Comenius
Regulamin


Regulamin

udziału uczniów w projektach

Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius

 

Celem projektów realizowanych w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius jest w szczególności rozwijanie wśród uczniów i nauczycieli wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz rozumienia jej wartości, a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

1. Udział ucznia w projekcie polega na uczestnictwie w dowolnej liczbie działań związanych z realizacją celów projektu, zgodnie z planem opracowanym przez szkolnego koordynatora projektu.

2. Każdy uczeń może zgłosić chęć udziału w projekcie. O liczbie uczniów biorących udział w projekcie decydują specyfika działań podejmowanych w projekcie oraz kompetencje uczniów niezbędne do wykonywania zadań.

3. Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny.

4. Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje szkolny koordynator projektu po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli.

5. Uczeń przystępujący do realizacji projektu powinien dostarczyć koordynatorowi zgodę rodziców na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych dziecka. Wzór zgody stanowi

Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do regulaminu.

6. Uczniowie wykonują zadania związane z projektem pracując samodzielnie lub pod nadzorem nauczyciela – grupowo lub indywidualnie.

7. Pracę w ramach projektu uczniowie wykonują głównie na zajęciach szkolnego kółka „Comenius” oraz w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

8. Niektóre zadania projektu mogą być realizowane na zajęciach lekcyjnych. W tym przypadku w działania projektowe zaangażowani są wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach, a zgoda rodziców nie jest wymagana.

 

Przyjmowanie uczniów ze szkół partnerskich

9. W czasie realizacji projektu uczniowie mogą przyjmować partnerów z zagranicy u siebie w domu.

10. Rodzina przyjmująca zapewnia uczniowi z zagranicy opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w tym:

1) zakwaterowanie, w szczególności samodzielne miejsce do spania,

2) wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką swoich nauczycieli.

3) możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i wartości.

11. Rodzice ucznia potwierdzają gotowość do przyjęcia gościa ze szkoły partnerskiej w oświadczeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu.

12. Dodatkowe zasady pobytu uczniów ze szkoły partnerskiej będą  ustalane z rodzinami przyjmującymi oraz rodzicami wysyłającymi dziecko do kraju partnerskiego przed wyjazdem.

13. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na wyjazd zagraniczny.

 

Wyjazdy zagraniczne uczniów

14. Jedną z form realizacji projektów są wyjazdy zagraniczne, podczas których uczniowie mieszkają u domach rodzinnych partnerów lub w hotelach.

15. Liczba wyjazdów zagranicznych uzależniona jest od uzyskanej kwoty dofinansowania oraz kosztów ich organizacji.

16. Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi na wyjazd są:

1) gotowość przyjęcia ucznia z zagranicy oraz zapewnienia mu zakwaterowania i wyżywienia,

2) zaangażowanie w realizację projektu i rzetelne wykonywanie powierzonych

3) znajomość języka angielskiego wystarczająca do skutecznego, samodzielnego komunikowania się,

4) nienaganna postawa ucznia.

17. Rodzice ucznia wyrażają zgodę na wyjazd w oświadczeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do regulaminu.

18. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem uczniów za granicą. Przed wyjazdem uczniów do kraju partnerskiego ustalane będą dodatkowe zasady pobytu uczniów.

19. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej.

20. W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny rodzice ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi na ten wyjazd.

 

Finanse

21. Podstawowym źródłem finansowania projektu jest kwota dofinansowania otrzymywana ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius na działania lokalne oraz na pokrycie kosztów mobilności (wyjazdów zagranicznych) w wysokości zależnej od liczby planowanych wyjazdów.

22. Dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki pochodzące od sponsorów lub rodziców uczniów uczestniczących w projekcie.

 

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

 Nowości na stronie

Motto szkoły

"Życie Twą szansą wykorzystaj ją.
Życie wyzwaniem -
weź je w ręce swe.
Życie obowiązkiem, więc wypełnij go.
Życie jest marzeniem, spełnij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozostało:

1% podatku

Z fotokroniki