udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zalece dotycz眂ych stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczni體 trudno禼i rozwojowych, wyr體nywania brak體 i luk w nauce;
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizuj眂ym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczni體, rodzic體 i nauczycieli;
 • koordynacj dzia砤 podejmowanych na terenie szko硑 z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) u砤twiaj眂ej m硂dzie縴 wyb髍 dalszego kierunku kszta砪enia i zawodu;
 • dzia砤nie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajduj眂ym si w trudnej sytuacji 縴ciowej poprzez informowanie rodzic體 i uczni體 o mo縧iwo禼iach i procedurze uzyskania zasi砶體, stypendi體 i innych form pomocy materialnej oraz wsp蟪dzia砤nie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielaj眂ymi wsparcia materialnego;
 • wsp蟪prac z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • wsp蟪dzia砤nie z organami szko硑, policj, s眃ami w przypadkach wykrocze uczni體 (naruszenie regulaminu szko硑 lub prawa);
 • prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i m硂dzie縴 zawieraj眂ych dokumentacj prowadzonych bada i czynno禼i uzupe硁iaj眂ych;
 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w r罂nych formach doskonalenia i samokszta砪enia.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny wsp蟪pracuje z takimi plac體kami wspieraj眂ymi proces dydaktyczno-wychowawczy szko硑, jak:

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn
 • Gminnym O秗odkiem Pomocy Spo砮cznej
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Poradni Zdrowia Psychicznego
 • S眃em Rejonowym - Wydzia Rodzinny i Nieletnich
 • Komend Miejsk Policji
 • Pedagogami ze szk蟪 podstawowych i ponadgimnazjalnych

Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki