Patron gimnazjum mjr pil. Antoni Tomiczek


Biografia

Opracowa: Wojciech Zmy秎ony

瑀骴砤: materia硑 otrzymane dzi阫i
uprzejmo禼i pana Antoniego Tomiczka
http://www.polishairforce.pl/tomiczek.html


Antoni Tomiczek urodzi si 13 listopada 1915 r. w Pstr笨nej ko硂 Rybnika na 眘ku (rodzice Franciszek - pracownik Kopalni W阦la Kamiennego Rydu硉owy - i matka Marianna z domu Szymiczek). W latach 1922-1930 ucz阺zcza do szko硑 powszechnej w Pstr笨nej, po kt髍ej uko馽zeniu wst眕i do Szko硑 Podoficer體 Piechoty dla Ma硂letnich w Koninie. Przebywa tam od 1 wrze秐ia 1930 r. do 15 wrze秐ia 1933 r., a nast阷nie otrzyma przydzia do 37 Pu砶u Piechoty im. Ziemi jczyckiej w Kutnie na stanowisko dow骴cy dru縴ny w kompanii szkolnej. Pod koniec wrze秐ia 1935 r. zosta czasowo przeniesiony do Szko硑 Podchor笨ych Rezerwy w Skierniewicach, tak縠 na stanowisko dow骴cy dru縴ny. W kwietniu 1936 r. zg硂si si do s硊縝y w lotnictwie. Jego podanie rozpatrzono pozytywnie, w zwi眤ku z czym w po硂wie lipca 1936 r. otrzyma wezwanie na kurs szybowcowy do Ustianowej. Kurs uko馽zy we wrze秐iu 1936 r. (otrzyma kategori "B"), po czym otrzyma przydzia do 2 pu砶u lotniczego w Krakowie. Pocz眛kowo s硊縴 w eskadrze treningowej, gdzie zim 1936-1937 przeszkoli si na mechanika lotniczego, a od po硂wy marca 1937 r. uczy si pilota縰 na RWD-8, PWS-18 i Potezie 25 (jego instruktorem by st. sier. Kazimierz Konopka). W czerwcu 1937 r. wys砤ny zosta na wy縮zy kurs pilota縰 do Lotniczej Szko硑 Strzelania Powietrznego i Bombardowania w Grudzi眃zu. Po przeszkoleniu na PWS-26, PWS-10, Avii BH33 i P.7 otrzyma przydzia do 122 eskadry my秎iwskiej w Krakowie.

W pa糳zierniku 1938 r. bra udzia w zajmowaniu Zaolzia. Bezpo秗ednio potem zosta skierowany na kurs instruktor體 pilota縰 do Warszawy (szkolenie teoretyczne) oraz Radomia (szkolenie praktyczne). Po zako馽zeniu kursu powr骳i do 122 eskadry, ale ju 7 marca 1939 r. zosta przeniesiony do Szko硑 Podoficer體 Lotnictwa dla Ma硂letnich w Kro秐ie. Na lotniskach w Kro秐ie i pobliskiej Moder體ce szkoli uczni體 na maszynach typu RWD-8 i PWS-18 a do wybuchu wojny. 1 wrze秐ia 1939 r. po zbombardowaniu lotniska otrzyma rozkaz poprowadzenia klucza trzech samolot體 do D阞lina. Wieczorem tego dnia odlecia na l眃owisko Kur體 ko硂 Pu砤w. Kolejne dni wrze秐ia sp阣zi na poszukiwaniach dow骴ztwa SPLdM, co mu si ostatecznie uda硂. 17 wrze秐ia 1939 r. otrzyma rozkaz przelotu w rejon Brze縜n. Nie zasta tam nikogo, otrzyma jednak od oficera piechoty informacj, i polskie samoloty odlecia硑 do Rumunii. Wobec tego wystartowa z mechanikiem na Potezie-25 z zamiarem dotarcia do Rumunii. Z powodu awarii silnika l眃owa przymusowo w polu, niedaleko stacji kolejowej w Tarnopolu. Pr骲a ponownego uruchomienia silnika powiod砤 si i Tomiczek wystartowa, jednak縠 po paru minutach lotu znowu musia "siada" na kartoflisku. Noc z 17 na 18 wrze秐ia sp阣zi w pobliskim posterunku policji. Rankiem od miejscowej ludno禼i dowiedzia si o zbli縜j眂ej si Armii Czerwonej, wobec czego po raz trzeci wystartowa na uprzednio przegl眃ni阾ym przez mechanika Potezie. Samolot ponownie zawi骴, pilot wyl眃owa w polu w rejonie wioski Denes體.

Tam 20 wrze秐ia zosta wzi阾y do niewoli przez radzieckie oddzia硑 pancerne. Zosta przewieziony do Monasterzyska i uwi陑iony z innymi 縪硁ierzami Wojska Polskiego w fabryce tytoniu. Po kilku dniach odjecha do Buczacza, a stamt眃 do Husiatynia. Nast阷nie zosta wsadzony do poci眊u, kt髍ym wraz z innymi je馽ami je糳zi przez par dni po terytorium Zwi眤ku Radzieckiego jako pokazywany ludno禼i cywilnej dow骴 tryumfu Armii Czerwonej. Nast阷nie 15 pa糳ziernika 1939 r. z powrotem przewieziono go do Polski. Ostatecznie trafi do miejscowo禼i Podliski Ma砮 w rejonie Lwowa, gdzie rozpocz背 prac przy budowie szosy Lw體-Kij體. Po kilku miesi眂ach, 25 sierpnia 1940 r. zosta wraz z setk innych os骲 przetransportowany do kamienio硂m體 w Boles砤wiu ko硂 Skola w powiecie Stryj. Tam pracowa a do wybuchu wojny radziecko-niemieckiej dnia 22 czerwca 1941 r. W zwi眤ku ze zbli縜j眂ym si frontem 27 czerwca 1941 r. w pieszej kolumnie zosta ewakuowany do miejscowo禼i Dolina - w drodze Rosjanie zabijali niezdolnych do dalszego marszu strza砮m lub bagnetem. Na miejscu Tomiczek i inni za砤dowani zostali po 80 os骲 na wagon towarowy i wys砤ni na wsch骴. Po 24 dniach poci眊 dotar do Starobielska (gdzie wcze秐iej wi陑ieni byli polscy oficerowie, zamordowani potem w Charkowie). 31 lipca 1941 r. do Tomiczka dotar砤 wiadomo舵 o zawarciu porozumienia pomi阣zy ZSRR a rz眃em londy駍kim, w wyniku kt髍ego Polacy zwalniani z radzieckiej niewoli mogli ochotniczo zg砤sza si do Wojska Polskiego na terenie Zwi眤ku Radzieckiego. Tomiczek 24 sierpnia 1941 r. wcielony zosta do armii i otrzyma przydzia do plutonu lotniczego przy 6 Dywizji Piechoty w Tockoje, w kt髍ym znalaz硂 si kilku przedwojennych lotnik體.

29 listopada 1941 r. Tomiczek do潮czy do innej grupy, kt髍a wyjecha砤 do Archangielska celem za砤dunku na okr阾y, kt髍e mia硑 przewie兼 lotnik體 do Anglii. Z powodu bardzo ostrej zimy i cz甓ciowego zamarzni阠ia Morza Bia砮go transport morski stamt眃 by niemo縧iwy, wobec czego personel kolej przerzucono do Murma駍ka, gdzie port nie zamarza (Tomiczek przyby tam 24 stycznia 1942 r.). Zosta zaokr阾owany na lekki angielski kr笨ownik "Trynidad", kt髍ym bezpiecznie, cho nie bez k硂pot體 (ataki samolot體 Luftwaffe i U-Boot體) 1 lutego 1942 r. dop硑n背 do portu Scapa Flow w Szkocji. Skierowany zosta do Kirkham, gdzie odby kwarantann, a nast阷nie do Blackpool. Po uko馽zeniu kurs體 teoretycznych trafi do szko硑 pilota縰 pocz眛kowego 25 EFTS w Hucknall (uczy si tam od 16 wrze秐ia do 3 grudnia 1942 r.), a potem do szko硑 pilota縰 podstawowego 16 SFTS w Newton (od 3 grudnia 1942 r. do 19 maja 1943 r.). Nast阷nie otrzyma posting do szko硑 strzelc體 samolotowych 11 AGS w Andreas na wyspie Man. 20 listopada 1943 r. przeniesiony zosta innej szko硑, tym razem dla obserwator體 5 AOS w Jurby (tak縠 na wyspie Man), a 19 maja 1944 r. do kolejnej jednostki szkoleniowej - 10 (O) AFU w Dumfries w Szkocji. We wszystkich tych szko砤ch lata jako pilot wo勘cy uczni體 na 鎤iczenia w powietrzu, nabieraj眂 po blisko trzyletniej przerwie w lataniu do秝iadczenia na angielskich typach samolot體.

12 kwietnia 1944 r. Tomiczek przeniesiony zosta na ostateczny kurs szkolenia operacyjnego do 18 OTU w Finningley. Po zebraniu za硂gi i uko馽zeniu treningu na Wellintonach 29 czerwca 1944 r. zosta wys砤ny do 1662 HCU w Blyton, jednostki w kt髍ej za硂gi dwusilnikowych bombowc體 przeszkala硑 si na ci昕sze, czteromotorowe maszyny (w wypadku Tomiczka - Halifaxa). Po uko馽zeniu treningu w Blyton ca砤 za硂ga w sk砤dzie: st. sier. pil. Antoni Tomiczek, por. naw. Leon Schedlin-Czarli駍ki, ppor. bomb. Zygmunt Lipi駍ki, kpr. rtg. Aleksander Nikodon, sier. mech. pok. Mieczys砤w Pos硊szny, ppor. strz. Wiktor Anio砮k i kpr. strz. Fryderyk Konior zosta砤 wys砤na transportowymi samolotami York i Dakota przez Afryk P蟪nocn do W硂ch celem wzmocnienia sk砤du 1586 Eskadry do Zada Specjalnych. Na lotnisko eskadry, Campo Casale ko硂 Brindisi, lotnicy przybyli 10 sierpnia 1944 r. Na pierwsz misj Tomiczek polecia noc z 22 na 23 sierpnia 1944 r., dostarczaj眂 zaopatrzenie dla powsta馽體 w Warszawie, natomiast jego ostatnim zadaniem by zrzut na plac體k "Wilga" ko硂 Nowego Targu noc z 28 na 29 grudnia 1944 r. (by to jednocze秐ie ostatni lot specjalny do Polski). 1cznie 23 razy lata ze zrzutami - 5 razy nad Polsk (z czego raz z powodu choroby nawigatora musia zawr骳i), 11 nad W硂chami, 3 nad Jugos砤wi, 2 nad Czechos硂wacj oraz po razie nad Grecj i nieustalonym krajem (brak adnotacji w log-booku). Na prze硂mie marca i kwietnia 1945 r. odtworzony z 1586 eskadry 301 Dywizjon "Ziemi Pomorskiej - Obro馽體 Warszawy" przeniesiony zosta na lotnisko Blackbushe w Anglii i w潮czony do Transport Command. Odt眃 diametralnie zmieni硑 si zadania wykonywane przez Tomiczka - lata z zaopatrzeniem i wojskiem do r罂nych kraj體 Europie - Francji, W硂ch, Grecji, Niemiec, Danii i Norwegii.

20 listopada 1946 r. Antoni Tomiczek zako馽zy s硊縝 w Polskich Si砤ch Powietrznych w stopniu polskim chor笨ego i angielskim Warrant Officera. Zdecydowa si na powr髏 do kraju i 12 maja 1947 r. po raz pierwszy od wielu lat stan背 na polskiej ziemi w Gda駍ku. Powr骳i na G髍ny 眘k, w rodzinne strony. Znalaz zatrudnienie w Zak砤dzie Ubezpiecze Spo砮cznych w Rybniku, gdzie pracowa nieprzerwanie jako starszy inspektor kontroli zak砤d體 pracy od 16 lipca 1947 r. do ko馽a maja 1979 r., kiedy przeszed na emerytur. By cz硂nkiem Aeroklubu w Gliwicach, w kt髍ym to w latach 1957-1964 lata jako pilot sportowy. Obecnie nale縴 do Stowarzyszenia Lotnik體 Polski Po硊dniowej w Jaworznie oraz do Klubu Senior體 Lotnictwa w Katowicach. Za czyny bojowe w czasie II wojny 秝iatowej odznaczony zosta dwukrotnie Krzy縠m Walecznych oraz jugos硂wia駍kim medalem Medalja "Smrt fasizmu - Sloboda Narodu", natomiast za powojenne zas硊gi Krzy縠m Kawalerskim oraz Krzy縠m Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznak Zas硊縪ny dla Wojew骴ztwa Katowickiego. Posiada tak縠 liczne odznaczenia pami眛kowe.

Major Pilot Antoni Tomiczek zmar 19 listopada 2013 r. Zosta pochowany w swojej rodzinnej miejscowo禼i - na cmentarzu parafialnym w Pstr笨nej.

Inne 縭骴砤:
1. http://www.tvp.pl/historia
2. http://www.samoloty.pl
3. http://www.308.cieszyn.pl
4. http://miasta.gazeta.pl
5. http://lokalna24.pl


Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki