Gor眂y posi砮k w Gimnazjum 2016/2017


Informujemy, i od 12 wrze秐ia w sto丑wce szkolnej mo縩a korzysta z gor眂ego posi砶u.

Obiady wydawane s o godz. 12.00 w sali nr 4 w budynku szko硑 na parterze.

Cena obiadu wynosi 3,50 z. Obiady p砤tne s w systemie abonamentowym do 15-go dnia miesi眂a. Od nale縩o禼i wp砤conych po terminie pobierane b阣 odsetki ustawowe w wys. 5%.

Z obiad體 mo縩a korzysta w wybrane dni tygodnia.

Obiad odg硂szony z powodu nieobecno禼i ucznia (choroba, wyjazd na konkurs lub wycieczk) podlega odliczeniu w miesi眂u nastepnym. Odg硂szenia obiadu  dokonujemy na dzie przed planowanym wyjazdem lub w razie choroby w pierwszym dniu nieobecno禼i do godz. 9.00 pod numerem telefonu 572 907 948 lub wysy砤j眂 informacj sms na nr 698 256 600 podaj眂 nazwisko i imi ucznia oraz dat nieobecno禼i ucznia.

Osoby ch阾ne do korzystania z gor眂ego posi砶u proszone s o zg硂szenie tego faktu w 秝ietlicy /DOM HANDLOWY KARLIK/ w godz. od 7.00 do 16.30 u p. B. Harazim.

Osoby znajduj眂e si w trudnej sytuacji materialnej mog ubiega si w O秗odku Pomocy Spo砮cznej w Lyskach o 秝iadczenie w formie gor眂ego posi砶u /obiadu/ , je縠li doch骴 netto z poprzedniego miesi眂a 潮cznie z dodatkami /zasi砶i rodzinne, wychowawcze, opieku馽ze i dla bezrobotnych/ nie przekracza kwoty obliczonej wg wzoru:
514
,00 z x liczba os骲 w rodzinie x 150%

Do dochodu nie wlicza si 秝iadczenia "500 plus"

Osoba ubiegaj眂a si o 秝iadczenie w formie gor眂ego posi砶u sk砤da w O秗odku Pomocy Spo砮cznej w Lyskach nast阷uj眂e dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie w/w 秝iadczenia
  2. za秝iadczenie o zarobkach netto z ostatniego miesi眂a /wynagrodzenie + zasi砶i/
  3. za秝iadczenie o zarejestrowaniu os骲 bezrobotnych w Urz阣zie Pracy /nie dotyczy matek wychowuj眂ych dzieci do lat 3/

Druki mo縩a pobra ze strony internetowej lub w 秝ietlicy /DOM HANDLOWY KARLIK/ w godz. od 7.00 do 16.30 u p. B. Harazim


Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki