Ko砤 zainteresowa w gimnazjum


(4kB)

Klub matematyczny "Elipsa"

Prowadz眂y: J. Kotyczka

G丑wne cele i za硂縠nia klubu
G丑wnym celem k蟪ka matematycznego jest intensywne rozwijanie umiej阾no禼i logicznego my秎enia i dedukowania u uczni體 o ponadprzeci阾nych zdolno禼iach, a tak縠:
 • doskonalenie umiej阾no禼i pos硊giwania si j陑ykiem matematycznym (czytanie, zapisywanie formalizm體, j陑yk "m體iony")
 • zapoznanie uczni體 z dowodem matematycznym (metody dowodzenia, "droga" od za硂縠nia do tezy, dowody twierdze algebry i geometrii)
 • kszta硉owanie w uczniach umiej阾no禼i rozwi眤ywania problem體 logicznych metod tzw. nauczania ekspertowego, w kt髍ym ucze jest stopniowo wdra縜ny do realizacji podstawowych funkcji systemu ekspertowego wspomaganego multimedialnie, s硊勘cego wykonywaniu zada w procesie dydaktycznym, a tak縠 bierze czynny udzia w tworzeniu takich system體 ekspertowych. Pozwala to motywowa ucznia do rozwi眤ywania zada i do poszukiwania odpowiedzi na pytania nie tylko po to, aby uzyska wysok ocen, ale g丑wnie po to, by sta si ekspertem w danej dziedzinie wiedzy. Pozwala to tak縠 przygotowywa umys硑 uczni體 do wysi砶u logicznego my秎enia, dzi阫i czemu w m硂dym pokoleniu mo縩a wykszta砪i logicznie my秎眂e i zarazem informatyczne spo砮cze駍two, w kt髍ym ka縟y potrafi samodzielnie stawa si ekspertem w swojej dziedzinie, prawid硂wo wnioskowa i operatywnie wykorzystywa sw wiedz.

Tematyka zaj赕

 • podzielno舵 w zbiorze liczb naturalnych (dowody twierdze o podzielno禼i, algorytm Euklidesa, liczby pierwsze - "sito Eratostenesa", rozk砤d liczby naturalnej na czynniki pierwsze);
 • r體nanie pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi - znajdowanie par liczb ca砶owitych / naturalnych spe硁iaj眂ych r體nanie;
 • zadania tekstowe na r體nania i uk砤dy r體na o podwy縮zonym stopniu trudno禼i (zadania historyczne, geometryczne);
 • rozwi眤ywanie r體na, w kt髍ych wyst阷uje warto舵 bezwzgl阣na;
 • uk砤dy r體na i r體nania z parametrem (badanie liczby rozwi眤a lub szukanie konkretnych rozwi眤a w zale縩o禼i od parametru, znajdowanie warto禼i parametru dla zadanych warunk體);
 • niedziesi眛kowe systemy pozycyjne: dw骿kowy, tr骿kowy, pi眛kowy, 髎emkowy; dzia砤nia na liczbach w tych systemach, zamiana liczb z jednego systemu na inny;
 • przyk砤dy zbior體, symbole: nale縠nia, zawierania, sumy i iloczynu zbior體, dzia砤nia na zbiorach, figura geometryczna jako zbi髍 punkt體;
 • dowody twierdze geometrycznych: o k眛ach w kole, o k眛ach i bokach tr骿k眛a, twierdzenia dot. wielok眛體, k眛體, okr阦體 itp.
 • zadania logiczne (zastosowanie implikacji warunkowej, np. w zadaniu o wa縠niu monet).
 • zadania typu "test inteligencji", polegaj眂e na podaniu kolejnych "wyraz體" ci眊u znak體, dorysowaniu logicznie brakuj眂ych element體 itp.


(17kB) Regulamin konkursu zadaniowego "Elipsa"

 1. Do udzia硊 w konkursie i cz硂nkowstwa w Klubie Elipsa zapraszam wszystkich uczni體 gimnazjum, zw砤szcza z klas drugich i trzecich.
 2. Uczestnicy rozwi眤uj zadania wybrane na dany miesi眂 (od wrze秐ia do maja, z wyj眛kiem lutego - ferie zimowe). Rozwi眤ania oddajemy do ostatniego dnia nauki w danym miesi眂u, ka縟e na oddzielnej kartce (w nag丑wku: imi, nazwisko, klasa).
 3. Za ka縟e rozwi眤anie uczestnik otrzymuje punkty, doliczane na swoje konto. Punktowana b阣zie tak縠 aktywno舵 danej klasy.
 4. Po ka縟ym miesi眂u uczestnik體 konkursu zapraszam na spotkanie, podczas kt髍ego:
  • om體imy prawid硂we rozwi眤ania zada z poprzedniego miesi眂a,
  • dowiemy si, jak podej舵 do zada z nast阷nej listy, poznaj眂 troch ciekawszej matematyki, spoza programu szkolnego, np.:
   poszukamy haczyk體 w ZADANIACH LOGICZNYCH i strategi na MIGSWKI, odkryjemy R盈NE SYSTEMY LICZBOWE, polubimy WYZNACZNIKI - SZYBKI SPOS覤 NA UKDY R覹NA, mo縠 dowiemy si te, CO TO JEST DOW覦, skonstruujemy CIEKAWE FIGURY i zbudujemy BRY, kt髍e nam si nie 秐i硑 :
  • aktywno舵 na zaj阠iach b阣zie nagradzana dodatkowymi punktami na konto!
 5. A w czerwcu punkty b阣 podsumowane - wy硂nimy i nagrodzimy zwyci陑c體!


Literatura

 1. Abramowicz T. Zadania dla k蟪ek matematycznych.
 2. P. J阣rzejewicz, "Bukiety matematyczne", GWO
 3. Dawidziuk M. E., D眀rowski M. (red.), "mig丑wki z Manchesteru" cz. I i II, WSiP, W-wa 1993.
 4. Krawcewicz Z. Zadania dla uczni體 klas V - VIII uzdolnionych matematcznie, WSiP 1997
 5. Krysicki W. Jak liczono dawniej, a jak dzi., Opowie禼i z dziej體 liczb.
 6. Lehmann J., Kurzweil durch Mathe, Aulis Verlag Deubner & CO KG, K鰈n 1986.
 7. Papert S., Burze m髗g體. Dzieci i komputery, PWN, Warszawa 1996.(1kB) program k蟪ka matematycznego "Klub Elipsa"


Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki