Szanowna Pani Dyrektor, Drodzy Nauczyciele Kochani Wychowawcy!

Jest to chwila radosna dla nas wszystkich. Dzi阫ujemy, 縠 opiekowali禼ie si i troszczyli o Nasze dzieci. Chcieli禼ie, 縠by szko砤 by砤 ich drugim domem. "Kto nabyt wiedz piel阦nuje, a now bez ustanku zdobywa, ten mo縠 by nauczycielem innych". S硂wami tymi niew眛pliwie mo縠my wyrazi wdzi阠zno舵, podziw, szacunek oraz trud w硂縪ny w wychowanie oraz nauczanie nszych dzieci, ca砮mu Gronu Pedagogicznemu, wychowawcom oraz Pani Dyrektor.

Chcemy podzi阫owa wszystkim nauczycielom, kt髍zy pomagali naszym dzieciom zdobywa wiedz. Pr骲owali oni rozbudzi w nich ciekawo舵 秝iata. Przez te trzy lata Waszym najwi阫szym celem by硂 naprowadzenie dzieci na tak drog aby w przysz硂禼i wyros硑 na warto禼iowych i uczciwych ludzi. Od pocz眛ku wpajali禼ie im pewne zasady oraz prawdy, kt髍e chocia縝y wyra縜j dwa przys硂wia rzymskie: "Nie uczymy si dla szko硑, lecz dla 縴cia". "Czegokolwiek si uczysz, uczysz si dla siebie". Je秎i kiedy nasze dzieci osi眊n sukces w 縴ciu to b阣zie to niew眛pliwie cz甓ciowo Wasza zas硊ga.

Drodzy Wychowawcy! Mamy nadziej, 縠 b阣ziecie ich dobrze wspomina. Dzi阫ujemy Wa, za Wasz trud i serce jakie im okazali禼ie.

Droga Pani Dyrektor! Dziekujemy za zaanga縪wanie w edukacj i wychowanie naszych dzieci. Praca z dzie鎚i to trudne i odpowiedzialne zadanie. Dziekujemy za ka縟y dzie spedzony z nimi, chocia czasami nie by硂 砤two. Dzi阫ujemy za cierpliwo舵 i wyrozumia硂舵 i za pomoc w trudnych chwilach.

W imieniu wszystkich rodzic體 chcemy z硂縴 najszczersze i gor眂e podzi阫owania za ca硑 trud w硂縪ny w ich wychowanie i edukacj, za dobr rad, wsparcie i opiek, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, ca砮mu Gronu Pedagogicznemu, Pani Dyrektor, pracownikom tej szko硑 oraz wszystkim kt髗y pojawili si na ich drodze i s硊縴li pomoc.

Dzi阫ujemy!!

Rodzice klas IIIRozk潮d jazdy
gimbus體

Rozk砤d jazdy gimbus體 na czwartek i pi眛ek

Rozk砤d

 Organizacja zaj赕
w ostatnim tygodniu roku szkolnego

Poni縠j mo縩a zobaczy rozk砤d zaj赕 podczas ostatniego tygodnia roku szkolnego 2014/2015

Organizacja

 Akcja "zbieramy nakr阾ki"

Przypominamy, 縠 nasza szko砤 bierze udzia w akcji zbierania nakr阾ek!

Ka縟a plastikowa nakr阾ka jest cenna! Wszystkie zebrane nakr阾ki przeznaczymy na pomoc potrzebuj眂ym.

Akcja trwa do pi眛ku 19 czerwca!

 

"疎BY POM覥
             NIE TRZEBA ZBYT WIELE....!"


Sukces w konkursie informatycznym!

W poniedzia砮k, 8 czerwca 2015 r., w Zespole Szk蟪 Technicznych w Rybniku odby si fina 8. Konkursu Informatycznego pod patronatem 眘kiego Kuratora O秝iaty i Prezydenta Miasta Rybnika.

Pierwszy etap odby si 20 kwietnia na platformie zdalnego nauczania Moodle. Do fina硊 zakwalifikowali si uczestnicy, kt髍zy uzyskali najwi阫sz ilo舵 punkt體 w te禼ie wiedzy informatycznej. W秗骴 nich finalistami zosta硂 pi阠iu uczni體 Gimnazjum w Lyskach: Patryk Bednarek (startowa indywidualnie) i dwa teamy: Dawid Sienkiewicz i Micha Zientek oraz Rafa Kwiczala i Karol Janosz.

Laureatem V miejsca w kategorii szk蟪 gimnazjalnych zosta Patryk Bednarek z kl. IId, a uczniowie klasy IIb: Dawid Sienkiewicz i Micha Zientek zdobyli miejsce pierwsze!

Finali禼i zaprezentowali wykonan przez siebie dwuj陑yczn stron www na temat: "Chronimy swoje dane". Odpowiadali na pytania Komisji dotycz眂e j陑yka HTML i zagadnie zwi眤anych z bezpiecze駍twem w Internecie. Pytania pada硑 w j陑yku polskim i angielskim. Punktowana by砤 sama praca, jak i jej "obrona".

Uczni體 przygotowa砤 do konkursu mgr Joanna Kotyczka.

GRATULUJEMY SUKCESU !

Dyplom dla Dawida Sienkiewicza ->

Dyplom dla Micha砤 Zientka ->

Dyplom dla Patryka Bednarka ->

Dyplom dla Karola Janosza ->

Dyplom dla p. Joanny Kotyczki ->Kolejny sukces zespo硊 teatralnego!

Ten rok szkolny by wyj眛kowo obfity w sukcesy, kt髍e odnosi砤 grupa teatralna ietlik. O wszystkich starali秏y si pisa na bie勘co. Pozostaje ostatni - tj. zdobycie0
 II miejsca
w XVI Wojew骴zkim Przegl眃zie Teatralnym "Miniatury Teatralne" w Buczkowicach.
Po tym, jak w zesz硑m roku uda硂 nam si w Buczkowicach zaj辨 II miejsce, my秎eli秏y, 縠 sukcesu nie uda si powt髍zy. Okaza硂 si jednak, 縠 to jest moliwe! Po dw骳h miesi眂ach solidnej pracy zesp蟪 przygotowa nowy spektakl pt."Sztuka latania". Opowiada on o marzeniach, o tym, 縠 wbrew wszystkieu warto je mie i d笨y do ich realizacji, czasem za bardzo wysok cen. Nam jak wida si uda硂! Marzyli秏y, 縠by nasze przedstawienie zosta硂 pozytywnie ocenione przez komisj i........ marzenie si spe硁i硂! Fakt, 縠 ci昕ko na to pracowali秏y. Tym bardziej cieszy nas ten sukces, 縠 komisja konkursowa sk砤da砤 si z aktor體 bielskich scen teatralnych. Po spektaklu us硑szeli秏y wiele pozytwnych uwag od cz硂wnk體 komisji. Czuli秏y, jak wyrastaj nam skrzyd砤 u ramion (tak, jak w naszym spektaklu...). Dodatkow atrakcj by硑 warsztaty teatralne, w kt髍ych mogli秏y uczestniczy.

Nast阷ne "Miniatury" dopiero za rok, szkoda.....

Renata Markiewicz


"Gra o tron"

Taki tytu nosi砤 II edycja Filmowej Gry Miejskiej, kt髍ej organizatorem by Miejski Dom Kultury w Rybniku. Odby砤 si ona 29 maja br. i by砤 cz甓ci Og髄nopolskiej Gry Filmowej. W imprezie uczestniczy硂 ponad 150 uczni體 reprezentuj眂ych gimnazja i licea z powiatu rybnickiego. W秗骴 nich by砤 tak縠 dru縴na z naszej szko硑, czyli dziewcz阾a z ko砤 dziennikarskiego „Licz si ze s硂wami”.....


Czterodniowa wycieczka klas I
do Pu砤w i okolic

Jak co roku uczniowie klas I Gimnazjum w Lyskach wyjechali na kilkudniow wycieczk. Wyjazd przypad od 18 do 21.05. br. Uczestnicy mieli okazj pozna przepi阫ne okolice Sandomierza, Pu砤w, Kazimierza Dolnego i ich okolic, a przy okazji szkolna wyprawa mia砤 s硊縴 integracji klas I. Kierownikiem i organizatorem tej縠 wycieczki by p. Bogus砤w Niestr骿, wychowawca klasy I c...


Sukces
w konkursie matematycznym!

Uczennica klasy III c - Kinga Wajner zaj瓿a I miejsce i tytu laureata w VIII edycji Konkursu Matematycznego "SOWA" organizowanym przez Liceum Og髄nokszta砪眂e w Rydu硉owach.

Gratulujemy sukcesu!


Wycieczka
po gminie Lyski

W dniu 5 maja br. klasa II a naszego gimnazjum mia砤 okazj nawi眤a wsp蟪prac z Gimnazjum nr 1 w Rydu硉owach podczas wycieczki - zwiedzania gminy Lyski. Wycieczka organizowana by砤 przez W骿ta Gminy Lyski przy wsp蟪pracy z Dzia砮m Promocji, Kultury i Wsp蟪pracy z mediami Urz阣u Gminy Lyski - p. Alin Puzynowsk - Szczyr i Milen Karkut oraz Gimnazjum w Lyskach - p. Stanis砤w Gryt. Tematem wycieczki by硂 poznanie zak眛k體 naszej gminy. W wyje糳zie towarzyszyli nam nasi r體ie秐icy z Gimnazjum nr 1 w Rydu硉owach. By砤 to dla nas okazja do poznania naszych koleg體 z s眘iedniego gimnazjum. Przewodniczk naszej w阣r體ki by砤 Pani Gabriela Fr眛czak, kt髍a opowiada砤 nam wiele ciekawostek na temat naszej okolicy. Wielu mieszka馽體 naszej gminy nie zdaje sobie sprawy ile slicznych miejsc kryje w sobie ta kraina. To w砤snie ten wyjazd pom骻 nam si o tym przekona...!


Rekrutacja
do I klasy gimnazjum 2015/2016


W zak砤dce rekrutacja pojawi硑 si nowe zasady rekrutacji uczni體 do klas I Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka na rok szkolny 2015/2016


Europejski Tydzie Sportu!
- Niedziela 31.05.2015 r.

Przywozy na dzie 31.05.2015 r.

Zwonowice        14.30            Pstr笨na (centrum)  15.05
Bogunice           14.40            Dzimierz                 15.10
Adamowice        14.45            Nowa Wie              15.15
Raszczyce          14.50           Sumina                    15.25
痽tna                14.55       

Odwozy po zako馽zeniu imprezy ok. 18.30


Europejski Tydzie Sportu

Po raz kolejny na ORLIKU w Lyskach b阣ziemy obchodzi Europejski Tydzie Sportu. Zorganizowane b阣 turnieje, zawody i przede wszystkim GMINNY TEST COOPERA.

W programie m.in.:

- Turniej "Dzikie GimSZ覵TKI 2015"
- Zaj阠ia sportowe fitness
- Turnieje Siatk體ki Kobiet i M昕czyzn
- Turniej Koszyk體ki dla Absolwent體 Gimnazjum "Koszyk體ka po latach 2015"
- Turniej Tenisa Sto硂wego "Lyski Open 2015"
- Zawody pchni阠ia kul
- Turniej Streetballa
- Pokazy KALISTENIKI

Zapraszamy do udzia硊!!

Wi阠ej informacji na plakacie oraz na stronie internetowej
UKS Gracz


19 maja -
Dzie Dobrych Uczynk體

Nikt z nas nie jest samotn wysp i nikt nie chce si tak czu, dlatego Fundacja Ekologiczna ARKA zach阠a do dobrych uczynk體. W naszym otoczeniu s inni ludzie, zwierz阾a, a przede wszystkim 秗odowisko naturalne, z kt髍ego korzystaj wszyscy.

Zrobienie dobrego uczynku w 秗odku maja - jednego z najpi阫niejszych miesi阠y w roku to 秝ietny pomys. Warto pomy秎e z 縴czliwo禼i o drugim cz硂wieku, zwierz阠iu czy otaczaj眂ej nas przyrodzie i zrobi to, co b阣zie dla nich gestem zrozumienia i przyja糿i.....


III edycja Gminnego Konkursu
J陑yka Angielskiego dla Szk蟪 Podstawowych

27 kwietnia odby砤 si w Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka w Lyskach III edycja Gminnego Konkursu J陑yka Angielskiego dla Szk蟪 Podstawowych. Zaproszeni na niego zostali uczniowie z okolicznych szk蟪. Celem konkursu co roku jest wspieranie m硂dszej m硂dzie縴 w rozwijaniu i poszerzaniu w砤snych zainteresowa oraz promowanie osi眊ni赕 uczni體 i ich nauczycieli poprzez wy砤nianie uczni體 zdolnych j陑ykowo.

I miejsce, ku zaskoczeniu wszystkich zdoby najm硂dszy uczestnik konkursu ucze V klasy Zespo硊 Szkolno - Przedszkolnego w Zwonowicach Tomasz Hanusek, zdobywaj眂 59 punkt體 na 60 mo縧iwych. II i III miejsce zdobyli uczniowie Zespo硊 Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach Rafa Cyran i Marek Nowakowski z klasy VI.


UWAGA!

Jutro (czyli w pi眛ek 15 maja) w szkole b阣 wykonywane zdj阠ia klasowe i kole縠駍kie.

Prosimy o obecno舵 w tym dniu w szkole, 縠by klasy by硑 na zdj阠iu w komplecie.

Harmonogram zdj赕


Radia czar...

Ka縟y z nas ma jakie marzenia. Jedne s prozaiczne, inne realne, a jeszcze inne wr阠z nieosi眊alne. Wielu, by mo縠 nigdy nie uda si spe硁i. Nam si uda硂! Spe硁i硑秏y jedno z nich - by硑秏y z wizyt w redakcji Radia 90.

Dnia 5 maja br. pojecha硑秏y do Rybnika. Po kr髏kim spacerze przez centrum miasta (... i wizycie w McDonaldzie) uda硑秏y si na um體ione spotkanie. Redakcja Radia 90 znajduje si na terenie Campusu, wi阠 wykorzysta硑秏y szans i odwiedzi硑秏y Park Tematyczny nad rzek Nacyn. Tu okaza硂 si, 縠 cho na co dzie obruszamy si na s硂wo "dziecko" (kierowane pod naszym adresem), w ka縟ym z nas tkwi ono z ca潮 pewno禼i! Nie b阣ziemy opisywa szczeg蟪體 szalonej zabawy na placu zabaw, niech za dow骴 pos硊勘 do潮czone zdjecia........


Wyniki Prawybor體

Podajemy wyniki m硂dzie縪wych wybor體 prezydenckich, kt髍e odby硑 si w Gimnazjum w Lyskach - 30 kwietnia.

I miejsce - Janusz Korwin Mikke - 42% g硂s體
II miejsce - Andrzej Duda - 28%
III miejsce - Bronis砤w Komorowski - 12%
IV miejsce - Magdalena Og髍ek - 4%
V miejsce - Janusz Palikot oraz Jacek Wilk - 3%
VI miejsce - Pawe Kukiz - 1,5%

(pozostali kandydaci bez g硂s體)

Wi阠ej informacji na temat akcji "M硂dzi g硂suj" mo縩a znale兼 TUTAJ

Koordynatorki projektu
Alicja Postawka, Gabriela Fr眛czak


Gie砫a Minera丑w
w Sosnowcu

Dnia 28.03.2015 roku odby si wyjazd do Sosnowca na Mi阣zynarodow Wystaw i Gie砫 Minera丑w, Ska i Skamienia硂禼i. O godz. 13.15 wyjechali秏y z Lysek.
Gie砫a odbywa砤 si w budynku Wydzia硊 Nauk o Ziemi. Mogli秏y ogl眃a r罂ne ska硑, minera硑 oraz bi縰teri.  Wszystkim bardzo si podoba硂. O godz. 17.00 zebrali秏y si na auli Wydzia硊, gdzi eodbywa硑 si wyk砤dy. Wys硊chali秏y trzech wyk砤d體.

Pierwszy: Surowe Diamenty - dr W硂dzimierz pot.
Drugi: Bursztyn - Z硂to Ba硉yku - Sylwester Malucha.
I ostatni: Ewolucja? - To proste - dr Andrzej Boczarowski.

Ka縟y wyk砤d by bardzo ciekawy i trafi do ka縟ego s硊chacza. Wyjazd uwa縜m za udany!

Milena Rymut
kl. I a


Prawybory Prezydenckie
w Gimnazjum w Lyskach

W Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka, 30 kwietnia odby硑 si m硂dzie縪we wybory prezydenckie 2015. Wybory odby硑 si w ramach akcji "M硂dzi g硂suj", kt髍ej pomys硂dawc i og髄nopolskim realizatorem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (niezale縩a instytucja edukacyjna). W ramach akcji "M硂dzi g硂suj" uczniowie przygotowali i przeprowadzili w szkole, w okresie poprzedzaj眂ym wybory, kt髍e odb阣 si 10 maja, dzia砤nia edukacyjne na temat zasad i znaczenia udzia硊 obywateli w wyborach demokratycznych i zorganizowali w swojej szkole m硂dzie縪we wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzana s wybory powszechne....


Szkolne Zawody P硑wackie


Nowinki z UKS Gracz

Na stronie internetowej UKS "Gracz" Lyski pojawi硑 si nowo禼i dotycz眂e zawod體 sportowych!
Mo縠my poczyta i zobaczy fotorealcj z:

Powiatowego Turnieju Pi砶i No縩ej Halowej Ch硂pc體

Powiatowej Ligi Koszyk體ki Dziewcz眛Wojew骴zkich Dru縴nowych Zawod體 縲iarskich Ch硂pc體


 


ZMIANA
PLANU LEKCJI!!

Od poniedzia砶u 27 kwietnia br. obowi眤uje NOWY PLAN LEKCJI i rozk砤d gimbus體 !!

Plan dost阷ny TUTAJ

Rozk砤d gimbus體


Szkolny Turniej Koszyk體ki


EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 21 - 23 kwietnia br. uczniowie klas III przyst阷uj do egzaminu gimnazjalnego.

21 kwietnia - cz甓 humanistyczna

godz. 9.00 - historia, wos            godz. 11.00 - j. polski

22 kwietnia - cz甓 matematyczno - przyrodnicza

godz. 9.00 - biologia, chemia, fizyka, geografia   
godz. 11.00 - matematyka

23 kwietnia - cz甓 j陑ykowa

godz. 9.00 - j陑yk obcy - poziom podstawowy
godz. 11.00 - j陑yk obcy - poziom rozszerzony

Klasy I - II ze wzgl阣u na egzamin maj dodatkowe dni wolne od zaj赕 dydaktycznych

Gimbusy

POWODZENIA !!


Projekt Comenius "Today Blue Planet but Tomorrow" doceniony!

Projekt "Dzisiaj Niebieska Planeta, Ale Jutro?", realizowany w naszej szkole w latach 2012 - 2014 przez 8 europejskich szk蟪 (Turcja, Portugalia, Hiszpania, Francja, W硂chy, Grecja, W阦ry i nasza szko砤), zosta nominowany do Nagrody Jako禼i Mi阣zynarodowej Wsp蟪pracy na W阦rzech. Mimo, 縠 projekt w tym konkursie nie zwyci昕y, to Narodowa Agencja na W阦rzech bardzo wysoko oceni砤 ten projekt i zaprosi砤 w阦iersk koordynatork, Filomen Gombos do przedstawienia tego projektu w Budapeszcie w czasie ceremonii wr阠zania nagr骴 w maju, najlepszym projektom wsp蟪pracy mi阣zynarodowej.
Projekt ten  zostanie tak縠 opublikowany w w阦ierskiej broszurze, wydawanej przez Agencj Narodow, opisuj眂 najlepsze jako禼iowo, zrealizowane mi阣zynarodowe projekty.

To jest wsp髄ny sukces wszystkich szk蟪 uczestnicz眂ych w projekcie oraz wszystkich uczestnik體 tego projektu.

Podzi阫owania dla wszystkich, kt髍zy przyczynili si do tego sukcesu!

Koordynator Alicja Postawka


Weso硑ch i眛!


Uwaga!

W dniach 02.04, 03.04.2015 r. (Wielki Czwartek i Wielki Pi眛ek) 秝ietlica czynna w godz. 7.00 - 16.00 (pomieszczenie 秝ietlicy w Karliku)
We wtorek - 07.04.2015 r. - 秝ietlica czynna w godz. 7.00 - 16.00 w budynku klas I-III


Rekolekcje szkolne 2015

Przygotowuj眂 si do obchod體 Triduum Paschalnego prze縴wali秏y w pierwszych dniach Wielkiego Tygodnia nasze szkolne rekolekcje. Spotkali秏y si w szkole, gdzie ojciec misjonarz Miros砤w Pi眛kowski SVD opowiada o swojej pracy i 縴ciu  w dalekiej Argentynie.

W ko禼iele parafialnym prze縴wali秏y Drog Krzy縪w i przyst眕ili do Sakramentu pojednania i pokuty. Wsp髄n Msz 秝i阾 - Gimnazjum i "Podstaw體ki" zako馽zyli秏y spotkania, kt髍ych has硂 przewodnie brzmia硂:

"W Duchu i阾ym w Trzecie Tysi眂lecie"


XXX iatowy Dzie M硂dzie縴.

Na Niedziel Palmow, 29 marca, Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc zaprosi nas na XXX iatowy Dzie M硂dzie縴. Tegoroczne spotkanie rozpocz瓿o si o godz. 13.30 w ko禼iele 秝. Aposto丑w Piotra i Paw砤 w Katowicach, w 秝i眛yni, kt髍a by砤 pierwsz katedr naszej diecezji.

Celebrowali秏y tam Pami眛k Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy oraz 秝i阠ili palmy. Nast阷nie w uroczystej procesji z modlitw i 秔iewem, razem z naszymi Biskupami udali秏y si do Katedry Chrystusa Kr髄a, aby sprawowa Eucharysti.

"Blogos砤wieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl眃a b阣" (Mt 5,8). Te s硂wa ewangelicznego b硂gos砤wie駍twa wyznaczaj tematyk XXX iatowego Dnia M硂dzie縴. W 潮czno禼i z papie縠m Franciszkiem i m硂dymi ca砮go 秝iata zgromadzili秏y si na modlitwie, w kt髍 w潮czyli秏y tak縠 dzi阫czynienie za 90 -lecie Diecezji Katowickiej. Udzia w celebracji Niedzieli Palmowej w Katowicach to r體nie wa縩y etap przygotowa do tego wielkiego spotkania m硂dych ca砮go Ko禼io砤, kt髍ego b阣ziemy gospodarzami i uczestnikami w przysz硑m roku w Krakowie.


Trzecioklasisto!

Masz niepowtarzaln okazj zapozna si z ofert edukacyjn 10 szk蟪 ponadgimnazjalnych z Rybnika, Raciborza i Rydu硉體!

Przyjd wraz z Rodzicami do szko硑 w czwartek 19 marca
o godz. 17.00

Nasze szkolne targi edukacyjne - prezentacja szk蟪 zawodowych, technik體 i lice體 og髄nokszta砪眂ych.

W sali gimnastycznej ustawione zostan stoiska, przy kt髍ych b阣zie mo縩a dowiedzie si wszystkiego o szkole, kt髍a Ci zainteresuje. Nauczyciele tych szk蟪 odpowiedz na wszystkie pytania Twoje pytania, poka勘 prezentacje i ulotki.

Nie zmarnuj takiej okazji!!!

W naszym gimnazjum delegaci szk蟪 b阣 tylko do Twojej dyspozycji!


Mi硂秐icy Melpomeny w Opolu!

Wielbiciele sztuki teatralnej mieli okazj wzi辨 udzia w niecodziennym wydarzeniu artystycznym. W miniony pi眛ek na deskach Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu obejrzeli spektakl pt.:"Szalone no縴czki".

..."Szalone no縴czki", to niezwyk砤 komedia kryminalna z niespodziank w tle. Jej akcja rozgrywa si w salonie fryzjerskim, nad kt髍ym mieszka pewna s硑nna pianistka....

Na scenie wyst阷uje czworo podejrzanych, a widzowie spektaklu staj si 秝iadkami i to oni decyduj o zako馽zeniu 秎edztwa.

"Szalone no縴czki", to pierwsze w historii Teatru w Opolu przedstawienie interaktywne, w kt髍ym przebieg akcji i odnalezienie winnego zale縴 wy潮cznie od publiczno禼i. Na widz體 czeka doskona砤 zabawa, w kt骵j mo縩a bra udzia wielokrotnie. Rekordzi禼i zobaczyli ten spektakl ponad trzydzie禼i razy... Wci眊a i uzale縩ia, nie tylko mi硂秐ik體 kryminalnych historii, ale wszystkich szukaj眂ych inteligentnej zabawy i rozrywki na najwy縮zym poziomie...

C罂 mo縩a doda? Ju planujemy kolejny wyjazd!

"K蟪ko teatralne i przyjaciele"


REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE

Rekolekcje wielkopostne dla uczni體 gimnazjum odb阣 si
w dniach 30 marca - 1 kwietnia br.
Poni縠j rozk砤d zaj赕 podczas trwania rekolekcji.

Plan zaj赕

GIMBUSY:

Poniedzia砮k, Wtorek

p阾la                6.50 , 7.30
Sumina            7.00pks , 8.10         odwozy po zako馽zeniu nauk
Pstr笨na           7.00 , 7.45                      rekolekcyjnych
Zwonowice       7.00pks , 8.05

oda

p阾la                 10.00
Sumina             10.40            odwozy po zako馽zeniu
Pstr笨na            10.00                Mszy Swi阾ej
Zwonowice        10.30


Ju jest!

Ju jest. W sieci ukaza si filmik z warsztat體, kt髍e mia硑 miejsce w naszej szkole 13 marca br.
Wzi阬i w nich udzia cz硂nkowie ko砤 dziennikarskiego - w tek禼ie wyg砤szanym przez lektork wkrad si ma硑 b潮d...

Go禼innie w warsztatach uczestniczyli ch硂pcy z III b.

Zapraszamy do obejrzenia!

Renata Markiewicz


Kolejny sukces grupy teatralnej!

Wyst阷 szkolnego zespo硊 teatralnego IETLIK, dzia砤j眂ego w ramach Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach, po raz kolejny okaza si sukcesem. Dnia 18 marca br. grupa wzi瓿a udzia w VIII Konfrontacjach "Gosty駍kie Teatra砶i", zdobywaj眂 II miejsce.
Nale縴 doda,  縠 przegl ten mia zasi阦 wojew骴zki, natomiast w jury zasiadali m.in. aktorzy teatralni (Teatr 眘ki w Katowicach, 眘ki Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach).
Zesp蟪 ju szykuje nast阷ny spektakl zgodnie ze s硂wami Jonathana Carrolla:

"Teatr jest w du縠j mierze po prostu terapi grupow
z udzia砮m publiczno禼i"

Renata Markiewicz


Podsumowanie Turnieju UKS GRACZ CUP 2015

Informacje na temat turnieju zorganizowanego 7 marca przez UKS GRACZ mo縩a znale兼 na stronie internetowej UKS


Konkursy w marcu!

Drodzy uczniowie, w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. 痽j smacznie i zdrowo og砤szamy konkursy!

Pierwszy - obowi眤kowy dla wszystkich klas, polega na przygotowaniu plakatu promuj眂ego jedzenie warzyw i owoc體 pod has砮m 5 porcji warzyw i owoc體 dziennie.

Drugi - indywidualny konkurs na zaprojektowanie i wykonanie torby ekologicznej (nie papierowej) r體nie promuj眂ej powy縮ze has硂. Wykonane torby prosz przekaza do p. Jordan.

W ramach konkursu klas b阣 przynzawane punkty w skali od 10 do 1, natomiast na uczestnik體 konkursu indywidualnego czekaj atrakcyjne nagrody.

Termin wykonania prac up硑wa 27 marca (pi眛ek).

Serdecznie zapraszam do wzi阠ia udzia硊!

Patrcyja Celejowska - Jordan


Wybory ksi眤ek - wyniki!

W dniu 11 marca zorganizowano w naszym Gimnazjum "wybory ksi笨ek". Og髄nopolskim organizatorem tego projektu jest czasopismo "Biblioteka w szkole", za patronem honorowym wybor體 jest Minister Edukacji Narodowej.

W naszym Gimnazjum wybory zorganizowa砤 biblioteka szkolna oraz uczniowie klasy II a. Komisja wyborcza odwiedzi砤 w tym dniu klasy, podczas wyznaczonych lekcji w celu przeprowadzenia g硂sowania.

Uczniowie naszej szko硑 wypisali na przygotowanych kartach g硂sowani tytu硑 najciekawszych ksi笨ek, kt髍e przeczytali w ci眊u ostatnich dw骳h lat. W wyborach uczestniczy硂 193 uczni體 naszej szko硑.

Czasopismo "Biblioteka w szkole" na podstawie uzyskanych sprawozda ze wszystkich szk蟪, bior眂ych udzia w wyborach sporz眃zi list najbardziej popularnych ksi笨ek w秗骴 uczni體 i przeka縠 wyniki g硂sowania pani minister edukacji narodowej oraz opinii publicznej jako wa縩y element dyskusji o nowym kanonie lektur w przysz硂禼i oraz gustach czytelnicznych uczni體.

O projekcie mo縩a przeczyta na stronie: http://wyboryksiazek.pl


Szanowni Pa駍two

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach zaprasza serdecznie na zebranie Rodzic體 uczni體 klas trzecich, kt髍e odb阣zie si w dniu
19 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 17.00

Zebranie dotyczy b阣zie zmian w systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (og髄nokszta砪眂ego i zawodowego) i rekrutacji do szk蟪 ponadgimnazjalnych,

Ze wzgl阣u na wa縩o舵 poruszanych kwestii obecno舵 Pa駍twa na zebraniu jest konieczna.

Na zebranie zapraszamy te Pa駍twa Dzieci - uczni體 klas trzecich, gdy b阣zie tam mo縩a zapozna si z ofert i porozmawia z przedstawicielami 8 szk蟪 ponadgimnazjalnych.


"Nie wa縩e gdzie,
 Wa縩e po co ..."

...takie motto przy秝ieca硂 naszemu spotkaniu z panem Januszem Rzymankiem. Pan Janusz jest znanym rybnickim filmowcem. Odwiedzi on k蟪ko dziennikarskie 13 marca br.

Pan Rzymanek uczy nas jak powinno si filmowa, z jakich uj赕 najlepiej korzysta, jak podk砤da g硂s, 縠by zaciekawi widza. Nasz wyk砤dowca okaza si cz硂wiekiem, kt髍y kocha to, co robi. Zara縜 pasj nie tylko m硂dych ludzi.

Efektem tych warsztat體 jest kr髏ki film dokumentuj眂y nasz prac. Wkr髏ce jego premiera na stronie gimnazjum. Nie przegapcie!

Redaktorki z k蟪ka dziennikarskiego
"Licz si ze s硂wami"


Og髄nopolski sukces Doroty!

Ogromnym sukcesem zako馽zy si udzia Doroty Maciaszek, uczennicy klasy III c w Og髄nopolskim Konkursie Plastycznym "T蔆ZA". Praca Doroty zyska砤 uznanie w oczach jury konkursowego, kt髍emu przewodniczy Dziekan Wydzia硊 Grafiki ASP w Warszawie prof. B砤縠j Ostoja-Lniski i przyznano jej III miejsce w Polsce.

W czwartek laureatka odebra砤 z r眐 Pani Dyrektor nagrod nades砤n przez organizator體 konkursu, a ju wkr髏ce b阣zie mo縩a podziwia jej prac na stronie konkursu www.tecza.suwikr.pl

 

Gratulujemy i 縴czymy kolejnych, r體nie spektakularnych sukces體!

 


Dzie liczby Pi

W najbli縮z sobot, 14 marca, przypada "Dzie Liczby Pi". Z tej okazji 秝i阾owano dzi w w Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka w Lyskach. Uczniowie wzi阬i udzia w konkursie na temat historii i zastosowa liczby Pi, a ka縟a klasa przygotowa砤 ciasto ozdobione symbolami matematycznymi i ludolfin - solenizantk.

Konkurs matematyczny wygra砤 uczennica klasy III c, Marlena Jureczk. Drugie miejsce zaj背 Denis Sobik (III c), a trzecie - Patrycja Giermak z III b. Laureaci otrzymali indywidualne nagrody rzeczowe.

Ciasta i torty r體nie stan瓿y do konkursu - najlepszym
wy-PI-ekiem uznano tort klasy I b. Autorzy tych s硂dko禼i cz阺towali ciastem swoj klas, a I b zdoby砤 "dzie bez pytania".

 


Niezwyk硑 pokaz!

W czwartek 12 marca 2015 r., w naszym gimnazjum mia砤 miejsce nietypowa lekcja. Poprowadzi j Pan dr Jacek Francikowski, pracownik Uniwersytetu 眘kiego.

Wyk砤d odbywa si pod has砮m "Cz硂wiek jak maszyna, maszyna jak cz硂wiek". W czasie pokazu mogli秏y zaobserwowa mierzenie i odwzorowaniena wykresach r罂nych parametr體 ludzkiego organizmu m.in. pojemno禼i p硊c, poziomu tlenu w otoczeniu i wydychanym powietrzu, pracy serca, czy te galwanicznej reakcji organizmu na bod糲e.

 

 

 


Sukcesy
uczennic!

Dwie uczennice z naszego gimnazjum wzi瓿y udzia w konkursie "Ma硑 OKR" (na etapie powiatowym) w Czerwionce - Leszczynach. Uczestniczki zaprezentowa硑 po 2 utwory: fragment prozy oraz wiersz. Komisja przyzna砤 III miejsce Patrycji Stycze
(kl. III a) oraz wyr罂nienie Klaudii W阦lorz (kl. I b)

Dziewcz阾a otrzyma硑 nagrody, pochwa硑, a tak縠 bardzo istotne uwagi, do dalszej pracy. Zdoby硑 nowe do秝iadczenia recytatorskie.

Serdecznie gratulujemy wygranej i 縴czymy kolejnych sukces體!


Projekt
eTwinning

W Gimnazjum w Lyskach prowadzony jest kolejny projekt wsp蟪pracy mi阣zynarodowej eTwinning. Projekt ten polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do nawi眤ania wsp蟪pracy szk蟪 i przedszkoli z r罂nych kraj體, promuje 秝iadomo舵 wielokulturowego i wieloj陑ycznego modelu spo砮cze駍twa.

Gimnazjum w Lyskach nawi眤a硂 wsp蟪prac ze szko潮 hiszpa駍k w Erandio (okolice Bilbao) oraz tureck szko潮 Enginalan Ortaokulu w Igdir (wsch骴 Turcji)...


Og髄nopolskie
wybory ksi笨ek

W Gimnazjum w Lyskach w dniu 11 marca zostan przeprowadzone wybory ksi笨ek. W tym dniu uczniowie wrzuc do urn karty do g硂sowania, gdzie wpisz tytu硑 od 1 do 3 najciekawszych ksi笨ek, kt骵 czytali w ostatnim czasie. W tym celu zostanie zorganizowana "ruchoma" Komisja Wyborcza, kt髍a odwiedzi klasy podczas wyznaczonych lekcji w celu przeprowadzenia g硂sowania.

O projekcie mo縩a przeczyta na stronie: http://wyboryksiazek.pl


KONKURS CZYTELNICZY
"CZYTAM, BO WARTO"

W Gimnazjum w Lyskach b阣zie mia miejsce konkurs czytelniczy od marca do maja 2015 r.

Nagrody: ksi笨ki (za I, II i III miejsce) oraz nagroda specjalna (za zdobycie I miejsca zadania nr 4) - niespodzianka!

Zadanie konkursowe nr 1 jest ju na gazetce 禼iennej
oraz w Librusie.

Zapraszamy do udzia硊!


UKS GRACZ CUP 2015

7 marca br. o godz. 9.00 na hali sportowej przy Gimnazjum w Rudach odb阣zie si dzieci阠y turniej pi砶arski dru縴n MDZIK覹 2002 i m硂dsi "UKS GRACZ CUP 2015". Opr骳z naszych zespo丑w w turnieju bior udzia dru縴ny takie jak: KS IERKLANY, MOSIR JASTRZ蔅IE, LKS BUK RUDY. Poza tym nasi zawodnicy b阣 mogli zmierzy si z dru縴nami G覴NIKA ZABRZE i PIASTA GLIWICE.

 

 


痽j poza klatk

Uczniowie Gimnazjum w Lyskach wzi阬i dzi udzia w spotkaniu profilaktycznym pt. "痽j poza klatk". Spektakl zosta wystawiony przez Stowarzyszenie "Azyland". Przedstawienie "痽j poza klatk" to prelekcja antyuzale縩ieniowa.
Ciekawa realizacja spektaklu doskonale przedstawia m硂dzie縴 tematyk uzale縩ie, zagro縠 z nimi zwi眤anych oraz sposoby jak z nimi walczy.

Wi阠ej informacji wkr髏ce.... 


Podsumowanie
i眛eczno - Noworocznych Dzia砤!

Szkolne Ko硂 "Caritas" wraz z dzie鎚i i m硂dzie勘 naszego Gimnazjum i "Podstaw體ki" dokona硂 podsumowania swojej dzia砤lno禼i w minionym okresie. Dzi阫i pracy naszych wolontariuszy i ofiarodawc體 mogli秏y wspom骳 r體nie w wymiarze materialnym: zdolne dzieci, kt髖mi opiekuje si Fundacja Konferencji Episkopatu Polski "Dzie硂 Nowego Tysi眂lecia", w潮czy si w dzie硂 pomocy potrzebuj眂ym - "Szlachetna Paczka", pom骳 chrze禼ijanom w Syrii, dzi阫i organizacji "Pomoc Ko禼io硂wi w potrzebie".

 

Poprzez grupy "Kol阣nik體 misyjnych" ofiarowa pomoc dzieciom w Indiach. Przekazali秏y tak縠 秗odki na Salezja駍ki O秗odek Misyjny, na realizacj projektu ewangelizacji Indian.

 

UWAGA!!

Kolejne zaj阠ia z doradztwa zawodowego w ramach projektu "Szko砤 z przysz硂禼i" odb阣 si
w 秗od 25 lutego,
godz. 14.05 - 16.30 w sali nr 18.


Wyjazd
na basen

Po miesi阠znej przerwie w lutym wznawiamy wyjazdy na basen. Uczniowie Gimnazjum w Lyskach b阣 wyje縟縜 秗ednio co dwa tygodnie. Pierwszy wyjazd ju 25 lutego.
Koszt wyjazdu dla gimnazjalist體 to 0,00 z a dla dzieci ze Szko硑 Podstawowej w Lyskach to symboliczne 2 z. Pozosta砮 cz甓ci sk砤dowe koszt體 wyjazdu czyli 5 z dla gimnazjalist體 oraz 3 z dla dzieci ze Szko硑 Podstawowej w Lyskach pokrywa Rada Rodzic體, a reszt czyli od 3 do 5 z p砤ci UKS Gracz.

Maj眂 na uwadze fakt, 縠 lekarze, rehabilitanci oraz specjali禼i od odnowy biologicznej zalecaj p硑wanie jako jedn z najbardziej korzystnych form ruchu zach阠amy do tej formy rekreacji.

 


Zapisy z wp砤t 2 z w gabinecie wychowania fizycznego.

Jeszcze raz zapraszamy do udzia硊. Im wi阠ej uczestnik體 tym mniejsze koszty organizacji a od tego zale縴 czy w przysz硂禼i wyjazdy b阣 kontynuowane. Wyjazdy odbywa si b阣 tak jak do tej pory w 秗ody, w godzinach od 14.20 do 16.10. Powr髏 do domu gimbusem. Wi阠ej o harmonogramie zaj阠 w lutym na naszej stronie www.uksgracz.pl

Proponowany terminarz w lutym:

25 luty - Gimnazjum Lyski, SP Lyski i SP Pstr笨na
4 marca - Gimnazjum Lyski i Sp LyskiZMIANA PLANU

UWAGA!!

Od 16 lutego br. obowi眤uje nowy plan lekcji
i rozk砤d gimbus體

Plan lekcji

Rozk砤d gimbus體Ferie Zimowe z UKS - em

Poni縠j do pobrania harmonogram zaj赕 sportowo - rekreacyjnych zorganizowanych przez UKS "Gracz" w roku szkolnym 2014/2015 :

HARMONOGRAM1% podatku
dla UKS Gracz

Pomo nam!

Zwracamy si z apelem do wszystkich os骲 zainteresowanych dzia砤lno禼i statutow Uczniowskiego Klubu Sportowego „GRACZ” – organizacji, stowarzyszenia maj眂ego status Organizacji Po縴tku Publicznego. Prosimy Pa駍twa o wsparcie. Ka縟a darowana z硂t體ka, pomoc rzeczowa lub wk砤d w砤snej pracy jest dla nas bardzo wa縩y, gdy na tej podstawie budujemy nasze efekty i osi眊amy wytyczone cele, czyli rozwijanie zainteresowa m硂dzie縴 w kierunku rekreacji, turystyki
i sportu.

Jak nam pom骳? Oczywi禼ie najpro禼iej

Podaruj nam 1% swojego podatku!

wpisuj眂 w rocznym rozliczeniu PIT nasz numer:

KRS 0000342865

Daruj眂 nam 1% swego podatku zyskujecie Pa駍two pewno舵, i Wasze pieni眃ze zostan spo縴tkowane na rozwijanie zainteresowa rekreacyjno - sportowych Waszych dzieci, a ich aktywny tryb 縴cia z pewno禼i zaowocuje w przysz硂禼i r體nowag mi阣zy zdrowiem psychicznym i fizycznym.UWAGA!!

Jutro (28.01. - godz. 14.05 - 16.30) odb阣zie si kolejne spotkanie z doradztwa zawodowego w ramach pogramu
"Szko砤 z przysz硂禼i"

  Harmonogram zaj赕 z doradztwa zawodowego


Konkus recytatorski

Serdecznie zapaszam osoby zainteresowane udzia砮m w konkursie recytatorskim (Ma硑 OKR) na eliminacje szkolne. Odb阣 si one w najbli縮zy pi眛ek (30.01.br) w 秝ietlicy.

Ch阾nych prosz o przyj禼ie przed lub po sko馽zonych lekcjach. Na eliminacje trzeba przygotowa dowolny wiersz (nie trzeba si uczy "na pami赕", wystarczy pi阫ne odczytanie utworu). Udzia w konkursie wezm dwie osoby, wy硂nione w szkolnych eliminacjach. Dodatkowym atutem dla uczestnik體 b阣 profesjonalne wasztaty recytatorskie, kt髍e poprowadzi p. Izabela Karwot (teatrolog).

Zach阠am do udzia硊!

Renata Markiewicz


Sukcesy zespo硊 teatralnego

W styczniu br. szkolny zesp蟪 teatralny ietlik, dzia砤j眂y w ramach Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach, dwukrotnie uczestniczy w przegl眃ach teatralnych. Efekty tych wyst阷體 s nast阷uj眂e:

- XIV Powiatowa "Parada Jase砮k" - III miejsce

- XV Powiatowy Przegl眃 Widowisk Bo縪narodzeniowych "A s硂wo sta硂 si cia砮m" - wyr罂nienie

Obecnie zesp蟪 przygotowuje si do kolejnego przedsi陊zi阠ia - udzia硊 w wojew骴zkim przegl眃zie teatralnym "Gosty駍kie teatra砶i" - nie powiedzieli秏y jeszcze ostatniego s硂wa!

Zesp蟪 teatralny ietlik


UWAGA!!

Kolejne zaj阠ia z doradztwa zawodowego w ramach projektu "Szko砤 z przysz硂禼i" odb阣 si
w 秗od 21 stycznia,
godz. 14.05 - 16.30 w sali nr 18.

Odwozy gimbusem po zaj阠iach.


Gra Grosza

W grudniu po raz kolejny wzi阬i秏y udzia w og髄nopolskiej akcji "G髍a Grosza". Klasy II c i II d w ramach swoich zada zleconych przeprowadzi硑 zbi髍k pieni阣zy. Celem tej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowuj眂ym si poza w砤sn rodzin, w tym na tworzenie i dofinansowanie dom體 dla dzieci, rodzinnych dom體 dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zast阷czych oraz dom體 dziecka. Osoby anga縰j眂e si w t akcj maj okazj u秝iadomi sobie, 縠 oddaj眂 chocia jeden grosz, mo縩a pom骳 komu w trudnej sytuacji 縴ciowej.

W ci眊u ostatnich 14 lat Towarzystwu uda硂 si zebra kwot   
26 418 449,08 z.

My w grudniu wsparli秏y ich kwot 166,71 z.

Dzi阫uj ka縟emu, kto wrzuci najmniejszy grosz!

Opiekun SU - Ela Solisz


Symbole iatowych Dni M硂dzie縴
w naszym gimnazjum i szkole podstawowej

"Nie禼ie go na ca硑 秝iat jako znak mi硂禼i Pana Jezusa do ludzko禼i i g硂禼ie wszystkim, 縠 tylko w Chrystusie umar硑m i zmartwychwsta硑m jest zbawienie i odkupienie" - to napis, kt髍y widnieje na Krzy縰 M. S硂wa te wypowiedzia Jan Pawe II do m硂dzie縴 22 kwietnia 1984 roku. iatowe Dni M硂dzie縴 "zrodzi硑 si" w砤秐ie podczas tego spotkania Ojca i阾ego z m硂dymi. Od tego czasu Krzy M przemierza kontynenty i kraje, witany przez m硂dzie ca砮go 秝iata. W dniu 13 stycznia 2015 r. na szlaku peregrynuj眂ych znak體 iatowych Dni M硂dzie縴 znalaz硂 si nasze gimnazjum.

Od秝i阾nie ubrani i duchowo przygotowani, gimnazjali禼i i uczniowie klas VI szko硑 podstawowej, wraz z nauczycielami, spotkali si przy znakach M, wsp髄nie wyznaj眂 wiar w Jezusa Chrystusa, prosz眂 by sta si On dla nas trwa硑m punktem odniesienia oraz prawdziwym 秝iat砮m. Wsp髄nie z nami w uroczysto禼i uczestniczyli ks. Dziekan Marek Kirszniok, ks. Proboszcz Jan W硂sek i inni zaproszeni go禼ie.


XXIII Fina WO!

W ubieg潮 niedziel wolontariusze z Gimnazjum w Lyskach kwestowali pod ko禼io砤mi na terenie gminy Lyski, w G髍kach 眘kich, Czernicy i Gaszowicach w ramach 23 Fina硊 Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy, gdzie zebrali 潮cznie:

 

16 843,01 z

 

W tym:

  • w Lyskach 3 917,99 z
  • w Gaszowicach 3 623,83 z
  • w Pstr笨nej 2 962,24 z
  • w Czernicy 1 852,83 z
  • w Adamowicach 1 230,12 z
  • w G髍kach 眘kich 1 146,47 z
  • w Raszczycach 884,58 z
  • w Zwonowicach 859,96 z
  • w 痽tnej 364,99 z

Tego roku zbierali秏y pieni眃ze dla podtrzymania wysokich standard體 leczenia dzieci na oddzia砤ch pediatrycznych
i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej senior體.

Dzi阫ujemy wszystkim, kt髍zy przyczynili si do zebrania tak poka糿ej kwoty i liczymy na to, 縠 w przysz硑m roku r體nie w潮czycie si w nasz akcj.

Wolontariusze

Informacja o naszych wolontariuszach na portalu - nowiny.pl


Akcja "zbieramy nakr阾ki"

Przypominamy, 縠 nasza szko砤 bierze udzia w akcji zbierania nakr阾ek!

Ka縟a plastikowa nakr阾ka jest cenna! Wszystkie zebrane nakr阾ki przeznaczymy na pomoc potrzebuj眂ym.

Akcja trwa do czwartku 15 stycznia!

 

"疎BY POM覥
NIE TRZEBA ZBYT WIELE....!"


Co w "sz髎tce" piszczy?

i眛eczne upominki - to ostatnie prace jakie wykona硑秏y przed 秝i阾ami na organizowanych w naszej szkole warsztatach decoupage. Do tej pory odby硂 si zaledwie kilka spotka, a ju mo縠my poszczyci si ciekawymi efektami.

Co planujemy w najbli縮zej przysz硂禼i? Podszlifujemy jeszcze nasze umiej阾no禼i ozdabiania technik decoupage, a potem? Mo縠 ozdoby z filcu...

Mi硂秐iczki handmade


Postanowienia noworoczne

Witajcie czytelnicy!

Zacz背 si rok 2015, czas planowania i podejmowania nowych zada, wyzwa. Chcemy podzieli si z Wami naszymi przemy秎eniami na temat noworocznych postanowie.

Jak nazwa wskazuje, decyzj o nich podejmujemy na prze硂mie starego i nowego roku. Moment ten sk砤nia nas do refleksji i podsumowa, jest pretekstem, aby zacz辨 wszystko od nowa. Pragniemy, by to, co z砮, zosta硂 za nami. Za to przed nami - kolejny rok pe砮n nowych mo縧iwo禼i i wiary, 縠 tym razem si uda....

Redaktorki ko砤 dziennikarskiego "Licz si ze s硂wami" zapraszaj do lektury...


UWAGA!!

Informujemy, 縠 w czasie przerwy 秝i眛ecznej 秝ietlica szkolna b阣zie czynna w nast阷uj眂ych godzinach:

22 - 23 grudnia:  8.00 - 15.00

  24 grudnia:         7.30 - 12.30  

29 - 30 grudnia:  8.00 - 15.00

31 grudnia:         7.30 - 12.30

2 stycznia:          8.00 - 12.00

5 stycznia:          8.00 - 12.00UWAGA!!

Kolejne zaj阠ia z doradztwa zawodowego w ramach projektu "Szko砤 z przysz硂禼i" odb阣 si w 秗od 17 grudnia o godz. 14.05 - 15.40 w sali nr 18Wie禼i z k蟪ka dziennikarskiego!

Za nami spotkanie z par dziennikarzyn - podr罂nik體! W ostatni czwartek listopada zesp蟪 dziennikarski uczestniczy w niezwyk硑m wydarzeniu. By硂 to spotkanie z polskimi podr罂nikami - pa駍twem Ann i Krzysztofem Kobusami. Odby硂 si ono w Domu Kultury w Niewiadomiu. Ciekawa prelekcja, pokaz slajd體 z podr罂y w najdalsze zak眛ki swiata, to tylko cz甓 atrakcji, kt髍e na nas czeka硑. Najlepsze jednak nast眕i硂 po oficjalnej cz甓ci spotkania. Ot罂, uda硂 nam si przeprowadzi wywiad z nietuzinkowymi lud糾i. Odpowiadali na pytania i wpominali najciekawsze przygody. Barwne opowie禼i podr罂nik體 zrobi硑 na nas ogromne wra縠nie i obudzi硑 marzenia o egzotycznych woja縜ch.

Fragmenty tego wywiadu zamie禼imy wkr髏ce na naszym blogu. Zach阠amy tak縠 do odwiedzania bloga (kolkodziennikarskielyski.blogspot.com), na kt髍ym publikujemy nasze konkursowe teksty.

Zesp蟪 redakcyjny ko砤 dziennikarskiego "Licz si ze s硂wami"


Niezwyk砤 lekcja biologii!

W dniu 5 grudnia 2014 r. w naszym gimnazjum odb阣zie si niezwyk砤 lekcja biologii. Uczniowie b阣 mogli zobaczy 縴we gady i zapozna si z cechami i zwyczajami tej grupy zwierz眛.

Harmonogram udzia硊:

1 lekcja (7.30) - klasy: II a, II b, II c, III a, III c

2 lekcja (8.25) - klasy: I a, I b, I c, II d, III b (przyje縟縜 wcze秐iej)


Rusza dodatkowy nab髍 do udzia硊 w projekcie "Szko硑 z przysz硂禼i"

Od dnia 3 grudnia 2014 r. prowadzony b阣zie dodatkowy nab髍 uczestnik體 projektu "Szko硑 z przysz硂禼i" w ramach zaj赕 "Ko砤 gier logicznych i j陑ykowych".

"Ko硂 gier logiczno - j陑ykowych" - uczniowie poznaj tajniki "kr髄ewskiej gry" czyli szach體 oraz innych gier takich jak warcaby, scrabble czy sudoku. Pod kierunkiem instruktora b阣 mogli doskonali swoje umiej阾no禼i. Dzi阫i udzia硂wi w zaj阠iach maj tak縠 szans poprawi swoje wyniki w nauce, szczeg髄nie matematyki, gdy znany jest dobroczynny wp硑w gry w szachy na wyniki uczenia si przedmiot體 禼is硑ch (zaj阠ia dla uczni體 wszystkich klas).

Zapisy w sekretariacie gimnazjum do 17 grudnia 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez rodzic體 lub opiekun體 prawnych nale縴 w w/w terminie z硂縴 w sekretariacie plac體ki. Dokumenty rekrutacyjne wymagane podczas procesu aplikowania to:

1. Deklaracja uczestnictwa

2. O秝iadczenie o wyra縠niu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3.   O秝iadczenie o wyra縠niu zgody przetwarzanie wizerunku

Dodatkowo nale縴 zapozna si z regulaminem naboru dostepnym poni縠j

  Regulamin naboru

 

"Projekt wsp蟪finansowany ze 秗odk體 Unii Europejskiej   w ramach Europejskiego Funduszu Spo砮cznego"Rocznica 秏ierci
majora pilota Antoniego Tomiczka

Dzi, 19 listopada, mija pierwsza rocznica 秏ierci naszego Patrona
mjr pil Antoniego Tomiczka.

Delegacja uczni體 i nauczycieli odwiedzi砤 Jego gr骲 w Pstr笨nej.

 

Wspomnijmy Go dzisiaj i w najbli縮zych dniach.

W niedziel 23 listopada o godz. 10.30 w Pstr笨nej odprawiona b阣zie Msza i阾a w Jego intencji.
Zach阠am uczni體, absolwent體 i rodzic體 do licznego udzia硊.

Planowana na czwartek akademia wspomnieniowa, ze wzgl阣體 organizacyjnych przeniesiona zosta砤 na poniedzia砮k,
24 listopada na godz. 8.30 (2 lekcja)Konkursy Przedmiotowe

13 listopada br. tj. czwartek w godzinach 9.00 - 11.00 w sali nr 8 odb阣zie si Wojew骴zki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

Uczestnicy konkursu przychodz o 8.45 do sekretariatuKonkursy Przedmiotowe

12 listopada br. tj. 秗oda w godzinach 9.00 - 10.30 w sali nr 8 odb阣zie si Wojew骴zki Konkurs Przedmiotowy z J陑yka Polskiego.

W zwi眤ku z tym nast眕i zmiana sal:

2 l. J2 (III A) z sali nr 8 do sali nr 7 ; II c do 秝ietlicy

3 l. J4 (III B) z salli nr 8 do sali nr 6 ; II d do 秝ietlicy

4 l. J5 (III C) z sali nr 8 do sali nr 6 ; I c do 秝ielticy

Uczestnicy konkursu przychodz o 8.45 do sekretariatuKo硂 dziennikarskie ju ruszy硂!

Istniejemy! Pracujemy! Piszemy!

Wys砤li秏y nasze pierwsze prace na konkurs dziennikarski
i czekamy na wyniki.

Przed nami jeszcze szereg wyzwa.

Mamy w planach: spotkanie z podr罂nikami, wizyt w telewizji regionalnej, gazecie.

Szykujemy te niespodziank! Szczeg蟪y ju wkr髏ce.

Renata MarkiewiczZebranie
Rady Rodzic體

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach informuje, 縠 w dniu 4.11.14 r. (tj. wtorek) o godzinie 17.30 w sali nr 18 odb阣zie si zebranie Rady Rodzic體 (wszystkich tr骿ek klasowych).

Serdecznie zapraszamy!Ubezpieczenie uczni體

W celu zapewnienia Rodzicom uczni體 Gimnazjum w Lyskach pe硁ego dost阷u do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego obowi眤uj眂ego w roku szkolnym 2014/2015 zosta砤 uruchomiona specjalna strona internetowa www.ubezpieczeniwszkole.pl

Na stronie tej mo縩a uzyska informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci, odpowiedzi na pytania w jaki spos骲 zg硂si szkod, kontakt do Ubezpieczyciela oraz druki dotycz眂e zg硂szenia szkody, a tak縠 og髄ne warunki ubezpieczenia.

Has硂 dost阷u do strony internetowej mo縩a uzyska
w sekretariacie gimnazjum.UWAGA!

Informujemy, 縠 od dnia 27.10.2014 r. zosta砤 zmieniona godzina odjazdu gimbusa (P阾la)

Poniedzia砮k - 15.50 (a nie 16.00)

Wtorek - 15.50 (a nie 16.00)

oda - 15.50 (a nie 16.00) oraz 16.30 (dodatkowo - odw髗 z basenu)ZAPROSZENIE!

Zapraszam osoby, kt髍e zapisa硑 si na zaj阠ia dziennikarskie na pierwsze spotkanie. Odb阣zie si ono 21 pa糳ziernika o godz. 15.00 w szkolnym CIM (sala 28)

Renata MarkiewiczZaj阠ia profilaktyczne dla klas III

We wtorek 21 pa糳ziernika 2014 r. uczniowie klas III b阣 bra udzia w zaj阠iach profilaktycznych organizowanych
i finansowanych przez 秝ietlic 秗odowiskow.

Temat zaj赕: "Moja droga w doros硂舵 bez uzale縩ie"SUKCES DAWIDA PAWLASA!

Ucze klasy III C - Dawid Pawlas zosta finalist wojew骴zkiego konkursu: "Henryk S砤wik - przywr骳i od zapomnienia".

Gratulujemy Dawidowi
i ju dzi 縴czymy
powodzenia w finale!

Gabriela Fr眛czakZABAWA ANDRZEJKOWA

RADA RODZIC覹
PRZY GIMNAZJUM W LYSKACH

ZAPRASZA

NA ZABAW ANDRZEJKOW

DO SALI OSP W LYSKACH

22 LISTOPADA 2014 r. OD GODZ. 19.00KONSULTACJE

W dniu 15.10 (秗oda) w godzinach od 15.00 - 17.00 odb阣 si konsultacje dla rodzic體. Zapraszamy

Dzie
Edukacji Narodowej

Dzie 14 pa糳ziernika jest dniem wolnym
od zaj赕 dydaktyczno - wychowawczych.
Uczniowie w tym dniu bior udzia w akademii

ietlica czynna w godzinach 7.45 - 13.00

GIMBUSY:

p阾la    9.40         Sumina    10.15          Pstr笨na 9.45

Zwonowice 10.10

Odwozy po zako馽zeniu akademiiSZKOLNE
BIEGI PRZEJOWE

7 pa糳ziernika br. odby硑 si Szkolne Zawody Bieg體 Prze砤jowych. W zawodach uczestniczy硂 18 dziewcz眛 i 30 ch硂pc體.
I miejsce w秗骴 dziewcz眛 zaj瓿a Agata Gurgul  z klasy III b,natomiast w秗骴 ch硂pak體 najlepszy okaza si Rafa Drygas z klasy   I c

 

Wszystkim uczestnikom dzi阫ujemy za udzia
i gratulujemy!

 

Wi阠ej informacji oraz zdj赕 na stronie UKS Gracz

 

 ZABAWA ANDRZEJKOWA

RADA RODZIC覹
PRZY GIMNAZJUM W LYSKACH

ZAPRASZA

NA ZABAW ANDRZEJKOW

DO SALI OSP W LYSKACH

22 LISTOPADA 2014 r. OD GODZ. 19.00Zmiana planu!

Od 7 pa糳ziernika br. obowi眤uje NOWY PLAN LEKCJI!

Plan dost阷ny w zak砤dce Plan lekcji

 W zak砤dce gimbusy - nowy rozk砤d gimbus體!

Od wtorku (7.10) nast眕i te zmiana godzin dzwonk體 po 6 lekcji!Zebranie Rady Rodzic體

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach informuje, 縠 w dniu 29.09.2014 r. (tj. poniedzia砮k) o godzinie 17.00 w sali nr 18 odb阣zie si zebranie Rady Rodzic體 (jeden przedstawiciel z ka縟ego oddzia硊). Serdecznie zapraszamy.Uhonorowano naszego Patrona!

W niedziel, 21 wrze秐ia 2014 r. w Jaworznie odby砤 si niezwyk砤 uroczysto舵 w czasie kt髍ej oddano ho砫 naszemu Patronowi majorowi pilotowi Antoniemu Tomiczkowi.
W znajduj眂ej si w Sanktuarium MB Wspomo縠nia Wiernych Kaplicy Lotnik體 ods硂ni阾o tablic pami眛kow po秝i阠on  秔. majorowi Tomiczkowi.Catalogue of Comenius Project

Poni縠j link do katalogu podsumowuj眂ego projekt Comenius 2012 - 2014

KatalogSZKO Z PRZYSZI

Gimnazjum w Lyskach og砤sza nab髍 uczestnik體 projektu "Szko硑 z przysz硂禼i". W ramach projektu w naszej szkole b阣 prowadzone nast阷uj眂e zaj阠ia:

1. "Szkolne biuro karier"

2. "Ko硂 gier logiczno - j陑ykowych"

3. "Ko硂 dziennikarskie"

Nab髍 b阣zie prowadzony w okresie od 10 do 24 wrze秐ia br.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez rodzic體 lub opiekun體 prawnych nale縴 w w/w terminie z硂縴 w sekretariacie plac體ki.

"Projekt wsp蟪finansowany ze 秗odk體 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo砮cznego"PLAN LEKCJI

W zak砤dce Plan lekcji mo縩a zobaczy aktualny plan zaj赕 klas gimnazjum i nauczycieliWywiad體ki!

W dniu 18.09 br (tj. czwartek) odb阣 si wywiad體ki.

Zebranie og髄ne na sali gimnastycznej odb阣zie si o godzinie 17.00, a po nim spotkania z wychowawcami klas.

Z uwagi na roboty drogowe prowadzone na ulicy Dworcowej parkowanie na parkingu przy szkole mo縠 by utrudnione, dlatego prosimy rodzic體 o zostawienie samochod體 na parkingu przy Urz阣zie Gminy.ZAPRASZAMY
NA ORLIK DO LYSEK!

Do dyspozycji: boisko do pi砶i no縩ej, boisko wielofunkcyjne (siatk體ka, pi砶a r阠zna, koszyk體ka) z mo縧iwo禼i roz硂縠nia sto丑w do tenisa sto硂wego oraz mobilnych siatek do badmintona; boisko do siatk體ki pla縪wej oraz bie縩ia o d硊go禼i 140 metr體.

Podczas wakacji kompleks boisk czynny codziennie:

- od poniedzia砶u do soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz
od 16.00 do 23.00

- w niedziele od 14.00 do 22.00

Harmonogram rezerwacji grup na boisko do pi砶i no縩ej jest nast阷uj眂y:

- poniedzia砮k, 秗oda
i pi眛ek od godziny 19.00 (dwie grupy po p蟪torej godziny)

- wtorek i czwartek
od godziny 18.00 (trzy grupy po p蟪torej godziny)

- sobota i niedziela dowolnie i bez ogranicze czasowych

Na boisko wielofukncyjne i pla矿wk w przypadku wi阫szej liczby uczestnik體 tak縠 prosimy dokona wcze秐iejszych rezerwacji aby unikn眂 ewentualnych problem體 z dost阷no禼i do obiekt體.REKRUTACJA

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach informuje, 縠 wszyscy uczniowie, kt髍zy z硂縴li podania zostali zakwalifikowani do klasy I.

Og硂szenie list uczni體 przyj阾ych do poszczeg髄nych klas I nast眕i 8 lipca br. do godz. 15.00POMOC MATERIALNA
dla uczni體 gimnazjum

Uczniowie Gimnazjum w Lyskach mog uzyska pomoc materialn w nast阷uj眂ych formach:

1. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym - stypendia szkolne
2. Zasi砮k szkolny
3. "Wyprawka szkolna" - dofinansowanie do zakupu podr阠znik體

Wi阠ej informacji na temat form pomocy materialnej dost阷ne na stronie internetowej: UG Lyski

Wnioski mo縩a pobra poni縠j lub w sekretariacie gimnazjum.

  Wniosek o stypendium szkolne

  Wniosek o wyprawk

  Wniosek o zasi砮k szkolny

Termin sk砤dania wniosk體:

wyprawka - 5.09.2014 r.
stypendium szkolne - 15.09.2014 r.
Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki