Ko砤 zainteresowa w gimnazjum


(4kB)

Ko硂 regionalne

Prowadz眂y: G. Fr眛czak


G丑wne cele i za硂縠nia k蟪ka
 • rozwijanie wiedzy o kulturze w砤snego regionu i jej zwi眤kach z kultur narodow
 • kontakt ze 秝iatem lokalnym i regionalnym w celu utworzenia bliskich wi陑i i zrozumienia r罂norakich przynale縩o禼i cz硂wieka
 • ugruntowanie poczucia to縮amo禼i narodowej poprzez rozw骿 to縮amo禼i regionalnej
 • rozwijanie wiedzy o historii regionu w powi眤aniu z tradycjami w砤snej rodziny

Osi眊ni阠ia uczni體

 • odnajdywanie we w砤snym 縴ciu warto禼i, jak stanowi "ma砤 ojczyzna", region
 • prezentowanie w砤snego regionu i jego walor體 oraz cech wyr罂niaj眂ych
 • dzia砤nie na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego
 • udzia w inicjatywach kulturalnych
 • umiej阾no舵 gromadzenia, wyszukiwania i interpretowania informacji o regionie
 • pos硊giwanie sie nowoczesnymi metodami prezentowania (promowania) swego regionu
 • wdra縜nie uczni體 do samorz眃no禼i
 • dostrzeganie zwi眤k體 tradycji swojej rodziny z tradycjami regionalnymi i narodowymiWiele ostatnio m體i si o "powrocie do korzeni" czy randze edukacji regionalnej. Szukanie "swoich korzeni" daje cz硂wiekowi poczucie przynale縩o禼i do konkretnego miejsca, kultury, wsp髄noty. Wychodz眂 naprzeciw tym tendencjom w Gimnazjum w Lyskach, w roku szkolnym 2004/2005, rozpocz瓿am realizacj programu dzia砤 edukacyjnych w ramach Ko砤 Regionalnego.

Program, kt髍y zaproponowa砤m jest pochodn moich wieloletnich do秝iadcze zwi眤anych z edukacj regionaln, z pr骲 odpowiedzi na pytania nurtuj眂e m硂dzie; o w砤sn to縮amo舵, pochodzenie, skomplikowan histori regionu.

眘k jest dla mnie terenem, kt髍y pragn poznawa z moimi uczniami, swoist przestrzeni, "moj ma潮 ojczyzn". G丑wnym celem mojego programu jest ukszta硉owanie w uczniach poczucia w砤snej to縮amo禼i regionalnej oraz zaanga縪wania w poznawanie regionu, w kt髍ym wsp髄nie 縴jemy. W ramach zaj赕 ko砤 zosta硑 opracowane wywiady z najstarszymi mieszka馽ami naszej gminy, kt髍zy wyrazili na to zgod. Zosta opracowany s硂wnik termin體 zwi眤anych z regionalizmem zatytu硂wany "S硂wnik m硂dego regionalisty".

Tematem wiod眂ym by硂 tak縠 poznawanie sylwetek wybitnych 眤ak體 od 秗edniowiecza po czasy wsp蟪czesne. Szczeg髄na uwag po秝iecili秏y osobom zas硊縪nym dla Lysek i okolic takich jak: J髗ef Benedykt Po砮dnik, Karol Godula, Maksymilian Basista, Juliusz Roger. Ka縟y z uczestnik體 ko砤 przygotowa referat na temat wybranej postaci. Jako podsumowanie zosta urz眃zony mini-konkurs wiedzy o wybitnych 眤akach.

Zosta砤 nawi眤ana sta砤 wsp蟪praca z przedstawicielem Urz阣u Gminy Lyski do spraw cmentarnictwa, w ramach kt髍ego zosta硑 u禼i秎one zasady wsp蟪pracy przy piel阦nacji Miejsc Pami阠i Narodowej. Aby uczci poleg硑ch uczestnik體 "Marszu ierci", w roku szkolnym 2003/2004, zorganizowano pieszy rajd cz硂nk體 ko砤 szlakiem mogi poleg硑ch Wi昙ni體 O秝i阠imia na terenie Gminy Lyski. Uporz眃kowano wtedy i posadzono kwiaty na mogi砤ch w Lyskach, 痽tnej i Raszczycach.

Z okazji i阾a Niepodleg硂禼i oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, cz硂nkowie ko砤 przygotowuj apele, akademie, a nawet brali udzia w s眃zie nad Stanis砤wem Augustem Poniatowskim.

Najwi阫szymi przedsi陊zi阠iami by硑 konkursy: I Gwarowy Konkurs Szkolny po潮czony z zaj阠iami otwartymi na terenie zabytkowej le秐icz體ki w Suminie oraz konkurs o czasach stanis砤wowskich z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Warto r體nie podkre秎i bardzo dobr frekwencj na zaj阠iach ko砤 oraz sta潮 opiek nad izb regionaln.


(1kB)program k蟪ka regionalnego
Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki