Ko砤 zainteresowa w gimnazjum


(4kB)

Ko硂 plastyczno-techniczne

Prowadz眂y: B. Niestr骿


G丑wne cele i za硂縠nia k蟪ka
  • przygotowanie m硂dzie縴 do odbioru r罂norodnych bod糲體 docierajacych do cz硂wieka
  • umiejetno舵 selekcji r罂norodnych bod糲體 docierajacych do cz硂wieka
  • umiej阾no舵 潮czenia wiadomo禼i i do秝iadcze z r罂nych dziedzin wiedzy


Celem wprowadzenia reformy o秝iaty by硂 podniesienie poziomu efektywno禼i i skuteczno禼i edukacji, w ka縟ym z mo縧iwych wymiar體 jej dzia砤nia. Szczeg髄n uwag zwraca si na pe硁 integracj w nauczaniu, kt髍a ma w rezultacie doprowadzi do ca硂禼iowego ujmowania r罂nych przejaw體 縴cia. Wynikiem moich wieloletnich do秝iadcze w pracy z m硂dzie勘 jest odkrycie bardzo g酬bokich wi陑i 潮cz眂ych plastyk z technik, i to nie tylko ze wzgl阣u na praktyczny charakter tych przedmiot體, ale r體nie pod wzgl阣em realizowanych tre禼i wyja秐iaj眂ych zjawiska i procesy zachodz眂e w otaczaj眂ym nas 秝iecie.

Przygotowanie m硂dzie縴 do odbioru r罂norodnych bod糲體 docieraj眂ych do cz硂wieka, umiej阾no舵 ich selekcji oraz 潮czenia wiadomo禼i i do秝iadcze z r罂nych dziedzin wiedzy celem realizacji ponadprzedmiotowych zada, to g丑wne za硂縠nia mojego programu innowacyjnego.

Cele innowacji wynikaj z potrzeby wychowania ludzi tw髍czych, gotowych do podj阠ia dzia砤. 痽cie codzienne i praca zawodowa, do kt髍ych mamy przygotowa m硂dzie, postawi przed nimi wiele zada, kt髍e b阣 wymaga硑 nie tyle wiadomo禼i z jednej 禼i秎e okre秎onej dziedziny, co umiej阾no禼i po潮czenia do秝iadcze nabytych w ramach nauki szkolnej.

Wzajemne przeplatanie si tre禼i plastycznych i technicznych pozwoli w przysz硂禼i postrzega wytw髍 w砤snej pracy, zar體no codziennej w domu jak i zawodowej, nie tylko w kontek禼ie zadania wykonanego, ale r體nie spe硁iaj眂ego wszelkie za硂縠nia funkcjonalne, u縴tkowe i estetyczne. Wyrobienie u uczni體 nawyku traktowania zada praktycznych ponadprzedmiotowo pozwoli ukszta硉owa u nich potrzeb szukania powi眤a pomi阣zy wszelkimi dziedzinami wiedzy, jaka do nich dociera.

Urozmaicenie zada i wzajemne przeplatanie si tre禼i powinno ponadto pozytywnie wp硑n辨 na motywacj ucznia do zdobywania wiedzy. Po潮czenie dw骳h przedmiot體 pozwala na wi阫sze zainteresowanie uczni體 nauczanymi tre禼iami przez mo縧iwo舵 ukazania szerokiego wachlarza ich zastosowa, pobudza aktywno舵 spostrze縠niow oraz u砤twia ca硂禼iowe rozumienie zjawisk i proces體. W 秝ietle niepokoj眂ego spadku zainteresowania uczeniem si, ka縟a nowa, zaskakuj眂a uczni體 forma pracy, mo縠 sta si tym bod糲em, kt髍y zainteresuje i zmobilizuje m硂dzie do dzia砤nia.

Program "W 秝iecie sztuki i techniki":

  • jest dostosowany do mo縧iwo禼i, potrzeb i aspiracji uczni體, dzi阫i czemu stwarza mo縧iwo舵 osi眊ania sukces體;
  • zapewnia ka縟emu uczniowi szans rozwoju, gdy uwzgl阣nia jego indywidualne potrzeby, mo縧iwo禼i, zainteresowania i szczeg髄ne uzdolnienia;
  • ukierunkowany jest na wszechstronny rozw骿 ucznia;
  • przygotowuje uczni體 do podj阠ia nauki w wybranej szkole, a w konsekwencji pracy zawodowej zgodnie z wyznaczonymi przez siebie celami i aspiracjami.

Program "W 秝iecie sztuki i techniki" zosta opracowany w oparciu o nast阷uj眂e programy dopuszczone do u縴tku szkolnego:

  1. Plastyczne widzenie 秝iata" Ewy Brol, Wyd. PAZDRO nr DKW-4014-41/00
  2. "Jestem konstruktorem" Anieli Nowak, Wyd. Szkolne PWN nr DKW-4014-28/01.

Programem obj阠i s uczniowie klas trzecich gimnazjum w ramach przedmiot體 plastyka i technika. Zgodnie z ramowym planem nauczania szko硑, plastyka realizowana jest w wymiarze 2 godzin: po jednej w klasie drugiej i trzeciej, za technika w wymiarze 2 godzin w klasie trzeciej. Zgodnie z powy縮zym opracowany program nie zawiera tre禼i plastycznych przewidzianych do realizacji w klasie drugiej (zagadnie z rysunku i malarstwa, niekt髍ych dzia砤 plastycznych).

Tre禼i programu realizowane s w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Zagadnienia zosta硑 tak dobrane, by w rocznym rozrachunku tre禼i plastyczne stanowi硑 oko硂 1/3 wszystkich realizowanych godzin, za pozosta砤 cz甓 przypad砤 na tre禼i techniczne. Uzyskiwane stopnie z przedmiot體 wpisywane s odpowiednio do plastyki lub techniki w zale縩o禼i od ocenianych tre禼i.


(1kB)program k蟪ka plastyczno - technicznego


Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki