UWAGA

Zast阷stwa zamieszczone s w zak砤dce e-dziennik. Prosimy o zalogowanie si do systemu (Librus Synergia) i sprawdzanie na bie勘co zast阷stw na poszczeg髄ny dzie.KONKURS PODW覴KO NIVEA!

Gmina Lyski zg硂si砤 budow Placu Zabaw do og髄nopolskiego konkursu NIVEA

Pom罂 wygra i zag硂suj na Rodzinne Miejsce Zabaw
w Lyskach!

Jak g硂sowa?

 1. Wejd na stron: www.nivea.pl/podworko2016

 2. Znajd lokalizacj LYSKI

 3. Wybierz - GSUJ

 4. Zarejestruj si poprzez aktywny adres e-mail

 5. Potwierd link weryfikacyjny przes砤ny na Tw骿
  e-mail

 6. GSUJ CODZIENNIE!!

Z podanego adresu e-mail mo縩a g硂sowa tylko raz dziennie

PAMI蔜AJ LICZY SI KA疍Y GS!"Wkr赕 si w pomaganie"

W czwartek, 16 czerwca ko馽zymy akcj "Wkr赕 si w pomaganie".

Tego dnia mo縩a przynosi zebrane klasowo w ci眊u roku plastikowe nakr阾ki do przedsionka przy sali nr 8. Nakr阾ki powinny byc spakowane w solidnych workach oraz opisane numerem klasy.

Worki b阣 komisyjnie wa縪ne, a klasy, kt髍e zaanga縰j si w zbi髍k otrzymaj dodatkowe punkty do puli punkt體 w konkursie na Klas Roku.

W pi眛ek 17 czerwca zakr阾ki odbierze specjalna firma zajmuj眂a si recyklingiem. Pieni眃ze z otrzymanego surowca zostan przekazane na cele charytatywne.

Wi阠ej informacji na: http://www.wkrec-sie.pl oraz https://www.facebook.com/wkrecsieDzie otwarty 2016

W czwartek, 19 maja (na zaproszenie naszego Dyrektora, Pani Aleksandry Szymury) w naszym Gimnazjum odby si dzie otwarty dla klas VI szk蟪 podstawowych Gminy Lyski. W tym dniu mieli秏y przyjemno舵 zaprezentowa im nasz szko酬. Po przywitaniu, pani dyrektor przedstawi砤 go禼iom procedur rekrutacji. Nast阷nie nasi m硂dsi koledzy obejrzeli prezentacj multimedialn, w kt髍ej zosta硑 pokazane sceny z 縴cia naszego gimnazjum. Potem nadszed czas na zwiedzanie budynku szko硑, po潮czonego z efektownymi pokazami z kilku wybranych przedmiot體: chemii, fizyki, j陑yka angielskiego. Uczestnicy mogli te wzi辨 udzia w zaj阠iach plastycznych. Podczas zwiedzania go禼ie zostali poczestowani soczkiem i ko砤czem."Teatr to 秝i眛ynia sztuki..."

S硂wa Doroty Terakowskiej kolejny raz sta硑 si dla nas inspiracj do odwiedzenia takiej w砤秐ie "秝i眛yni". Wieczorem 19 maja, bowiem, w Chorzowskim Teatrze Rozrywki grany byl spektakl pt.: "Billy Elliot". "Billy Elliot" to musical Eltona Johna i Lee Halla, kt髍y przedstawia histori tancerza londy駍kiego Royal Ballet - Philipa Marsdena. Mia on swoj premier na londy駍kim West Endzie,  w Victoria Palace Theatre 11 maja 2005 roku. Przez ca潮 dekad rezerwacji bilet體 trzeba by硂 dokonywa na p蟪 roku wcze秐iej!

Historia Billego znana jest polskim widzom z filmu fabularnego, kt髍y ukaza si w 2000 roku. Na scen teatraln trafi砤 za spraw re縴sera Micha砤 Znanieckiego 10 kwietnia 2015 roku, kiedy to w Chorzowskim Teatrze Rozrywki odby砤 si premiera spektaklu. Od tego czasu 秝i阠i tryumfy popularno禼i.Promujemy ciekawe projekty!

Od 1 wrze秐ia 2009 r. w gimnazjum obowi眤uje nowa podstawa programowa, zgodnie z kt髍 wszyscy uczniowie podczas nauki w gimnazjum (w ci眊u 3 lat) musz wzi辨 udzia w co najmniej jednym projekcie edukacyjnym. Projekt edukacyjny jest zespo硂wym, planowym dzia砤niem uczni體, maj眂ym na celu rozwi眤anie konkretnego problemu, z zastosowaniem r罂norodnych metod.

Tyle teorii. W praktyce wygl眃a to tak, 縠 faktycznie wszyscy uczniowie robi takie projekty. Zar體no wk砤d pracy, zaanga縪wanie, jak i pomys硂wo舵 w tej dziedzinie jest r罂na. Bardzo cz阺to udzia w projekcie traktowany jest przez uczni體 jako przykry obowi眤ek szkolny. Dzi zaprezentujemy projekt, kt髍y zas硊guje na wyr罂nienie.Europejski Tydzie Sportu 2016

W dniach od 27 maja do 1 czerwca na Orliku w Lyskach obchodzi si Europejski Tydzie Sportu. Zorganizowanych b阣zie wiele turniej體, zawod體 oraz jak co roku Gminny Test Coopera.

           

W programie:

 • VI Gminny Test Coopera

 • Turniej "Dzikie GimSZ覵TKI 2016"

 • Turniej "Dziekie Sz髎tki 30+"

 • Maratony fitness

 • Turnieje Siatk體ki M昕czyzn

 • Turniej Koszyk體ki dla Absolwent體 Gimnazjum "Koszyk體ka po latach 2016"

 • Turniej Tenisa Sto硂wego "Lyski Open 2016"

 • Zawody pchni阠ia kul

 • Turniej Streetballa

Zapraszamy do wzi阠ia aktywnego udzia硊!

Wi阠ej informacji na stronie internetowej UKS "Gracz"
oraz na plakatachLekcja otwarta z Technologiami Informacyjno - Komunikacyjnymi  w III B

Niedawno, 11 maja, klasa III B wraz z nauczycielem matematyki (p. Agnieszk Krup) zaprosi砤 nauczycieli naszego gimnazjum na lekcj otwart, na kt髍ej uczniowie korzystaj眂 z nowoczesnych technologii, tj. telefon, tablet, tablica interaktywna, rozwi眤ywali szereg problem體 dotycz眂ych bry obrotowych.

Celem przewodnim lekcji by硂 pokazanie ciekawych narz阣zi i darmowych aplikacji nadaj眂ych si do wykorzystania w pracy z uczniami.iatowe Igrzyska zako馽zone br眤owymi medalami!

Musisz Wierzy do ko馽a” – to has硂 obecnej edycji wiatowych Igrzysk M硂dzie縴 Salezja駍kiej, kt髍e rozpocz瓿y si w dniu 04.05.2016 r. w Bratys砤wie na S硂wacji,
a zako馽zy硑 08.05.2016 r. w Wiedniu w Austrii.

Has硂 tegorocznej edycji wprawdzie niewiele ma wsp髄nego z samym sportem, ale chce ono wskaza wszystkim uczestnikom na pewna warto舵, zach阠aj眂 ich do wprowadzenia jej we w砤sne 縴cie.

Ponad 1200 sportowc體 z 13 kraj體 rywalizowa硂 ze sob w pi阠iu dyscyplinach sportowych. Nad pomy秎nym przebiegiem Igrzysk czuwa硂 300 wolontariuszy z salezja駍kich oratori體 ca砮j S硂wacji.

SALOS POGRZEBIE, kt髍y wsp蟪pracuje z UKS „GRACZ” LYSKI w poprzedzaj眂ych eliminacjach Og髄nopolskich rozgrywek w 2015 r. w i阾och硂wicach zakwalifikowa 2 dru縴ny 縠駍kie w pi砪e no縩ej w dw骳h kategoriach wiekowych A i B.Uduchowiona Gimbaza, czyli s丑w kilka o Bo縠j ingerencji w naszych serach

Pierwszym naszym uduchowionym wydarzeniem by wyjazd na rekolekcje adwentowe na G髍 i阾ej Anny. W dniach 27 – 29 listopada 2015 roku wyjechali秏y grup 40 osobow, aby przygotowa si do radosnego czasu adwentu. Rekolekcje bardzo spodoba硑 si uczniom. Mo縧iwo舵 spotkania z innymi, wsp髄na modlitwa, Msza i阾a a tak縠 „Potupajka” zintegrowa硑 nas jeszcze mocniej.

W ramach Szkolnego Ko砤 Caritas, uczniowie Gimnazjum w Lyskach podj阬i wiele inicjatyw charytatywnych. Jeszcze przed 秝i阾ami Bo縠go Narodzenia zosta砤 zorganizowana akcja zbi髍ki suchej 縴wno禼i. Ponad to gimnazjali禼i wykonywali kartki 秝i眛eczne, kt髍e nast阷nie zosta硑 sprzedane z siankiem i op砤tkiem. Doch骴 ze sprzeda縴 zosta przeznaczony na cele charytatywne. Do wsp蟪pracy zaprosi砤 nas Pani Karina Skoczek, opiekun SKC ze szko硑 podstawowej.Gimnazjali禼i z Lysek oraz z Rybnika z wizyt
w Kraju Bask體

W Gimnazjum im. majora pilota A. Tomiczka w Lyskach jest prowadzony od grudnia 2015r. kolejny projekt wsp硃racy mi阣zynarodowej eTwinning.

Gimnazjum w Lyskach nawi眤a硂 wsp蟪prac z Gimnazjum nr 4 w Rybniku, ze szko潮 hiszpa駍k  w  Erandio(okolice Bilbao), ze szko潮 francusk w Limoux    oraz tureck szko潮 Enginalan Ortaokulu(wsch骴 Turcji).                                  

Uczestnicy realizuj眂y obecny projekt  eTwinning “Kultura kraj體 europejskich” poznaj  kultur kraj體 partnerskich, a efekty wykonanych prac(rysunki, prezentacje, wideo oraz inne materia硑) zamieszczaj na specjalnej platformie, udost阷nionej przez program eTwinning - TwinSpace. Na platformie internetowej eTwinning udost阷niane s blog, forum, wiki oraz istnieje mo縧iwo舵  publikowania zawarto禼i strony internetowej. Uczestnicy projektu porozumiewaj si w j陑yku angielskim.IV Edycja Gminnego Konkursu J陑yka Angielskiego dla Szk蟪 Podstawowych

22 kwietnia 2016r.
w Gimnazjum im. majora pilota Antoniego Tomiczka w Lyskach odby砤 si ju IV edycja Gminnego Konkursu J陑yka Angielskiego dla Szk蟪 Podstawowych. Na konkurs stawi硂 si 10 os骲
z okolicznych szk蟪 wraz
z opiekunami. Zadaniem m硂dzie縴 by硂 rozwi眤anie w czasie 60 minut testu zamkni阾ego sk砤daj眂ego si z zada gramatycznych, na rozumienie ze s硊chu i na rozumienie tekst體 pisanych, czyli inaczej czytania ze zrozumieniem.

Celem naszego konkursu jest wspieranie m硂dszej m硂dzie縴
w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowania j陑ykiem angielskim oraz promowanie osi眊ni赕 uczni體 i ich nauczycieli poprzez wy砤nianie uczni體 zdolnych j陑ykowo z terenu gminy Lyski......

FotokronikaUWAGA

Zast阷stwa zamieszczone s w zak砤dce e-dziennik. Prosimy o zalogowanie si do systemu (Librus Synergia) i sprawdzanie na bie勘co zast阷stw na poszczeg髄ny dzie.UWAGA RODZICE!

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach informuje uczni體 i rodzic體, 縠 szko砤 nie ponosi odpowiedzialno禼i za rowery i inne pojazdy pozostawione w obej禼iu szko硑.

Rowery i inne pojazdy znajduj眂e si w obej禼iu szko硑 powinny by odpowiednio zabezpieczone przez w砤禼iciela.Warsztaty chemiczne

W czwartek 14 kwietnia br. 17 uczni體 klas III wzi瓿o udzia w warsztatach chemicznych pt.: "Ostatni dzwonek przed egzaminem gimnazjalnym". Podczas nich uczniowie samodzielnie przeprowadzali do秝iadczenia, m.in. rozdzielali mieszaniny chemiczne, badali odczyn roztwor體, str眂ali osady substancji trudno rozpuszczalnych oraz wykrywali r罂ne substancje.

Zaj阠ia odby硑 si w profesjonalnym laboratorium nale勘cym do Technikum nr 3 w Raciborzu.

Na kolejne warsztaty jedziemy ju 11 maja!

Beata Sikora

Kr髏ka fotorelacjaZmiana planu

Od dnia 21.04. br. (tj. czwartek) obowi眤uje nowy plan lekcji!

Plan lekcji

Rozk砤d gimbus體Laureat Wojew骴zkiego Konkursu Wiedzy Historycznej "Klas體ka powsta馽za"

W dniu 14.04.2016 r. Marek Nowakowski, ucze klasy I a, bra udzia w finale Wojew骴zkiego Konkursu Wiedzy Historycznej pt. "Klas體ka powsta馽za" - dedykowanej 95. rocznicy III Powstania 眘kiego. Uzyska w nim tytu laureata oraz otrzyma nagrod w postaci wycieczki "szlakiem zabytk體 techniki" w czasie Industriady 2016.

Gratulujemy!Egzamin gimnazjalny

W dniach 18 - 20 kwietnia br uczniowie klas III przyst阷uj do egzaminu gimnazjalnego.

18 kwietnia - cz甓 humanistyczna
godz. 9.00 - historia, wos   
godz. 11.00 - j. polski                                       

19 kwietnia - cz甓 matematyczno - przyrodnicza
godz. 9.00 - cz甓 przyrodnicza
godz. 11.00 - matematyka

20 kwietnia - cz甓 j陑ykowa
godz. 9.00 - poziom podstawowy
godz. 11.00 - poziom rozszerzony

Klasy I i II ze wzgl阣u na egzamin maj dodatkowe dni wolne od zaj赕 dydaktycznych.

Gimbusy dla klas III:

p阾la 7.30   Sumina 8.10    Pstr笨na 7.45  Zwonowice 8.05"Je秎i dw骳h ludzi rozmawia, a reszta s硊cha ich rozmowy - to ju jest teatr"

Jeden z najznamienitszych polskich aktor體, nie縴j眂y ju - Gustaw Holoubek, powiedzia kiedy: "Je秎i dw骳h ludzi romzawia, a reszta s硊cha ich rozmowy - ju jest teatr".

Mogli秏y si o tym przekona, gdy zakwalifikowani, jako jeden z kilkunastu zespo丑w teatralnych z ca砮j Polski, zjawili秏y si w rybnickim teatrze. To, co p蠹niej widzieli秏y, s硑szeli秏y, w czym mieli秏y szans uczestniczy, trudno opisa s硂wami. Najpro禼iej powiedzie, 縠 by硂 to 秝i阾o teatru!

W dniach 6-7 kwietnia br. w Teatrze Ziemi Rybnickiej odby si IV Festiwal Teatralny "Przestrze wyobra糿i". Pierwszy etap festiwalu polega na uzyskaniu kwalifikacji do wyst阷u. Komisja konkursowa dokona砤 wyboru na podstawie przegl眃u film體 z nagranymi spektaklami. Kwalifikacj do udzia硊 otrzyma硂 12 teatr體, w tym nasz szkolny "ietlik"! Zaprezentowany przez nas spektakl zatytu硂wany by: "Sztuka latania". Jak ju wcze秐iej pisali秏y, festiwal mia zasi阦 og髄nopolski. Celem festiwalu, opr骳z prezentacji konkursowych, by砤 integracja m硂dych adept體 sztuki teatralnej, pobudzanie ich tw髍czej wyobra糿i oraz doskonalenie umiej阾no禼i aktorskich, poprzez uczestnictwo w warsztatach. Spotkania z cz硂nkami innych zespo丑w sta硑 si dla nas tak縠 inspiracj do poszukiwania nowych form pracy artystycznej.

I jeszcze co - zdobyli秏y WYR盈NIENIE I STOPNIA! Bior眂 pod uwag zasi阦 festiwalu oraz udzia utytu硂wanych teatr體 z Wroc砤wia, Rzeszowa, Bielska-Bia砮j czy Jaworzna, mo縠my by z siebie dumni. Nagrod w formie pieni昕nej zamierzamy przeznaczy na wyjazd do teatru.

Zapraszamy do odwiedzenia gabloty na pi阾rze, gdzie wkr髏ce udost阷nione zostan informacje dotycz眂e festiwalu.

Zesp蟪 teatralny "ietlik"Lepszy internet zale縴 od Ciebie!
Tydzie Bezpiecznych Medi體 2016

W dniach od 14 marca do 18 marca br. mia砤 miejsce w naszym gimnazjum tygodniowa impreza pod nazw Tydzie Bezpiecznych Medi體 (TBM).

TBM mia na celu promocj bezpiecznego korzystania
z nowych technologii i Internetu w秗骴 dzieci i m硂dzie縴. Do programu w潮czona zosta砤 tak縠 problematyka zwi眤ana z zagro縠niami wynikaj眂ymi z u縴tkowania telefon體 kom髍kowych oraz gier on-line. Jednym z priorytet體 by硂 poruszenie tematu cyberprzemocy i jej zwalczania, w tym problem hejtingu i sekstingu.Konkursy  Kroszonkraskie

Uczennice naszej szko硑 bra硑 udzia w XXIII Mi阣zyszkolnym Konkursie Kroszonkarskim organizowanym przez Zesp蟪 Szkolno - Gimnazjalny w N阣zy.

Klaudia W阦lorz zdoby砤 I miejce, a Wiktoria Pojda otrzyma砤 wyr罂nienie.
Klaudia otrzyma砤 r體nie wyr罂nienie za udzia w XI Powiatowym Konkursie na Ozdob Wielkanocn w kategorii Jajko Wielkanocne organizowanym przez Muzeum w Raciborzu.

Gratulujemy sukcesu!

Dyplomy:

I miejsce
Wyr罂nienie Klaudia
Wyr罂nienie Wiktoria"Wyobra糿ia jest pocz眛kiem tworzenia. Wyobra縜sz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobrazi砮 i w ko馽u tworzysz to czego chcesz." (George B. Shaw)

Pragniemy podzieli si z Wami radosn nowin! Szkolny zesp蟪 teatralny "ietlik" zosta zakwalifikowany do udzia硊 w IV RYBNICKIM DZIECI蔆YM FESTIWALU TEATRALNYM "PRZESTRZE WYOBRA琋I"!

Festiwal adresowany jest do amatorskich teatr體 dzieci阠ych, dzia砤j眂ych w plac體kach kulturalnych, o秝iatowo - wychowawczych, stowarzyszeniach i innych w ca硑m kraju. Wzi眞szy pod uwag, 縠 festiwal ma zasi阦 og髄nopolski i kwalifikacje do udzia硊 otrzymuje tylko 12 zespo丑w, ju jeste秏y wygrani! Jest jeszcze co - konkursowe spektlakle odbywa硑 si b阣 na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej. To wyj眛kowa okazja, 縠by wyst眕i w miejscu, kt髍e do tej pory znali秏y tylko od strony widowni.

Zesp蟪 teatralny "ietlik"Rekolekcje wielkopostne

W dniach 21 - 23 odb阣 si rekolekcje wielkopostne dla uczni體 gimnazjum.

Rozk砤d zaj赕 na poniedzia砮k i wtorek

Rozk砤d zaj赕 na 秗od

Rozk砤d gimus體Dzie Liczby Pi

Dzi, 14 marca, w Dniu Liczby Pi, odby si w naszej szkole quiz wiedzy o liczbie - solenizantce, sprawdzaj眂y umiej阾no舵 praktycznych oblicze zwi眤anych z ko砤mi, okr阦ami, 硊kami i wszystkim, co kr眊砮.

Quiz interaktywny rozwi眤ywa硂 27 uczni體 klas II i III.

W kategorii klas drugich (13 uczestnik體) zwyci昕y Pawe Seweryniak (II b), na drugim miejscu uplasowa si Kamil Gawlik (II b), a trzecie  miejsce ex aequo zaj瓿y: Paulina Masarczyk (II a) i Julia Migacz (II b).

Spo秗骴 14 trzecioklasist體 startuj眂ych w quizie najlepsi okazali si uczniowie klasy III a:

I miejsce: Klaudia Kubica, II miejce: Monika koszek, III miejsce: Rafa Kwiczala.

Na korytarzach szkolnych pojawi硑 si okazjonalne rebusy z Ludolfin w roli g丑wnej (紃骴硂: www.matematyka.wroc.pl)

Uczniowie, kt髍zy poprawnie rozwi眤ali wszystkie rebusy, r體nie zostan niebawem nagrodzeni, gdy dalszy ci眊 obchod體 Dnia Liczby Pi ju jutro!

I to na s硂dko!

Koordynator i pomys硂dawca konkursu: A. Krupa
Relacja, fotorelacja i wsp蟪praca: J. Kotyczka

Galeria                                  Szkolne targi edukacyjne

9 marca br. w naszym gimnazjum uczniowie klas trzecich i ich rodzice uczestniczyli w szkolnych targach edukacyjnych.

Mieli okazj zapozna si z ofert szk蟪 ponadgimnazjalnych, zada pytania przedstawicielom tych szk蟪. A to wszystko w jednym miejscu - na naszej sali gimnastycznej!                      

Rodzice wys硊chali prelekcji pani pedagog, Agnieszki Waliczek, na temat systemu kszta砪enia ponadgimnazjalnego, mo縧iwo禼i wyboru zawodu i zasad rekrutacji. Nast阷nie uczniowie i rodzice mogli indywidualnie podchodzi do stoisk szk蟪 i dowiadywa si o ich ofercie.

Wyb髍 szko硑 ponadgimnazjalnej nie zawsze jest 砤twy, mamy jednak nadziej, 縠 dzisiejsze spotkanie pomog硂 trzecioklasistom w dokonaniu tego wyboru.           

Galeria                                        

Joanna Kotyczka"Cz硂wiek uczy si przez ca砮 縴cie!"

Zgodnie z t zasad cz硂nkowie zespo硊 teatralnego wzi阬i udzia w warsztatach zorganizowanych przez Miejski O秗odek Kultury
w Czerwionce- Leszczynach (3lutego br.).                                    Poprowadzi砤 je  animator kultury, teatrolog, juror wielu presti縪wych konkurs體 teatralnych i recytatorskich-  p. Izabela Karwot.                                         

Warsztaty da硑 uczestnikom mo縧iwo舵 poznania metod pracy nad tekstem oraz poszukiwania oryginalnych rozwi眤a interpretacyjnych. Recytatorzy nauczyli si tak縠, jak 鎤iczy aparat mowy, aby ich prezentacje by硑 jak najlepsze.
By砤 dobra zabawa, ale i praca, kt髍ej efekty poznamy podczas Powiatowego Konkursu Recytatorskiego ju w marcu.                                                        

Renata MarkiewiczRecytatorki g髍!

Dziewczyny, kt髍e  wzi瓿y udzia w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Czerwionce- Leszczynach, stan瓿y na podium. Konkurs odby si 3 marca br. w Miejskim Domu Kultury. Wiktoria Wranik (IIIa) zaj瓿a II miejsce, natomiast druga uczennica naszej szko硑- Joanna Ja硂wiecka (IIb) wywalczy砤 sobie miejsce I! Poniewa konkurs w Czerwionce jest pierwsz cz甓ci Og髄nopolskiego Konkursu Recytatorskiego ( Ma硑 OKR),  Asia b阣zie reprezentowa powiat rybnicki w Katowicach, gdzie odb阣zie si etap rejonowy (wojew骴zki).
Zmagania recytator體 odb阣 si w najbli縮zy pi眛ek, tj. 11 marca. B阣ziemy trzyma kciuki!

Dyplom dla Wiktorii

Dyplom dla Joasi

Renata MarkiewiczXX Og髄nopolskie Igrzyska
M硂dzie縴 Salezja駍kiej w Futsalu

Wsp硃raca UKS „Gracz” z SALOSEM Pogrzebie przynosi coraz lepsze efekty.
W dniach 5-7 luty 2016 r. pi砶arki naszego Gimnazjum bra硑 udzia w XX Og髄nopolskich Igrzyskach M硂dzie縴 Salezja駍kiej w Futsalu, kt髍e rozegrane zosta硑
w Lubinie.

Wspania砮 wydarzenie w kt髍ym m硂dzie z 25 dru縴n z ca砮j Polski mog砤 nie tylko pokaza siebie jako sportowc體 ale i po raz kolejny udowodni, 縠 bycie zawodnikiem to nie tylko pusty slogan bez zasad i regu.Trzecioklasisto!

Masz niepowtarzaln okazj zapozna si z ofert edukacyjn  szk蟪 ponadgimnazjalnych z Rybnika, Raciborza i Rydu硉體!

Przyjd wraz z Rodzicami do szko硑 w 秗od 9 marca br.
o godz. 17.00
na nasze szkolne targi edukacyjne - prezentacja szk蟪 zawodowych, technik體 i lice體 og髄nokszta砪眂ych

W sali gimnastycznej ustawione zostan stoiska, przy kt髍ych b阣zie mo縩a dowiedzie si wszystkiego o szkole, kt髍a Ci zainteresuje. Nauczyciele tych szk蟪 odpowiedz na wszystkie  Twoje pytania, poka勘 prezentacje i ulotki.

Nie zmarnuj takiej okazji!!!

W naszym gimnazjum delegaci szk蟪 b阣 tylko do Twojej dyspozycji!


UWAGA!!

Od 29 lutego br. obowi眤uje nowy plan lekcji oraz rozk砤d gimbus體!

Plan lekcji

Rozk砤d gimbus體Gimnazjalne zawody 硑縲iarstwa szybkiegoFerie Zimowe z UKS - em

Poni縠j do pobrania harmonogram zaj赕 sportowo - rekreacyjnych zorganizowanych przez UKS "Gracz" w roku szkolnym 2015/2016 :

HARMONOGRAMFERIE 2016!!

 

Rozpocz背 si wspania硑 czas - ferie zimowe!

Opocznijcie, tryskajcie humorem
i uwa縜jcie na zdrowie!

 

 

UDANYCH FERII!!W Szczawie pami阾aj o Antonim Tomiczku!

Dnia 27 grudnia 2015 r. w Szczawie Krakowski Oddzia Stowarzyszenia Senior體 Lotnictwa Wojskowego RP zorganizowa uroczyst rekonstrukcj historyczn lotu upami阾niaj眂ego ostatni zrzut dla Armii Krajowej wykonany w 1944 r. przez mjr pil. Antoniego Tomiczka. Najpierw uczestnicy zwiedzili Muzeum 1 PSP AK, po czym byli 秝iadkami ods硂ni阠i i po秝i阠enia pami眛kowych tablic jakie stan na szlakach turystycznych Ma硂polski.

Nast阷nie udali si na "Polanki", gdzie odby砤 si rekonstrukcja zrzutu dla I Pu砶u Strzelc體 Podhala駍kich AK na plac體k "Wilga", noc z 28 na 29 grudnia 1944 r. w 71 rocznic tego wydarzenia.

Odtw髍cami zadania by硑 m.in.  Grupy Rekonstrukcji Historycznych - 1 PSP AK z Limanowej i Nowego S眂za.

Zobacz szczeg蟪y-> S阫owaWarsztaty teatralne

W ubieg硑 pi眛ek (15 stycznia) w naszym gimnazjum go禼i砤 pani Izabela Karwot - instruktor teatralny. Zorganizowa砤 profesjonalne warsztaty dla cz硂nk體 zespo硊 teatralnego. Wzi瓿y w nich udzia tak縠 osoby, kt髍e na sta砮 nie uczestnicz w zaj阠iach teatralnych.

Warsztaty rozpocz瓿y si od 鎤icze rozci眊aj眂ych i integruj眂ych grup. P蠹niej nast眕i砤 cz甓 praktyczna - uczestnicy wykonywali zadania doskonal眂e dykcj, emisj g硂su, umiej阾no舵 przekazywania emocji. Na zako馽zenie zaj赕 pani Iza zaproponowa砤 uczestnikom zabaw, polegaj眂 na improwizacjach aktorskich. Tu ka縟y uczestnik m骻 "pu禼i wodze wyobra糿i" i zainscenizowa w砤sn scenk.

Warsztaty dobieg硑 ko馽a, ale ju planujemy kolejne takie przedsi陊zi阠ie! Mamy nadziej,縠 efekty b阣 zauwa縜lne w kolejnych spektaklach!

cz硂nkowie zespo硊 teatralnego ietlikMamy III miejsce!

Zesp蟪 teatralny ietlik, dzia砤j眂y w naszej szkole w ramach wsp蟪pracy z POPP w Czerwionce - Leszczynach, wielokrotnie zajmowa wysokie miejsca podczas przegl眃體 teatralnych. R體nie ten rok rozpocz背 sporym sukcesem, czyli zaj阠iem III miejsca w XIX Przegl眃zie Widowisk Bo縪narodzeniowych "Radli駍kie Betlejki". Przegl眃 trwa trzy dni i mia zasi阦 og髄nopols, a w tym roku tak縠 mi阣zynarodowy (wyst眕i砤 grupa z czeskiego Cieszyna!).

Gratulacje!Jase砶a 2015

Pi阫nym zwyczajem w naszej szkole jest dzielenie si op砤tkiem, nie tylko z rodzin w wigilijny wiecz髍, ale tak縠 z kole縜nkami, kolegami, nauczycielami. Tak te by硂 i w tym roku.

Dnia 21 grudnia zebrali秏y si w sali gimnastycznej, 縠by obejrze program jase砶owy przygotowany przez cz硂nk體 zespo硊 teatralnego. By wi阠 spektakl, w kt髍ym g丑wnym przes砤niem by硂 stwierdzenie, 縠 cz硂wiek dosta od Boga woln wol i tylko od niego samego zale縴, co z ni zrobi. By硑 kol阣y i pastora砶i w wykonaniu zespo硊 fletowego, by taniec - niespodzianka, by硑 縴czenia.

Po uroczystej akademii rozeszlismy si do swoich sal, gdzie odby硑 si klasowe wigilijki. Wprowadzeni w 秝i眛eczny nastr骿 udali秏y si do swoich dom體, aby w gronie rodziny i przyjaci蟪 celebrowa Bo縠 Narodzenie.Zebranie
Rady Rodzic體

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach zaprasza tr骿ki klasowe Rady Rodzic體 na zebranie, kt髍e odb阣zie si w poniedzia砮k 18.01.2016 roku o godz. 17.30 w sali nr 18 (I pi阾ro)UWAGA!
ZMIANA PLANU LEKCJI!

Od dnia 11.01 br obowi眤uje nowy plan lekcji oraz rozk砤d gimbus體. Plany dost阷ne poni縠j:

Plan lekcji

Rozk砤d gimbus體XXIV Fina WO

Ju w najbli縮z niedziel wolontariusze z Gimnazjum w Lyskach bed kwestowali  pod ko禼io砤mi na terenie gmin Lyski, Gaszowice, Jejkowice oraz w G髍kach Sl. podczas 24 Fina硊 Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy.

Tego roku zbieramy pieni眃ze na zakup urz眃ze medycznych dla oddzia丑w pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej senior體.

Liczymy na Wasz hojno舵 i dobre serce.

Wolontariusze z Gimnazjum w LyskachPilna informacja!

Z dniem 1 stycznia 2016 roku traci wa縩o舵 秝iadczenie w formie gor眂ego posi砶u.  Osoby, kt髍e nadal chc korzysta z tej formy pomocy sk砤daj nowe wnioski
o przyznanie .

iadczenie w formie gor眂ego posi砶u przys硊guje, je縠li doch骴 w rodzinie nie przekracza wysoko禼i obliczonej wg wzoru:

514,-z x liczba os骲 w rodzinie x 150%.

Dla osoby samotnie wychowuj眂ej dziecko,  liczymy doch骴 wg poni縮zego wzoru:

634,- z x liczba os骲 w rodzinie x 150%

Osoba ubiegaj眂a si o 秝iadczenie w formie gor眂ego posi砶u sk砤da w O秗odku Pomocy Spo砮cznej w Lyskach nast阷uj眂e dokumenty:

1) wniosek o przyznanie w/w 秝iadczenia

2) za秝iadczenie o zarobkach netto z ostatniego miesi眂a /wynagrodzenie + zasi砶i/

3) za秝iadczenie o zarejestrowaniu os骲 bezrobotnych w Urz阣zie Pracy /nie dotyczy matek wychowuj眂ych dzieci do lat 3/

druki mo縩a pobra ze strony internetowej lub w 秝ietlicy                        "To jest w砤秐ie rado舵 doskona砤!" czyli
adwentowe dni skupienia na G髍ze . Anny

Po raz kolejny mieli秏y okazj uczestniczy w tzw. "ADS-ach g髍kowych", czyli rekolekcjach adwentowych. Udzia w nich wzi瓿o 27 uczni體, a towarzyszy硑 im p. El縝ieta Solisz, p. Ewa Iwan oraz p. Justyna Klimek.

W pi眛ek - 27 listopada, zaraz po przybyciu na miejsce, zosta硑 przydzielone pokoje. Nast阷nie, o godzinie 19:00 wszyscy ruszyli秏y z ochot na pyszn kolacj. Po posi砶u udali秏y si do swoich skromnych, aczkolwiek przestronnych pokoj體 na kr髏ki odpoczynek, po czym zebrali秏y si wszyscy w sali . Maksymiliana, by uczestniczy w spotkaniu organizacyjnym. O godzinie 20:30 rozpocz瓿a si konferencja, w kt髍ej ojciec Kamil poruszy m. in. temat cierpienia w chorobie, a tak縠 wyt硊maczy na czym polega rado舵 doskona砤. Po jak縠 ciekawej dyskusji mieli秏y godzin, by zaaklimatyzowa si w naszych pokojach. O 21:30 rozpocz瓿a si msza 秝i阾a w Kaplicy Domu Pielgrzyma, po kt髍ej udali秏y si do swoich pomieszcze. Wolny czas po秝i阠ili秏y na przygotowania do snu. Oczywi禼ie s硊縝a porz眃kowa panowa砤 nad tym, by wszystko odby硂 si bez zb阣nych interwencji ojca Teofila. Pierwsza noc okaza砤 si by t najciekawsz, poniewa nie砤two by硂 nam zasn辨. Oczywi禼ie z powodu emocji, kt髍e nam towarzyszy硑....."痽cie jest marzeniem, spe硁ij je..."

S硂wa te, b阣眂e fragmentem hymnu szko硑, przy秝ieca硑 uroczysto禼i 100- lecia urodzin patrona,  majora pilota Antoniego Tomiczka. Odby砤 si ona 21 listopada 2015r. w Gimnazjum
w Lyskach.

Uroczysto舵 zainaugurowana zosta砤 msz 秝i阾 w lyseckiej parafii pod wezwaniem 秝. Ma砱orzaty.
W nabo縠駍twie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szko硑, poczty sztandarowe oraz zaproszeni go禼ie. W秗骴 zaproszonych znajdowali si tak縠 cz硂nkowie rodziny, mi阣zy innymi c髍ka majora, pani Alicja Koncewicz. Licznie przybyli absolwenci gimnazjum. W czasie mszy  nast眕i硂 po秝i阠enie sztandaru, kt髍y ufundowany zosta przez Rad Rodzic體....

Stowarzyszenie Senior體 Lotnictwa Wojskowego RP -> Czytaj

Starostwo Powiatowe w Rybniku -> Czytaj

TVT -> ZobaczProjekt eTwinning - Baskowie z wizyt
w szkole

W dniach od 20 do 25 pa糳ziernika w naszym gimnazjum go禼ili秏y sze禼ioro uczni體 z kraju Bask體. By硂 to wspania砮 do秝iadczenie. Nasza wsp蟪praca zacz瓿a si w ubieg硑m roku szkolnym. Wszyscy bardzo si polubili秏y, dlatego te wsp髄nie podj阬i秏y decyzj o wymianie uczniowskiej. Przez ten czas mieli秏y okazj pozna si bli縠j poprzez kontakt internetowy...100 urodziny naszego patrona!

13 listopada br. patron naszego gimnazjum, 秔. pan major pilot Antoni Tomiczek obchodzi砨y swoje 100. Urodziny, dlatego w najbli縮zy pi眛ek wszyscy uczniowie naszej szko硑 w czasie swoich lekcji zostan zawiezieni gimbusami pod opiek wskazanych nauczycieli na cmentarz w Pstr笨nej, gdzie z硂勘 kwiaty i znicze na grobie pana Tomiczka. XXIII Og髄nopolskie Igrzyska M硂dzie縴 Salezja駍kiej

UKS Gracz w 2015 roku rozpocz背 wsp蟪prac z SALOSEM Pogrzebie. W ramach wsp蟪pracy 12-tka uczni體 i absolwent體 naszego Gimnazjum, przy kt髍ym ma siedzib UKS w dniach 18 - 20 wrze秐ia 2015 r. wyjecha硂 na XXIII Og髄nopolskie Inspektorialne Igrzyska M硂dzie縴 Salezja駍kiej do i阾och硂wic. Trzydniowy turniej rozgrywany by w Zabrzu, Gliwicach i i阾och硂wicach. Turniej rozpocz背 si uroczy禼ie zapaleniem znicza olimpijskiego oraz wci眊ni阠iem flagi na maszt. Wspania砤 oprawa muzyczna oraz pokazy taneczno - sportowe u秝i阠i硑 to wydarzenie. Zawodnicy zostali ulokowani w akademikach Politechniki Gliwickiej.
G丑wne rozgrywki rozpocz瓿y si w sobot......Konkurs plastyczny

Dnia 13 listopada 2015 r. przypada 100. rocznica urodzin niezwyk砮go cz硂wieka, naszego s眘iada, majora pilota Antoniego Tomiczka, kt髍y swoim 縴ciem udowodni, 縠 mo縩a realizowa swoje marzenia i osi眊a cele na poz髍 nieosi眊alne.

Gimnazjum w Lyskach, kt髍ego patronem jest major pilot Antoni Tomiczek zaprasza do udzia硊 w konkursie plastycznym
pod has砮m "痽cie jest marzeniem, spe硁ij je"Szkolny "Ryjek" ju za nami!

Rok szkolny zacz背 si ju na dobre, to pewne! Zacz瓿a si tak縠 artystyczna dzia砤lno舵 ietlika. Szkolny zesp蟪 teatralny doskonale znany jest starszym gimnazjalistom. Najm硂dszym zaprezentowa si podczas akademii     z okazji Dnia Edukacji Narodowej w nowej ods硂nie znanej bajki. Opowie舵 o "Snie縞e i trzech krasnoludkach" tak縠 podczas wyst阷u w Focus Parku zyska砤 uznanie publiczno禼i. To w砤秐ie w popoluarnym Fokusie 23 pa糳ziernika br. mia硑 miejsce prezentacje konkursowe przedstawie kabaretowych w ramach Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. Zdobyli秏y nowe do秝iadczenia, mieli秏y mo縧iwo舵 ogl眃ni阠ia ciekawych spektakli kabaretowych oraz spotkania "celebryt體", czyli np. Ewy B砤chnio (dawniej - kabaret Limo). I chocia tym razem nie zdobyli秏y miejsca na podium, wyjazd zaliczamy do bardzo udanych!Sukces Micha砤!

Micha Gontarz z klasy III A osi眊n背 wielki sukces i zosta finalist w Wojew骴zkim Konkursie Wiedzy Historycznej dla uczni體 dla uczni體 szk蟪 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2015/2016 - "Trzeba pami阾a. Rok 1945 na G髍nym 眘ku".

GRATULUJEMY WYNIKU!ZABAWA ANDRZEJKOWA!!

RADA RODZIC覹
PRZY GIMNAZJUM W LYSKACH

ZAPRASZA

NA ZABAW ANDRZEJKOW

DO SALI OSP W SUMINIE

21 LISTOPADA 2015 r. OD GODZ. 19.00Konsultacje dla rodzic體

W dniu 21.10 (秗oda) w godzinach od 15.00 - 17.00 odb阣 si konsultacje dla rodzic體. Zapraszamy.

Uwaga! Ze wzgl阣u na wyjazdy (projekt eTwinning oraz konkurs) nieobecne b阣: p. Fr眛czak, p. Postawka, p. Celejowska - JordanZebranie Rady Rodzic體

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach serdecznie zaprasza rodzic體 (Tr骿ki Klasowe) na zebranie Rady Rodzic體, kt髍e odb阣zie si w poniedzia砮k - 12.10.2015 r. o godzinie 17.30 w sali  nr 18 (I pi阾ro)Wycieczka na R體nic

Pi眛kowy poranek 2 pa糳ziernika przywita nas s硂馽em, mg砤mi i ..... perspektyw "legalnych wagar體". Klasy II a i b oraz cz甓 klasy III a integrowa硑 si podziwiaj眂 pi阫ne g髍skie krajobrazy Beskid體 ze szczytu R體nicy. B酬kitne niebo i doskona砤 widoczno舵 pozwoli硑 przyjrze si bli縠j panoramie Cieszyna, Goleszowa, Ustronia i s眘iedniej Czantorii. Zje舵 秐iadanie i odpoczywa maj眂 takie widoki pod b酬kitnym niebem, nie zdarza si co dzie. Tak wi阠 przystapili秏y ze zdwojonymi si砤mi do realizacji programu wycieczki, by potem przej舵 do bardziej rozrywkowej cz甓ci - 158 zjazd體 na "torze saneczkowym" i wsp髄nego pos砳ku, kt髖 przygotowywali秏y sami. Dobrze, 縠 opr骳z pracy, by czas na spacery, rozmowy i wsp髄ne przebywanie. Oby jak najcz甓ciej dane nam by硂 tak si spotyka....

   Otrz阺iny za nami!

24 wrze秐ia br. w naszej szkole odby硑 si tradycyjne otrz阺iny uczni體 klas pierwszych. W tym dniu klasy I i II - ku swojej rado禼i ;) - nie bra硑 udzia硊 w lekcjach za starsi koledzy mozolnie przygotowywali si do egzaminu.

Drugoklasi禼i mieli za zadanie zorganizowa 2 zabawy sportowe, a klasy I - wy硂ni ze swojej klasy tr骿k najm眃rzejszych, kt髍a reprezentowa砤 ich w szkolnym turnieju wiedzy. Po uroczystym z硂縠niu przysi阦i nast眕i硑 naprzemiennie: 2 rundy omnibusa i jedna konkurencja sportowa. Wszystkim udzieli砤 si dobra zabawa, a emocje si阦a硑 zenitu, jednak bezkonkurencyjna okaza砤 si klasa I a. Wygra砤 wszystkie rozgrywki, dlatego w nagrod uczniowie tej klasy wybieraj dzie bez pytania i kartk體ek. Drugie miejsce zaj瓿a klasa I b, trzecie - I c, a czwarte - I d.

Podczas imprezy, opr骳z s硂dkiego pocz阺tunku dla wszystkich uczni體 naszego gimnazjum, mia硑 r體nie miejsce wybory na przewodnicz眂ego szko硑. Swoj kandydatur zg硂sili: Klaudia Kubica, Klaudia W阦lorz, Wiktoria Piontek, Angelika Hajduczek i Szymon ieja. G硂sowanie wygra Szymon, jego zast阷c b阣zie Wiktoria, za trzecie miejsce zaj瓿a Klaudia Kubica.

Dzie pe砮n wra縠 zako馽zy si dyskotek integracyjn gimnazjalist體.

Klaudia W阦lorz - klasa II bOg髄nopolska Akademia Programowania

W sobot 19 wrze秐ia w naszym gimnazjum odby硑 si pierwsze zaj阠ia w ramach projektu Og髄nopolska Akademia Programowania, obj阾ego honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
25 uczni體 rozpocz瓿o przygod z programowaniem pod kierunkiem instruktorki Joanny Kotyczki.....Zebranie Rady Rodzic體

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach serdecznie zaprasza przedstawiciela rodzic體 ka縟ej klasy na zebranie Rady Rodzic體, kt髍e odb阣zie si we wtorek - 29.09.2015 r. o godzinie 17.30 w sali nr 18 (I pi阾ro)Regulamin korzystania z podr阠znik體

Zapraszamy do zapoznania si z regulaminem korzystania z darmowych podr阠znik體, kt髍y jest dost阷ny w zak砤dce Zasady korzystania z podr阠znik體Koszyk體ka absolwentek

Zapraszamy absolwentki naszego gimnazjum do wzi阠ia udzia硊
w zabawie sportowo - rekreacyjnej "Koszyk體ka po latach"
w pi眛ek 18 wrze秐ia o godzinie 17.30 na boisku ORLIK 2012 lub na sali gimnastycznej

Wi阠ej informacji nna stronie internetowej UKS GraczUWAGA RODZICE

W czwartek - 17.09.2015 roku o godz. 17.00 na sali gimnastycznej odb阣zie sie zebranie og髄ne rodzic體, a po nim spotkania z wychowawcami klas. Ze wzgl阣u na wa縩o舵 poruszanych spraw prosimy o zarezerwowanie sobie czasu i obecno舵 na zebraniu.UWAGA!

Od 秗ody - 9 wrze秐ia obowi眤uje nowy rozk砤d gimbus體!
Uwaga uczniowie ze Zwonowic! -
prosz zwr骳i uwag, 縠 wyj眛kowo w czwartki autobus pojedzie o 15.05, pozosta砮 dni 15.15POMOC MATERIALNA
dla uczni體 gimnazjum

Uczniowie Gimnazjum w Lyskach mog uzyska pomoc materialn w nast阷uj眂ych formach:

1. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym - stypendia szkolne
2. Zasi砮k szkolny
3. "Wyprawka szkolna" - dofinansowanie do zakupu podr阠znik體

Wi阠ej informacji na temat form pomocy materialnej dost阷ne na stronie internetowej: UG Lyski oraz Wyprawka

Wnioski mo縩a pobra poni縠j lub w sekretariacie gimnazjum.

  Wniosek o stypendium szkolne

  Wniosek o wyprawk

  Wniosek o zasi砮k szkolny

Termin sk砤dania wniosk體:

wyprawka - 7.09.2015 r.
stypendium szkolne - 15.09.2015 r.Wykaz podr阠znik體

List podr阠znik體 na rok szkolny 2015/2016 mo縩a sprawdzi
w zak砤dce "Wykaz podr阠znik體"
Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki