ZAPRASZAMY
NA ORLIK DO LYSEK!

Do dyspozycji: boisko do pi砶i no縩ej, boisko wielofunkcyjne (siatk體ka, pi砶a r阠zna, koszyk體ka) z mo縧iwo禼i roz硂縠nia sto丑w do tenisa sto硂wego oraz mobilnych siatek do badmintona; boisko do siatk體ki pla縪wej oraz bie縩ia o d硊go禼i 140 metr體.

Podczas wakacji kompleks boisk czynny codziennie:

- od poniedzia砶u do soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz
od 16.00 do 23.00

- w niedziele od 14.00 do 22.00

Harmonogram rezerwacji grup na boisko do pi砶i no縩ej jest nast阷uj眂y:

- poniedzia砮k, 秗oda
i pi眛ek od godziny 19.00 (dwie grupy po p蟪torej godziny)

- wtorek i czwartek
od godziny 18.00 (trzy grupy po p蟪torej godziny)

- sobota i niedziela dowolnie i bez ogranicze czasowych

Na boisko wielofukncyjne i pla矿wk w przypadku wi阫szej liczby uczestnik體 tak縠 prosimy dokona wcze秐iejszych rezerwacji aby unikn眂 ewentualnych problem體 z dost阷no禼i do obiekt體.REKRUTACJA

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach informuje, 縠 wszyscy uczniowie, kt髍zy z硂縴li podania zostali zakwalifikowani do klasy I.

Og硂szenie list uczni體 przyj阾ych do poszczeg髄nych klas I nast眕i 8 lipca br. do godz. 15.00POMOC MATERIALNA
dla uczni體 gimnazjum

Uczniowie Gimnazjum w Lyskach mog uzyska pomoc materialn w nast阷uj眂ych formach:

1. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym - stypendia szkolne
2. Zasi砮k szkolny
3. "Wyprawka szkolna" - dofinansowanie do zakupu podr阠znik體

Wi阠ej informacji na temat form pomocy materialnej dost阷ne na stronie internetowej: UG Lyski

Wnioski mo縩a pobra poni縠j lub w sekretariacie gimnazjum.

  Wniosek o stypendium szkolne

  Wniosek o wyprawk

  Wniosek o zasi砮k szkolny

Termin sk砤dania wniosk體:

wyprawka - 5.09.2014 r.
stypendium szkolne - 15.09.2014 r.S硂necznych wakacji!!

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szko硑 縴cz wakacji pe硁ych s硂馽a, radosnych, pe硁ych efektywnego wypoczynku
oraz wielu niezapomnianych przyg骴 wakacyjnych!

 

 

 

 

 

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2014/2015!Bezpieczne wakacje

W zwi眤ku ze zbli縜j眂ymi si wakacjami przypominamy o najwa縩iejszych zasadach bezpiecznego wypoczynku.

Kilka wa縩ych informacji mo縩a uzyska na stronie internetowej: www.czasopisma.abc.com.pl/ds/Konkurs rozstrzygni阾y!

W ramach iatowego Dnia Bez Tytoniu og硂szony by konkurs na utw髍 literacki. Poni縠j wyniki konkursu:

Miejsce I

"twa 秏ier" - autorki: Patrycja Stycze, Klaudia Lewandowska, Sabina Cielanga z klasy II a

Miejsce II

"Palenie" - autorki: Sabina B砤szczok, Karolina Klimczak, Karolina Winkler, Roksana Pawlak z klasy III a

Miejsce III

"Nikotynka" - autorki: Katarzyna Halama, Natalia Jachnicka, Magdalena Michalik, Marzen Osadzin, Karolina Piercha砤 z klasy III b

Gratulujemy zwyci陑com!!

Utwory naszych zwyci陑c體 dost阷ne tutaj -> WIERSZENOWOI
w fotokronice!

Fotokronika gimnazjum uzupe硁iona zdj阠iami z ostatnich wycieczek klas III.Wykaz podr阠znik體
rok szkolny 2014/2015

Wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2014/2015 dost阷ny w zak砤dce "Wykaz podr阠znik體"Comenius z wizyt
w Hiszpanii

W dniach 25 - 30 maja uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka w Lyskach wzi阬i udzia w ostatniej wizycie szk蟪 partmerskich projektu "Today Blue Planet But Tommorow?" w Plasenci (Instituto De Ensenanza Secundaria "Virgen del Puerto"). W tej wizycie uczestniczy硂 50 uczni體 oraz  20 nauczycieli ze wszystkich uczestnicz眂ych w projekcie kraj體 (opr骳z gospodarzy czyli Hiszpanii i naszej szko硑 byli tak縠 uczestnicy z Turcji, Francji, Grecji, W阦ier, Portugalii oraz W硂ch)...Osi眊ni阠ia
Zespo硊 Teatralnego

Z zadowoleniem pragniemy podzieli si z Wami naszymi sukcesami! Na bie勘co staramy si Was informowa o zdobytych nagrodach i wyr罂nieniach. Mo縠cie te ogl眃a efekty naszej pracy podczas wielu imprez szkolnych. Tym bardziej mi硂 nam jest pochwali si najnowszymi sukcesami!Wizyta w 眘kim Ogrodzie Botanicznym
w Miko硂wie

W 秗od 7 maja br. 42 - osobowa grupa uczni體 klas drugim Gimnazjum w Lyskach wzi瓿a udzia w zaj阠iach terenowych zorganizowanych w 眘kim Ogrodzie Botanicznym w Miko硂wie.

Uczniowie mieli okazj pozna ciekawe ro秎iny zielne np. przytulia czepna, kopytnik czy storczyki. Podziwiali r體nie okaza砮 i ciekawe drzewa oraz pozosta硂禼i po  kamienio硂mie wapienia wraz z piecami do jego wypalania. By te czas na zaj阠ia praktyczne. Uczniowie okre秎ali wiek drzewa na podstawie liczby s硂j體 lub obwodu, uk砤dali has硂 z rozsypanych liter, rozpoznawali ro秎iny. Po zaj阠iach by czas na relaks na placu zabaw ogrodu botanicznego.

Zaj阠ia bardzo si podoba硑 uczestnikom i ju dzi chc pojecha na kolejne!

Irena Cie秎akUWAGA!!
ZMIANA PLANU

Od poniedzia砶u 5 maja br. wracamy do planu lekcji, kt髍y obowi眤ywa od 7 stycznia 2014 r.

Plan lekcji uczniowie

Plan lekcji nauczyciele

Gimbusy
Gimbusy na zako馽zenie roku szkolnego
Pi眛ek 27.06.2014 r.

Zako馽zenie roku szkolnego o godz. 9.30 na sali gimnastycznej

GIMBUSY:

P阾la  8.45           Sumina  9.15

     Zwonowice  9.10  Pstr笨na  8.45 

Odwozy po zako馽zeniu     


ORGANIZACJA ZAJ势
Czwartek 26.06.2014 r.

W za潮czeniu plik ze zmianami na dzie 26 czerwca 2014 r.

Czwartek


Bezpieczne wakacje

W zwi眤ku ze zbli縜j眂ymi si wakacjami przypominamy o najwa縩iejszych zasadach bezpiecznego wypoczynku.

Kilka wa縩ych informacji mo縩a uzyska na stronie internetowej: www.czasopisma.abc.com.pl/ds/Konkurs rozstrzygni阾y!

W ramach iatowego Dnia Bez Tytoniu og硂szony by konkurs na utw髍 literacki. Poni縠j wyniki konkursu:

Miejsce I

"twa 秏ier" - autorki: Patrycja Stycze, Klaudia Lewandowska, Sabina Cielanga z klasy II a

Miejsce II

"Palenie" - autorki: Sabina B砤szczok, Karolina Klimczak, Karolina Winkler, Roksana Pawlak z klasy III a

Miejsce III

"Nikotynka" - autorki: Katarzyna Halama, Natalia Jachnicka, Magdalena Michalik, Marzen Osadzin, Karolina Piercha砤 z klasy III b

Gratulujemy zwyci陑com!!

Utwory naszych zwyci陑c體 dost阷ne tutaj -> WIERSZENOWOI
w fotokronice!

Fotokronika gimnazjum uzupe硁iona zdj阠iami z ostatnich wycieczek klas III.Wykaz podr阠znik體
rok szkolny 2014/2015

Wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2014/2015 dost阷ny w zak砤dce "Wykaz podr阠znik體"ROZKD JAZDY GIMBUS覹
NA DZIE SPORTU 23.06.2014 r.

P阾la 8.40

Pstr笨na 8.30

Sumina 8.10

Zwonowice 8.50ROZKD JAZDY GIMBUS覹
NA KOMERS KLAS III

18 czerwca odb阣zie si komers klas III. Poni縠j rozk砤d gimbus體 dowo勘cych uczni體 na zabaw...KIERMASZ
PODR蔆ZNIK覹 U痀WANYCH

W dniu 23 czerwca od godz. 9.00 uczniowie mog sprzeda lub kupi u縴wane podr阠zniki. Ka縟y podr阠znik powinien by wycenionyComenius z wizyt
w Hiszpanii

W dniach 25 - 30 maja uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka w Lyskach wzi阬i udzia w ostatniej wizycie szk蟪 partmerskich projektu "Today Blue Planet But Tommorow?" w Plasenci (Instituto De Ensenanza Secundaria "Virgen del Puerto"). W tej wizycie uczestniczy硂 50 uczni體 oraz  20 nauczycieli ze wszystkich uczestnicz眂ych w projekcie kraj體 (opr骳z gospodarzy czyli Hiszpanii i naszej szko硑 byli tak縠 uczestnicy z Turcji, Francji, Grecji, W阦ier, Portugalii oraz W硂ch)...Osi眊ni阠ia
Zespo硊 Teatralnego

Z zadowoleniem pragniemy podzieli si z Wami naszymi sukcesami! Na bie勘co staramy si Was informowa o zdobytych nagrodach i wyr罂nieniach. Mo縠cie te ogl眃a efekty naszej pracy podczas wielu imprez szkolnych. Tym bardziej mi硂 nam jest pochwali si najnowszymi sukcesami!KONSULTACJE
5 czerwca

5 czerwca br. odb阣 si zaplanowane konsultacje. Jednak w zwi眤ku z wycieczkami i zwolnieniami lekarskimi na konsultacjach nie b阣 obecni: Martyna Swoboda, Barbara Niestr骿, Irena Cie秎ak, Gabriela Fr眛czak.Harmonogram zdj赕

We wtorek 3 czerwca w gimnazjum b阣 robione zdj阠ia. Prosz o zapoznanie sie
z harmonogramem:UWAGA KONKURS!
Profilaktyka Zdrowotna

W ramach iatowego Dnia Bez Tytoniu obchodzonego 31 maja  og砤szamy konkurs na utw髍 literacki
(wiersz, wierszyk, rymowanka... )

Termin oddania pracy to 6 czerwca br. (pi眛ek)

Obowi眤uje tekst napisany komputerowo - wydrukowany. Prace prosz dostarczy do p. Celejowskiej - Jordan.Rekrutacja
do I klasy gimnazjum 2014/2015

W zak砤dce rekrutacja pojawi硑 si nowe zasady rekrutacji uczni體 do klas I
Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka
na rok szkolny 2014/2015Koszyk體ka po latach!
ZAPRASZAMY ABSOLWENT覹

W pi眛ek 23 maja o godzinie 17.30 na boisku ORLIK 2012 i na sali gimnastycznej w Lyskach odb阣zie si III Turniej Koszyk體ki Absolwent體 Gimnazjum w Lyskach "KOSZYK覹KA PO LATACH".

Zapraszamy wszystkich absolwent體 naszego Gimnazjum do udzia硊
w turnieju.

Atrakcj turnieju b阣zie mecz zawodowc體 czyli Junior體 MKKS Rybnik z reprezentacjami naszych absolwent體.

Pocz眛ek meczu o godzinie 18.30. Zapraszamy do udzia硊 oraz licznego kibicowania!!

                    www.uksgracz.plHarmonogram
wyjazd體 na basen!

 

Harmonogram wyjazd體 na basen:

 • 21 maj - klasa III A + osoby zainteresowane i stale je縟勘ce
BIEGAMY DALEJ!
IV Gminny Test Coopera

W zwi眤ku z za砤maniem pogodowym i prognozowanymi opadami deszczu w sobot 17 maja odwo砤li秏y Bieg Coopera. Nie wszyscy z r罂nych przyczyn mogli by w niedziel wi阠 zapraszamy tych wszystkich, kt髍ych zabrak硂, tych kt髍zy nie mogli by.

Biegamy znowu we wtorek 20 maja w godzinach od 17.30 do 19.00

W tym dniu odb阣 si te zawody dla dzieci ze szk蟪 podstawowych i gimnazjum. Ostatnia szansa biegu to 21 maja w 秗od.

Wi阠ej informacji dost阷nych na stronie UKS "GRACZ"

Rozk砤d gimbus體UWAGA!!!

W zwi眤ku z za砤maniem pogody i prognozowanymi opadami deszczu w sobot 17 maja, planowane plenerowe rozgrywki w ramach Sportowego Weekendu na ORLIK -u zosta硑 odwo砤ne i przeniesione na inne terminy. W sobot odb阣 si dwie z zaplanowanych konkurencji: II Amatorski Turniej Tenisa Sto硂wego "Lyski Open 2014" od godziny 15.00 i Joga od godziny 16.00. Zapraszamy do udzia硊!

Harmonogram przeniesionych imprez:

Test Coopera - w ca硂禼i 18.05 (niedziela) godz.15.30
Rajd Rowerowy - 18.05. (niedziela) godz. 12.30
Biegi prze砤jowe dla dzieci - 20.05 (wtorek) 16.00
Siatk體ka pla縪wa - 20.05 (wtorek) 16.00
Badmintom rozgrywki indywidualne i deblowe - 20.05 (wtorek) 16.00
Rozgrywki pi砶 rugby - 20.05 (wtorek) 16.00
Rozgrywki pi砶i no縩ej - 20.05 (wtorek) 16.00
Pokaz Taekwondo - niedziela godz.16.30
Pokaz Karate Kyokushin - niedziela godz. 17.15

Za zmiany wynik砮 z przyczyn obiektywnych i od nas niezale縩ych serdecznie przepraszamy i zapraszamy do udzia硊 w niedzielnej zabawie!

Wi阠ej informacji o zmianach na www.lyski.pl oraz www.uksgracz.pl Harmonogram
wyjazd體 na basen!

 

Harmonogram wyjazd體 na basen:

 • 14 maj - klasa II C + osoby zainteresowane i stale je縟勘ce
Europejski Tydzie Sportu
17 - 23 maja

Uczniowski Klub Sportowy "GRACZ", Urz眃 Gminy w Lyskach oraz ORLIK 2012 zapraszaj wszystkich zainteresowanych do udzia硊 w obchodach Europejskiego Tygodnia Sportu. W dniach 17 - 23 maja br. na kompleksie "Orlik" w Lyskach odb阣zi si szereg imprez, zawod體, turniej體.

Aby wzi辨 udzia w organizowanych zawodach nale縴 spe硁i kilka formalnych warunk體 - wi阠ej informacji dost阷nych na stronie UKS "GRACZ"

  Harmonogram imprez organizowanych przez UKSWizyta w 眘kim Ogrodzie Botanicznym
w Miko硂wie

W 秗od 7 maja br. 42 - osobowa grupa uczni體 klas drugim Gimnazjum w Lyskach wzi瓿a udzia w zaj阠iach terenowych zorganizowanych w 眘kim Ogrodzie Botanicznym w Miko硂wie.

Uczniowie mieli okazj pozna ciekawe ro秎iny zielne np. przytulia czepna, kopytnik czy storczyki. Podziwiali r體nie okaza砮 i ciekawe drzewa oraz pozosta硂禼i po  kamienio硂mie wapienia wraz z piecami do jego wypalania. By te czas na zaj阠ia praktyczne. Uczniowie okre秎ali wiek drzewa na podstawie liczby s硂j體 lub obwodu, uk砤dali has硂 z rozsypanych liter, rozpoznawali ro秎iny. Po zaj阠iach by czas na relaks na placu zabaw ogrodu botanicznego.

Zaj阠ia bardzo si podoba硑 uczestnikom i ju dzi chc pojecha na kolejne!

Irena Cie秎akII edycja Gminnego Konkursu
J陑yka Angielskiego dla szk蟪 podstawowych

28 kwietnia 2014r. odby砤 si w Gimnazjum im. majora pilota Antoniego Tomiczka w Lyskach II edycja Gminnego Konkursu J陑yka Angielskiego dla szk蟪 podstawowych. Zaproszeni do niego zostali uczniowie z okolicznych szk蟪 podstawowych. Celem konkursu by硂 wspieranie m硂dzie縴 w rozwijaniu i poszerzaniu w砤snych zainteresowa oraz promowanie osi眊ni赕 uczni體 i ich nauczycieli poprzez wy硂nienie uczni體 zdolnych j陑ykowo....Harmonogram
wyjazd體 na basen!

 

Harmonogram wyjazd體 na basen:

 • 7 maj - klasa III B + osoby zainteresowane i stale je縟勘ce
UWAGA!!
ZMIANA PLANU

Od poniedzia砶u 5 maja br. wracamy do planu lekcji, kt髍y obowi眤ywa od 7 stycznia 2014 r.

Plan lekcji uczniowie

Plan lekcji nauczyciele

Gimbusy


ZMIANA PLANU
Pi眛ek 02.05.2014 r.

W za潮czeniu plik ze zmian planu na dzie 2 maja 2014 r.

Pi眛ek


Harmonogram
wyjazd體 na basen!

 

Harmonogram wyjazd體 na basen:

 • 30 kwiecie - klasa II B + osoby zainteresowane i stale je縟勘ce
Comenius - z wizyt w lyseckim gimnazjum

W dniach 24 - 28 marca Gimnazjum im. majora pilota Antoniego Tomiczka w Lyskach go禼i硂 11 nauczycieli oraz 11 uczni體 realizuj眂ych wsp髄ny projekt o wodzie: "Today Blue Planet, But Tomorrow?" (Dzisiej Niebieska Planeta Ale Jutro?) programu Comenius 2012 - 2014.POWODZENIA
NA EGZAMINIE!! 
Egzamin gimnazjalny
23 - 25 kwiecie

W dniach 23 – 25 kwietnia uczniowie klas III przyst眕i do egzaminu gimnazjalnego. W pierwszym dniu uczniowie b阣 pisa egzamin z cz甓ci humanistycznej, w drugim z cz甓ci matematyczno-przyrodniczej, za w trzecim – cz甓 j陑ykowa.

W tych dniach uczniowe klas I i II nie maj zaj赕 lekcyjnych.

Rozk砤d gimbus體 na egzamin:

Zwonowice 8.05

p阾la 7.30

Pstr笨na 7.45

Sumina 8.10Fotorelacja
z wizyty partner體 Comenius w Lyskach

W fotokronice nowe zdj阠ia - wizyta naszych partner體 z programu Comenius - projekt "Today Blue Planet But Tomorrow?"Wyjazd
na basen!!

Zapraszamy do wyjazdu na basen. Mimo wcze秐iejszego zako馽zenia zaj赕 w szkole w zwi眤ku z odbywaj眂ymi si rekolekcjami, wyjazd dla uczni體 Gimnazjum i Szko硑 Podstawowej w Lyskach w 秗od 16 kwietnia jest aktualny.

Autobus rusza z Lysek z przystanku o godzinie 14.10. Nast阷nie Nowa Wie 14.15, Raszczyce 14.20, Adamowice 14.25, Bogunice 14.30 i Zwonowice 14.35. Powr髏 w odwrotnej kolejno禼i po godz. 16.00.

Wszyscy zainteresowani proszeni s o punktualne przyj禼ie na miejsce zbi髍ki i wpisanie si na list uczestnik體. Przypominamy, 縠 uczniowie gimnazjum nie ponosz 縜dnych koszt體, a uczniowie SP Lyski p砤c 2 z. Ilo舵 miejsc ograniczona.

Zg硂szenia na facebook-u, GG lub mailem uks.gracz@wp.pl

Zapraszamy do udzia硊 w zaj阠iach!!REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla uczni體 gimnazjum odb阣 si w dniach 14 - 16 kwietnia.

(1kB)  Plan zaj赕 w czasie rekolekcji

(1kB) Rozk砤d jazdy gimbus體


Harmonogram
wyjazd體 na basen!

 

Harmonogram wyjazd體 na basen:

 • 9 kwiecie - klasa I c + osoby zainteresowane i stale je縟勘ce
Aktualny
plan lekcji

Aktualny plan lekcji dost阷ny w zak砤dce plan


Wizyta Szk蟪 Partnerskich
w Gimnazjum w Lyskach!!

Od poniedzia砶u 24 marca br. w naszym gimnazjum go禼imy uczestnik體 projektu "Today Blue Planet, But Tomorrow?" programu Comenius.
Go禼i b阣ziemy nauczycieli i uczni體 z Francji, Portugalii, Grecji i Turcji.

Poni縠j mo縩a sprawdzi plan programu wizyty szk蟪 partnerskichZMIANA
PLANU LEKCJI!

Od 24 marca br. obowi眤uje nowy plan lekcji!!!Plan dla uczni體 - (pobierz(1kB))

Plan dla nauczycieli - (pobierz(1kB))

Rozk砤d gimbus體 - (pobierz(1kB)) zmiany zaznaczono na czerwono14 marca
Dzie Liczby PI

W pi眛ek, 14 marca, obchodzili秏y iatowy Dzie Liczby Pi.
Z tej okazji nasi nauczyciele matematyki zaprosili uczni體 do udzia硊 w szkolnym konkursie wiedzy na temat tej niewymiernej liczby..Harmonogram
wyjazd體 na basen!

Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ” w porozumieniu z Rad Rodzic體 Gimnazjum w Lyskach wprowadza do harmonogramu wyjazd體 na kryt p硑walni Fundacji Elektrowni Rybnik terminarz „klasowych wyjazd體 na basen”, kt髍e b阣 w ca硂禼i refundowane przez Rad Rodzic體 w kwocie 5 z oraz przez UKS „Gracz” w kwocie oko硂 4 z na osob. Wyjazdy odbywa si b阣 trzy razy w miesi眂u tylko w 秗ody. Wej禼ie na p硑walni o godzinie 14.50, zbi髍ka i wyjazd oko硂 godziny 14.15 powr髏 do domu gimbusem oko硂 16.30. Ilo舵 miejsc ograniczona do oko硂 30 os骲

Harmonogram wyjazd體 na marzec:

 • 19 marzec - klasa I a + osoby zainteresowane i stale je縟勘ce

 • 26 marzec - klasa I d + osoby zainteresowane i stale je縟勘ce
IX Powiatowe Dru縴nowe Zawody
縲iarstwa Szybkiego

5 marca na lodowisku w Pszowie wsp髄nie ze Starostwem Powiatowym w Rybniku zorganizowali秏y IX Powiatowe Dru縴nowe Zawody w 縲iarstwie Szybkim Dziewcz眛 i Ch硂pc體 dla Szk蟪 Podstawowych oraz Gimazjum naszego powiatu.
Najszybszymi 硑縲ia縜mi zostali: Agnieszka Pradela i kasz Helbig (oboje ze Szko硑 Podstawowej w Lyskach) oraz Sabina B砤szczok (Gimnazjum w Lyskach) oraz Karol Chluba i Dawid Hadam (Gimnazjum w Piecach).

Wi阠ej informacji na stronie internetowej: UKS Gracz1% podatku
dla UKS Gracz

Pomo nam!

Zwracamy si z apelem do wszystkich os骲 zainteresowanych dzia砤lno禼i statutow Uczniowskiego Klubu Sportowego „GRACZ” – organizacji, stowarzyszenia maj眂ego status Organizacji Po縴tku Publicznego. Prosimy Pa駍twa o wsparcie. Ka縟a darowana z硂t體ka, pomoc rzeczowa lub wk砤d w砤snej pracy jest dla nas bardzo wa縩y, gdy na tej podstawie budujemy nasze efekty i osi眊amy wytyczone cele, czyli rozwijanie zainteresowa m硂dzie縴 w kierunku rekreacji, turystyki
i sportu.

Jak nam pom骳? Oczywi禼ie najpro禼iej

Podaruj nam 1% swojego podatku!

wpisuj眂 w rocznym rozliczeniu PIT nasz numer:

KRS 0000342865

Daruj眂 nam 1% swego podatku zyskujecie Pa駍two pewno舵, i Wasze pieni眃ze zostan spo縴tkowane na rozwijanie zainteresowa rekreacyjno - sportowych Waszych dzieci, a ich aktywny tryb 縴cia z pewno禼i zaowocuje w przysz硂禼i r體nowag mi阣zy zdrowiem psychicznym i fizycznym.Rekrutacja
do I klasy gimnazjum 2014/2015


W zak砤dce rekrutacja pojawi硑 si nowe zasady rekrutacji uczni體 do klas I Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka na rok szkolny 2014/2015


Szanowni Pa駍two,
Drodzy Rodzice Gimnazjalist體!


ZMIANA W TERMINACH KONSULTACJI I WYWIAD覹EK !!!

Informuj Rodzic體, 縠 najbli縮ze wywiad體ki odb阣 si w dniu 12 marca 2014 r.

Informacja na ulotkach otrzymanych we wrze秐iu zawiera砤 b潮d. Obowi眤uj te terminy, kt髍e znajduj si na stronie internetowej szko硑 tj.:

12 marca i 21 maja - wywiad體ki
9 kwietnia i 5 czerwca - konsultacje


Przepraszamy za zaistnia砮 nieporozumienie

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach  i wychowawcyDrodzy rodzice!

Informuj, 縠 w dniach 3 - 11 marca 2014 r. w naszym gimnazjum odbywa si b阣zie ewaluacja, czyli zewn阾rzne badanie spe硁iania przez szko酬 wymaga jako禼i pracy okre秎onych przez MEN.

Ewaluacja to wiele r罂norodnych dzia砤, bada, obserwacji
i rozm體 z nauczycielami, uczniami, pracownikami, rodzicami
i partnerami szko硑.

Niekt髍zy z Pa駍twa (Rodzice uczni體 klas II i III) zostan poproszeni o wype硁ienie w domu ankiet. Bardzo dzi阫uj za zrozumienie i wsp蟪prac.

W dniu 6 marca 2014 r. o godz. 14.30 odb阣zie si spotkanie - wywiad z kilkunastoosobow grup zaproszonych Rodzic體. Je秎i kto z Pa駍twa chcia砨y jeszcze do潮czy do tej grupy, to prosz o zg硂szenie tego w sekretariacie gimnazjum (tel. 32 4278078) do dnia 5 marca br. do godz. 15.00, ze wzgl阣u na konieczno舵 przygotowania odpowiedniej ilo禼i miejsc.

Aleksandra Szymura
Dyrektor gimnazjumDZIE OTWARTY

Jutro tj. 25 luty w Gimnazjum w Lyskach odb阣zie si

Dzie Otwarty


dla uczni體 klas VI - tych z terenu Gminy Lyski.


W programie:

 • zwiedzanie szko硑 i obiekt體 sportowych
 • multimedialna lekcja j陑yka angielskiego
  i niemieckiego
 • ciekawe do秝iadczenia biologiczne i fizyczne
 • przekazanie informacji dotycz眂ych rekrutacji do kl. I
 • wyst阷y gimnazjalist體


Gimbusy dla uczni體 klas VI:

SP Raszczyce   8.50                SP Adamowice  8.55

SP Zwonowice  9.00                SP Pstr笨na      8.30


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!Comenius - z wizyt we Francji

W dniach 19– 25 stycznia br. grupa uczni體 oraz nauczycieli  z Gimnazjum im. majora  pilota Antoniego Tomiczka w Lyskach wybra砤 si z wizyt do Albi. Albi to miejscowo舵 i gmina we Francji, oddalona 75 km na p蟪nocny- wsch骴 od Tuluzy w regionie Midi - Pireneje, w departamencie Tarn. W 2010 roku miasto wpisano na list 秝iatowego dziedzictwa UNESCO (Katedra 秝. Cecylii). W 秗edniowieczu miejscowo舵 ta by砤 centrum herezji katar體, a w 1864r. urodzi si w Albi francuski malarz i grafik Henri de Toulouse. Odleg硂舵 z Lysek do Albi wynosi 1940 km.

Spotkanie w Albi by硂 sz髎tym spotkaniem szk蟪 partnerskich realizuj眂ych wsp髄ny projekt "Today Blue Planet But Tomorrow?" programu Comenius - Wielostronne Projekty Szk蟪 Partnerskich.Harlem Shake 3 C

Obecna klasa III c w ubieg硑m roku szkolnym nakr阠i砤 film z okazji Dnia Ziemi! Gratulujemy pomys硊!

Film dost阷ny tutaj ->  ZOBACZNowo禼i w Fotokronice

W fotokronice pojawi硑 si zdj阠ia z XXII Fina硊 Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy. Mi砮go ogl眃ania!

XXII Fina WOOsi眊ni阠ia naszego ETLIKA

Zesp蟪 teatralny IETLIK dzia砤j眂y pod okiem Pani Renaty Markiewicz chwali si swoimi osi眊ni阠iami! Mo縩a je zobaczy w zak砤dce osi眊ni阠ia"Moim okiem - warsztaty dziennikarskie"
dla gimnazjalist體!

Stowarzyszenie LYSKOR rozpoczyna realizacj projektu pt.: "Moim okiem - warsztaty dziennikarskie dla m硂dzie縴 z obszaru LYSKOR". Projekt rozpocznie si w lutym.

Projekt wsp蟪finansowany jest przez Polsko - Amerykansk Fundacj Wolno禼i oraz Polsk Fundacj Dzieci i M硂dzie縴 w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego R體na Szanse 2013

Celem projektu jest pobudzenie i rozw骿 zainteresowa dziennikarskich, inspirowanie do aktywno禼i tw髍czej, przelamywanie barier psychicznych i wiele innych.

W ramach zaj赕 uczestnicy wezm udzia w zaj阠iach doskonal眂ych technik komunikacji, a tak縠 w wizytach studyjnych - w redakcji nowiny.pl oraz w TVS.

Je秎i chcesz pozna nowe osoby, rozwin辨 swoje zainteresowania i naby nowych do秝iadcze we udzia w spotkaniu informacyjnym - 17 lutego o godz. 16.30 w sali budynku wielofunkcyjnego w Pstr笨nej (nad O秗odkiem Zdrowia) przy
ul. Wyzwolenia 30.

Kontakt z biurem Stowarzyszenia LYSKOR:
Pstr笨na, ul. Szkolna 7 ;
mail: lgdlyskor@wp.pl ; tel. 32 4407601UWAGA!
Konkursy recytatorskie tu, tu!

Zapraszam ch阾nych do udzia硊 w eliminacjach przed zbli縜j眂ymi si konkursami recytatorskimi.

Zainteresowanych oczekuj w najbli縮zy pi眛ek od 9.30 do 16.30 w 秝ietlicy (ka縟y przychodzi indywidualnie, po lub przed lekcjami). Na eliminacje trzeba przygotowa jeden wybrany wiersz (czytanie z interpretacj).

Oto moje propozycje:

 • A. Asnyk - "Zaczarowana kr髄ewna"

 • I. Krasicki - "Czapla, ryba, rak"

 • J. Tuwim - "Ach, tworzy, tworzy"

 • K. I. Ga砪zy駍ki - "Pro禸a o wyspy szcz甓liwe"

 • ks. J. Twardowski - "Podzi阫owanie"

 • F. Schiller - "R阫awiczka"

 • K. Wierzy駍ki - "Zielono mam w g硂wie"

 • M. Pawlikowska - Jasnorzewska - utwory z tomiku "Wiersze Wybrane"

Mo縩a przygotowa tak縠 wiersz wybrany przez siebie.

Osoby, kt髍e zostan wy硂nione w eliminacjach, wezm udzia w warsztatach recytatorskich, kt髍e poprowadzi p. Izabela Karwot (instruktor teatralny). ZAPRASZAM!

Renata MarkiewiczOsi眊ni阠ia naszych gimnazjalist體!

Uczniowie naszego gimnazjum cz阺to bior udzia w r罂nego typu konkursach, w kt髍ych zajmuj wysokie miejsca, otrzymuj眂 wiele nagr骴 i dyplom體....

W zak砤dce osi眊ni阠ia mo縩a zobaczy ostatnio zdobyte dyplomy. Wszystkim uczniom gratulujemy!!Ferie Zimowe z UKS - em

Poni縠j do pobrania harmonogram zaj赕 sportowo - rekreacyjnych zorganizowanych przez UKS "Gracz" w roku szkolnym 2013/2014 :

HARMONOGRAMZABAWA KARNAWAWA!!

RADA RODZIC覹
PRZY GIMNAZJUM W LYSKACH

ZAPRASZA

NA ZABAW KARNAWAW

DO SALI OSP W RASZCZYCACH

8 LUTEGO 2014 r. OD GODZ. 19.00Sukces zespo硊 teatralnego
ietlik!

Zesp蟪 teatralny ietlik mo縠 poszczyci si niejednym sukcesem. W tym roku szkolnym m硂dzi adepci sztuki aktorskiej ju kilkakrotnie brali udzia w wyst阷ach, zar體no w szkole, jak i poza ni.

Jak si okaza硂 najwi阫sze osi眊ni阠ie przyni髎 im udzia w XIV Przegl眃zie Widowisk Bo縪narodzeniowych "A s硂wo sta硂 si cia砮m".

Przegl眃 odby si 9 stycznia br. w Domu Kultury w Chwa硂wicach. Zesp蟪 zaj背 II miejsce, otrzymuj眂 nagrod pieni昕n. Cz硂nkowie zdecydowali, 縠 przeznacz nagrod na udzia w XV Wojew骴zkim Przegl眃zie Teatralnym "Miniatury Teatralne" w Buczkowicach. B阣zie to dla nich sposobno舵 do kolejnego wyst阷u, jak r體nie mo縧iwo舵 udzia硊 w profesjonalnych warsztatach teatralnych z "prawdziwymi" aktorami (np. z teatru Banialuka z Bielska - Bia砮j)!

GRATULUJEMY!WO
ju za nami!

W ubieg潮 niedziel, podczas XXII Fina硊 Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy, wolontariusze z naszego gimnazjum zebrali 潮cznie:                

17 026,51 z!!!

Dzi阫ujemy ka縟emu, kto przyczyni si do zebrania tak ogromnej kwoty, za hojno舵 i dobre serce!Fina WO
w niedziele!

W niedziel 12 stycznia odb阣zie si XXII Final Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy!

W tym roku has砮m WO - u b阣zie "NA RATUNEK". odki zebrane w ramach akcji przeznaczone b阣 na zakup specjalistycznego sprz阾u dla dzieci阠ej medycyny ratunkowej oraz godnej opieki senior體.

Jak co roku nasi gimnazjali禼i b阣 kwestowa na rzecz WO na terenie ca砮j gminy Lyski oraz w Gaszowicach, Czernicy, L阦owie i G髍kach 眘kich.UWAGA!
ZMIANA PLANU LEKCJI

Od 7 stycznia obowi眤uje nowy PLAN LEKCJI!

Plan dost阷ny w zak砤dce Plan Lekcji

Plan dla uczni體

Plan dla nauczycieli

Rozk砤d gimbus體Najserdeczniejsze 縴czenia
Cudownych i眛 Bo縠go Narodzenia,
Ciep砤 i wielkiej rado禼i
Mi硑ch oraz hojnych go禼i
Pod choink du縪 prezent體
A w Waszych sercach wiele sentyment體!

Zdrowych i weso硑ch i眛 Bo縠go Narodzenia

縴czy
Dyrekcja, nauczyciele
pracownicy i uczniowie
Gimnazjum w LyskachStrona internetowa
mjr pil. Antoni Tomiczek

Zapraszamy do lektury dotycz眂ej naszego Patrona, kt髍 mo縩a znale兼 na stronie internetowej www.tomiczek.edu.plWystawa po秝i阠ona mjr pil. Antoniemu Tomiczkowi!

1 grudnia w Pstr笨nej odby si wernisa wystawy "Nad p硂n眂 Warszaw - d硊gi lot do domu majora Antoniego Tomiczka". Na wystawie przedstawiono reprografie dokument體 i fotografie majora Tomiczka.

Dziennik Zachodni o wystawie

Polska Zbrojna

Starostwo Powiatowe

Do 10 grudnia wystawe t mo縩a zobaczy
w Gimnazjum w Lyskach
ZAPRASZAMY!!Spotkanie profilaktyczne

26 listopada br w naszym gimnazjum mia硂 miejsce spotkanie profilaktyczne zorganizowane dla uczni體 naszego Gimnazjum,  a prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego. Prowadz眂y wskazywali na konsekwencje niew砤禼iwych wybor體 w 縴ciu. Sami przeszli przez piek硂 uzale縩ie i dzisiaj chc m體i prawd na ten temat. Kr髏ki reporta z tego spotkania mo縩a zobaczy od 4 minuty filmu.

FILMPr骲ny egzamin gimnazjalny
10 - 12 grudnia 2013 r.

Wtorek 10.12.2013 r. - cz甓 humanistyczna

oda 11.12.2013 r. - cz甓 matematyczno - przyrodnicza

Czwartek 12.12.2013 r. - cz甓 j陑ykowaNowotwory
- problem nr 1 zdrowia publicznego

Gimnazjum w Lyskach przyst眕i硂 do realizacji pilota縪wego programu edukacyjnego na terenie wojew骴ztwa 秎眘kiego pn.: "Szko砤 promuj眂a zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki
z Rakiem". Program ma na celu upowszechni w秗骴 uczni體 wiedz o tematyce antynowotworowej oraz podejmowanie d硊gofalowych dzia砤 dydaktycznych i wychowawczych sprzyjaj眂ych budowaniu spo砮cze駍twa promuj眂ego zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Lider programu
Patrycja Celejowska - JordanTest na osobowo舵!

Zach阠amy uczni體 klas III do sprawdzenia swojego temperamentu w te禼ie, kt髍y jest dost阷ny w zak砤dce pedagogComenius - z wizyt w Grecji

W dniach 20 – 25 pa糳ziernika delegacja 3 nauczycielek 
z Gimnazjum im. majora  pilota Antoniego Tomiczka w Lyskach wybra砤 si z wizyt do Panaitolio w ramach realizowanego
w szkole programu Comenius.

Panaitolio to grecka miejscowo舵, licz眂a 5000 mieszka馽體 i jest po硂縪na w zachodniej cz甓ci Grecji

Szko砤 partnerska w Panaitolio go禼i砤  10 uczni體 oraz 10 nauczycieli pochodz眂ych z 4 europejskich kraj體(Polska, Turcja, Hiszpania, W硂chy).  W czasie spotkania  szko硑 partnerskie prezentowa硑 zadania przygotowane wcze秐iej w swoich krajach, zwi眤ane z wod. By硑 to 3 prezentacje: „Woda w literaturze”, „Piosenka o wodzie” oraz „Taniec tradycyjny i taniec nowoczesny”. Szko砤 w Lyskach zaprezentowa砤 wiersz Adama Mickiewicza „Nad wod wielk i czyst”(t硊maczony na j陑yk angielski „Above the vast”), ch髍 szkolny zaprezentowa piosenk „Cicha woda”, za spo秗骴 ta馽體 narodowych wybrano do przedstawienia „Polonez”.

 i阾o Niepodleg硂禼i

14 listopada br. w naszym Gimnazjum odby砤 si podw骿na uroczysto舵: z jednej strony obchody i阾a Odzyskania Niepodleg硂禼i, z drugiej - urodziny Patrona Gimnazjum Pana Majora Pilota Antoniego Tomiczka. Uroczysto舵 zorganizowano w postaci prezentacji multimedialnej, pod has砮m "Od niepodleg硂禼i do nie! podleg硂禼i"...

 Nasz Patron 秝i阾uje!!

13 listopada Patron naszego Gimnazjum Pan Major Pilot Antoni Tomiczek obchodzi swoje 98 urodziny!!

Z tej okazji sk砤damy najserdeczniejsze 縴czenia..

痽czymy nieko馽z眂ej si si硑,
wielkiego entuzjazmu.
Aby ka縟y kolejny dzie,
obfitowa w same radosne wydarzenia,
a wszystko to co z砮 odchodzi硂 w cie..
ZDROWIA, SZCZ蔛CIA, POMYNOI MAJORZE!!

縴cz:
Dyrektor,
uczniowie, nauczyciele
i pracownicy Gimnazjum w Lyskach

Poni縠j mo縩a przeczyta i zobaczy relacj z tego jak縠 WIELKIEGO dnia!

relacja tvs
- Dziennik Zachodni o majorze pilocie
- Polska - ZbrojnaNowo禼i w fotokronice!!

NASZA GALERIA zosta砤 uzupe硁iona nowymi zdj阠iami
z Waszych wycieczek i imprez szkolnych.

Zapraszam do ogl眃ania!!Spotkanie z Policjantem

W dniu 20 listopada bie勘cego roku (秗oda) w godzinach 17.00 -  17.30 w Gimnazjum w Lyskach odb阣zie si spotkanie z Policjantem z Komendy Miejskiej w Rybniku dla wszystkich rodzic體  naszych uczni體. Na spotkaniu tym zostan Pa駍two poinformowani o dzia砤niu wsp蟪czesnych 秗odk體 psychoaktywnych tak 砤two dost阷nych dla naszych dzieci. Dowiecie si r體nie, kt髍e substancje s najbardziej „popularne” w秗骴 m硂dzie縴 i co robi gdy dziecko po nie si阦a. Poznacie objawy dzia砤nia tych substancji, kt髍e powinny zaniepokoi zar體no rodzic體 jak i wychowawc體.

Zapraszamy Pa駍twa do udzia硊 w tym spotkaniu.

Po spotkaniu odb阣 si wywiad體ki z wychowawcami.

Dyrekcja i Nauczyciele Gimnazjum w Lyskach

Dzie Edukacji Narodowej

W poniedzia砮k 14.10 o godz. 10.30 na sali gimnastycznej odb阣zie si akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dowozy:

p阾la + Budzin 9.40            Zwonowice 10.10

Pstr笨na 9.50                     Sumina 10.15
Zebranie Rady Rodzic體

Dyrektor Gimnazjum informuje, 縠 30.09 br (poniedzia砮k)
o godzinie 17.00
w sali nr 18 odb阣zie si zebranie Rady Rodzic體OTRZ蔛INY I klas

26 wrze秐ia w szkole odb阣 si otrz阺iny klas pierwszych!
w zwi眤ku z tym nast眕i zmiany w planie..

Plan zaj赕 na czwartek --> plan, gimbusyProjekt "Rozw骿 umiej阾no禼i komputerowych w Gminie Lyski"

  

Mieszka馽y Gminy Lyski maj mo縧iwo舵 uczestnictwa w projekcie "Rozw骿 umiej阾no禼i komputerowych w Gminie Lyski". Kursy s bezp砤tne.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest z硂縠nie formularza zg硂szeniowego wraz z za潮cznikami do Urz阣u Gminy w Lyskach w terminie od 9 do 23 wrze秐ia 2013 r.

Wi阠ej informacji mo縩a uzyska od numerem tel. 32 4300051 wew. 106 oraz na stronie internetowej Urz阣u Gminy.Plan lekcji

W zak砤dce Plan lekcji mo縩a pobra aktualny plan zaj阠 klas gimnazjumRozk砤d jazdy gimbus體

Aktualny rozk砤d jazdy gimbus體 mo縩a zobaczy w zak砤dce GimbusyObiady w Gimnazjum

Informujemy, i od 9 wrze秐ia w sto丑wce szkolnej mo縩a korzysta z gor眂ego posi砶u. Z obiad體 mo縩a
korzysta w wybrane dni tygodnia.
Osoby znajduj眂e si w trudnej sytuacji materialnej mog ubiega si w O秗odku Pomocy Spo砮cznej
w Lyskach o 秝iadczenie w formie obiadu..Wywiad體ki!

W dniu 19.09 br (tj. czwartek) odb阣zie si zebranie rodzic體.

Godz. 17.00 - spotkanie og髄ne z dyrektorem i nauczycielami na sali gimnastycznej, a nast阷nie spotkania z wychowawcami
w klasach.ROZPOCZ蔆IE ROKU SZKOLNEGO
2013/2014

Rozpocz阠ie roku szkolnego w Gimnazjum w Lyskach odb阣zie si 2 wrze秐ia (tj. poniedzia砮k):

        godz 7.30 - uroczyste rozpocz阠ie w budynku szko硑

        godz. 9.30 - Msza i阾a w ko禼iele w Lyskach dla             wszystkich uczni體 gimnazjum

Plan gimbus體 - pobierzPOMOC MATERIALNA
dla uczni體 gimnazjum

Uczniowie Gimnazjum w Lyskach mog uzyska pomoc materialn w nast阷uj眂ych formach:

1. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym - stypendia szkolne
2. Zasi砮k szkolny
3. "Wyprawka szkolna" - dofinansowanie do zakupu podr阠znik體

Wi阠ej informacji na temat form pomocy materialnej dost阷ne na stronie internetowej: UG Lyski

Wnioski mo縩a pobra poni縠j lub w sekretariacie gimnazjum.

  Wniosek o stypendium szkolne

  Wniosek o wyprawk

  Wniosek o zasi砮k szkolny

  Zarz眃zenie W骿ta

  Rodzaje pomocy

Termin sk砤dania wniosk體:
wyprawka szkolna - 06.09.2013 r.
stypendium szkolne - 15.09.2013 r.Szko砤 dla rodzic體

Od wrze秐ia w O秗odku Interwencji Kryzysowej w Rybniku przy ul. Boles砤wa Chrobrego 16 odbywa si b阣 spotkania pod nazw "Szko砤 dla rodzic體".

Jest to program spotka dla ka縟ego, kto szuka sposobu na nawi眤anie g酬bszych i cieplejszych relacji z dzie鎚i lub wychowankami. Jego g丑wnym celem jest wspieranie rodzic體 i wychowawc體 w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dzie鎚i i m硂dzie勘. Nauka umiej阾no禼i lepszego porozumiewania si, refleksja nad w砤sn postaw wychowawcz, wymiana do秝iadcze, to ma砮 kroki ku g酬bszej relacji, daj眂ej zadowolenie, poczucie wzajemnej blisko禼i. To tak縠 nauka dialogu i kszta硉owanie wi陑i opartych na wzajemnym szacunku.

Na zaj阠ia mo縩a zapisa si dzwoni眂 do O秗odka Interwencji Kryzysowej  pod numer telefonu: 32 4225639Wykaz podr阠znik體 2013/2014

Wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2013/2014 mo縩a zobaczy w zak砤dce "Wykaz podr阠znik體"Listy do Ziemi

G硂sujemy na najpi阫niejszy "List do Ziemi"

Fundacja ekologiczna ARKA og硂si砤 konkurs "Listy do Ziemi". Tematem przewodnim akcji by砤 gospodarka odpadami i recykling. Ide konkursu by硂 pisanie list體 przez dzieci dla doros硑ch. W konkursie wzi阬i udzia uczniowie naszego gimnazjum. List Marii Gembalczyk zosta wybrany przez komisj Fundacji do 100 najlepszych list體!

Serdecznie zapraszamy do g硂sowania na stronie internetowej portalu Facebook: https://apps.facebook.com/listydlaziemi/

Wi阠ej informacji na temat akcji na stronie UG Lyski
Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki