Ko砤 zainteresowa w gimnazjum


(4kB)

Ko硂 ekologiczno - chemiczne

Prowadz眂y: B. Sikora


G丑wne cele i za硂縠nia k蟪ka
 • rozbudzanie 秝iadomo禼i ekologicznej,
 • rozwijanie zainteresowania uczni體 wiedz chemiczn,
 • wzbudzanie i rozwijanie pasji badawczej oraz tw髍czego my秎enia,
 • wdra縜nie umiej阾no禼i pos硊giwania si zdobyta wiedz chemiczn w 縴ciu codziennym,
 • uwra縧iwianie na pi阫no przyrody,
 • kszta硉owanie umiej阾no禼i obserwacji 秗odowiska przyrodniczego oraz dostrzegania zagro縠,
 • doskonalenie umiej阾no禼i korzystania z r罂nych 紃骴e informacji (literatura popularnonaukowa, Internet).

Osi眊ni阠ia uczni體

Po realizacji programu ucze:

 • oceni stopie i jako舵 zagospodarowania odpad體 w najbli縮zej okolicy,
 • dostrze縠 zwi眤ki przyczynowo skutkowe w procesach degradacji przyrody,
 • b阣zie si czu odpowiedzialny za stan 秗odowiska i wykazywa trosk o jego czysto舵,
 • wymieni skutki niekontrolowanego rozwoju i post阷u cywilizacji,
 • wyka縠 zaanga縪wanie na rzecz ochrony przyrody.Ekologia to nauka o zwi眤kach (wzajemnych oddzia硑waniach) miedzy organizmami a otaczaj眂ym je 秗odowiskiem. Termin ekologia pochodzi od greckich s丑w: Oikos, co oznacza dom, miejsce 縴cia, i Logos - s硂wo, nauka. Tak wiec dos硂wnie ekologia oznacza nauk o miejscu 縴cia organizm體 (秗odowisku).

Post阷uj眂a degradacja 秗odowiska naturalnego, zanieczyszczenia oraz nierozs眃ne wykorzystywanie bogactw naturalnych sk砤nia wielu ludzi do dzia砤 na rzecz poprawy i ochrony przyrody. Przysz硂禼i naszego spo砮cze駍twa jest m硂dzie, dlatego jak najwcze秐iej nale縴 rozbudza w m硂dych ludziach zainteresowanie otoczeniem i jego problemami, wykorzystuj眂 ich spontaniczna potrzeb dzia砤nia i akceptacji tych dzia砤.

Jeste秏y cz甓ci przyrody, a niszcz眂 j, lekcewa勘c jej prawa - niszczymy samych siebie. Musimy wiec zdawa sobie spraw z konieczno禼i ochrony powietrza, wody i gleby, obowi眤ku zmniejszania odpad體 i poszukiwania bezpiecznych dla 秗odowiska sposob體 uzyskiwania energii, oszcz阣nego korzystania z zasob體 surowcowych i zasob體 biosfery, a tak縠 racjonalnego u縴wania substancji chemicznych.

Pog酬bianie wiedzy ekologicznej i chemicznej s硊縴 og髄nemu rozwojowi ucznia, daje mu mo縧iwo舵 rozwijania zainteresowa i talent體, rozbudzania aktywno禼i poznawczej oraz kszta硉owania umiej阾no禼i i postaw warunkuj眂ych podejmowanie skutecznych dzia砤 wobec pojawiaj眂ych sie dla 秗odowiska zagro縠. Wiedza ta jest istotnym elementem powi眤ania wewn阾rznego 秝iata szkolnego ze 秝iatem zewn阾rznym.


(1kB)program k蟪ka ekologiczno - chemicznego
Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki