Comenius - z wizyt w Portugalii

W dniach 27– 31 maja grupa czterech uczennic oraz trzech nauczycieli  z Gimnazjum im. majora  pilota Antoniego Tomiczka w Lyskach wybra砤 si z wizyt do Montijo. By硂 to czwarte spotkanie szk蟪 partnerskich realizuj眂ych wsp髄ny projekt „Today Blue Planet But Tomorrow?” programu Comenius- Wielostronne Projekty Szk蟪 Partnerskich. Gimnazjum w Lyskach w ramach wspomnianego projektu wsp蟪pracuje z siedmioma szko砤mi w siedmiu krajach: Turcja( koordynator ca砮go projektu), W硂chy, W阦ry, Portugalia, Grecja, Francja, Polska oraz Hiszpania....

 Talent Show w gimnazjum

Po raz pierwszy w historii naszej szko硑 odby si konkurs talent體.  By砤 to I edycja konkursu, kt髍y nazwali秏y Talent Show. Bali秏y si tego wyzwania i b潮dzili秏y troch po omacku organizuj眂 to przedsi陊zi阠ie. Nie wiedzieli秏y czy w og髄e znajd si w naszym gimnazjum osoby, kt髍e maj jakie niezwyk砮 hobby i umiej阾no禼i, a tym bardziej czy zechc zaprezentowa si publiczno禼i. Obawy nasze na szcz甓cie zosta硑 rozwiane – zg硂si硂 si siedmiu uczestnik體 z ciekawymi pomys砤mi, co gwarantowa硂 siedem fascynuj眂ych wyst阷體!Wizyta w budynku Polskiego Radia Katowice

12 czerwca br.  uczniowie naszego gimnazjum razem z opiekunami: Stanis砤w Gryt, El縝iet Solisz i Ew Iwan  zawitali w budynku Polskiego Radia Katowice. Radio to, jest jedn z najwi阫szych i najstarszych rozg硂秐i w kraju. Stacja posiada w砤sne studio nagraniowe, kt髍e nale縴 do najnowocze秐iejszych w naszym regionie oraz sal wyst阷ow , gdzie odbywaj si zamkni阾e koncerty.Dzie J陑yk體 Obcych

4 czerwca 2013 r. obchodzili秏y w Gimnazjum w Lyskach Dzie J陑yk體 Obcych. Z  tej okazji odwiedzi砤 nas pani Beata Hadasz, lektorka j. niemieckiego z Goethe Instytutu z Krakowa i prowadzi砤 zaj阠ia z klasami IB, IC oraz IIC...Informacja Dyrektora Gimnazjum

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach podaje do wiadomo禼i, 縠 wszyscy kandydaci do klas pierwszych zostali przyj阠i do szko硑. Ze wzgledu na ochron danych osobowych informacje o klasie, do kt髍ej zosta przydzielony dany ucze mo縩a uzyska
w sekretariacie szko硑 (osobi禼ie lub telefonicznie)Udanych wakacji!!

Zako馽zy si rok szkolny i rozpocz瓿y si upragnione wakacje! Czas w pe硁i zas硊zonego wypoczynku.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szko硑 縴cz wakacji pe硁ych s硂馽a, radosnych, pe硁ych efektywnego wypoczynku, a przede wszystkim bezpiecznych!
oraz wielu niezapomnianych przyg骴 wakacyjnych!

 

 

 

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2013/2014Szko砤 dla rodzic體

Od wrze秐ia w O秗odku Interwencji Kryzysowej w Rybniku przy ul. Boles砤wa Chrobrego 16 odbywa si b阣 spotkania pod nazw "Szko砤 dla rodzic體".

Jest to program spotka dla ka縟ego, kto szuka sposobu na nawi眤anie g酬bszych i cieplejszych relacji z dzie鎚i lub wychowankami. Jego g丑wnym celem jest wspieranie rodzic體 i wychowawc體 w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dzie鎚i i m硂dzie勘. Nauka umiej阾no禼i lepszego porozumiewania si, refleksja nad w砤sn postaw wychowawcz, wymiana do秝iadcze, to ma砮 kroki ku g酬bszej relacji, daj眂ej zadowolenie, poczucie wzajemnej blisko禼i. To tak縠 nauka dialogu i kszta硉owanie wi陑i opartych na wzajemnym szacunku.

Na zaj阠ia mo縩a zapisa si dzwoni眂 do O秗odka Interwencji Kryzysowej  pod numer telefonu: 32 4225639Wykaz podr阠znik體 2013/2014

Wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2013/2014 mo縩a zobaczy w zak砤dce "Wykaz podr阠znik體"Listy do Ziemi

G硂sujemy na najpi阫niejszy "List do Ziemi"

Fundacja ekologiczna ARKA og硂si砤 konkurs "Listy do Ziemi". Tematem przewodnim akcji by砤 gospodarka odpadami i recykling. Ide konkursu by硂 pisanie list體 przez dzieci dla doros硑ch. W konkursie wzi阬i udzia uczniowie naszego gimnazjum. List Marii Gembalczyk zosta wybrany przez komisj Fundacji do 100 najlepszych list體!

Serdecznie zapraszamy do g硂sowania na stronie internetowej portalu Facebook: https://apps.facebook.com/listydlaziemi/

Wi阠ej informacji na temat akcji na stronie UG LyskiRekrutacja - informacje uzupe硁iaj眂e

W roku szkolnym 2013/2014 planowane jest otwarcie nast阷uj眂ych klas I:

-  klasa og髄na
- klasa ze zwi阫szon ilo禼i godzin j陑yka angielskiego i matematyki oraz autorskim programem nauczania tych przedmiot體
- klasa ze zwi阫szon ilo禼i godzin wychowania fizycznego
(o ile zg硂si si wystarczaj眂a ilo舵 kandydat體 posiadaj眂ych odpowiednie predyspozycje).

W terminie od 16 kwietnia do 23 maja 2013 r. - prosimy dostarczy do sekretariatu szko硑 kart zg硂szenia kandydata oraz deklaracj wyboru klasy.

Deklaracja wyboru klasyZasady rekrutacji uczni體 do klas pierwszych gimnazjum

Przedstawiamy regulamin rekrutacji uczni體 do klas I w nowym roku szkolnym 2013/2014, obowi眤uj眂y w Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka w Lyskach...

Karta zg硂szenia kandydata do gimnazjumUdanych wakacji!!

Zako馽zy si rok szkolny i rozpocz瓿y si upragnione wakacje! Czas w pe硁i zas硊zonego wypoczynku.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szko硑 縴cz wakacji pe硁ych s硂馽a, radosnych, pe硁ych efektywnego wypoczynku, a przede wszystkim bezpiecznych!
oraz wielu niezapomnianych przyg骴 wakacyjnych!

 

 

 

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2013/2014Szko砤 dla rodzic體

Od wrze秐ia w O秗odku Interwencji Kryzysowej w Rybniku przy ul. Boles砤wa Chrobrego 16 odbywa si b阣 spotkania pod nazw "Szko砤 dla rodzic體".

Jest to program spotka dla ka縟ego, kto szuka sposobu na nawi眤anie g酬bszych i cieplejszych relacji z dzie鎚i lub wychowankami. Jego g丑wnym celem jest wspieranie rodzic體 i wychowawc體 w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dzie鎚i i m硂dzie勘. Nauka umiej阾no禼i lepszego porozumiewania si, refleksja nad w砤sn postaw wychowawcz, wymiana do秝iadcze, to ma砮 kroki ku g酬bszej relacji, daj眂ej zadowolenie, poczucie wzajemnej blisko禼i. To tak縠 nauka dialogu i kszta硉owanie wi陑i opartych na wzajemnym szacunku.

Na zaj阠ia mo縩a zapisa si dzwoni眂 do O秗odka Interwencji Kryzysowej  pod numer telefonu: 32 4225639Wykaz podr阠znik體 2013/2014

Wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2013/2014 mo縩a zobaczy w zak砤dce "Wykaz podr阠znik體"Listy do Ziemi

G硂sujemy na najpi阫niejszy "List do Ziemi"

Fundacja ekologiczna ARKA og硂si砤 konkurs "Listy do Ziemi". Tematem przewodnim akcji by砤 gospodarka odpadami i recykling. Ide konkursu by硂 pisanie list體 przez dzieci dla doros硑ch. W konkursie wzi阬i udzia uczniowie naszego gimnazjum. List Marii Gembalczyk zosta wybrany przez komisj Fundacji do 100 najlepszych list體!

Serdecznie zapraszamy do g硂sowania na stronie internetowej portalu Facebook: https://apps.facebook.com/listydlaziemi/

Wi阠ej informacji na temat akcji na stronie UG LyskiP蟪fina Wojew骴zki
Pi砶i No縩ej Dziewcz眛

W pi眛ek 17.05 bie勘cego roku na Orliku w Lyskach zosta硑 rozegrany jeden  P蟪fina丑w Wojew骴zkich Pi砶i No縩ej Dziewcz眛 w ramach Gimnazjady.

Dziewczyny z naszego gimnazjum zdoby硑 I miejsce! Awansuj眂 tym samym do Fina硊! GRATULUJEMY

Informacje na temat rozgrywej mo縩a znale兼 poni縠j w zak砤dce "czytaj wi阠ej" a tak縠 na stronie internetowej nowin -> linkWywiad體ki  - zmiana terminu!

Ze wzgl阣u na wyjazd klas III na wycieczk do Gda駍ka termin wywiad體ki ulega przesuni阠iu na 秗od 12 czerwca br. Szczego硂w godzin podadz wychowawcy.Gimnazjum w telewizji!

W zwi眤ku z Dniem Ziemi, kt髍y obchodzony by w naszym gimnazjum odwiedzi砤 nas telewizja regionalna TVT! Reporta z wizyty mo縩a zobaczy na stronie internetowej telwizji TVT

R體nie na stronie internetowej Nowin przeczyta mo縩a artyku na temat wizyty naszych uczni體 na W阦rzech! - link do artyku硊V Gminny Rajd Rowerowy!

Urz眃 Gminy w Lyskach zaprasza do wzi阠ia udzia硊 w
V Rowerowym Rajdzie Szlakami Gminy Lyski.

Zapraszamy do udzia硊!!

Wi阠ej informacji:

strona Urz阣u GminyP蟪fina Wojew骴zki Pi砶i No縩ej

W pi眛ek 17 maja o godz. 9.30 rozpoczyna si Wojew骴zki P蟪fina  Pi砶i No縩ej Dziewcz眛. Po raz pierwszy w historii naszego gimnazjum dziewcz阾a awansowa硑 tak wysoko!
痽czymy powodzenia!

Wi阠ej informacji:

UKS GraczAwans pi砶arzy i pi砶arek do zawod體 rejonowych!

26 kwietnia na obiekcie sportowym przy Gimnazjum w ierklanach odby si Powiatowy Turniej Pi砶i No縩ej Dziewcz眛 i Ch硂pc體. Dzi阫i zaci阾ej walce i dobrej grze naszych zawodnik體 zarowno pi砶arki jak i pi砶arze awansowali do zawod體 na etapie rejonowym! Gratulujemy sukcesu!

Wi阠ej informacji:

UKS Gracz

nowiny.plZAST蔖STWA
Wtorek i oda 14 - 15.05.2013 r.

Wtorek 14.05

za p. A. Szymur:
4. II c - A. Waliczek

odaNowo禼i na stronie

W menu po lewej stronie, powsta砤 nowa zak砤dka "K蟪ko fotograficzne - prace". Mo縩a w niej zobaczy zdj阠ia wykonane przez uczni體 gimnazjum bior眂ych udzia w k蟪ku fotograficznym prowadzonym przez p. Basi Niestr骿.

Zapraszamy do ogl眃ania!Sukces dru縴ny BRD

Na trzecim stopniu podium stan阬i Patrycja Ilka, Mateusz Pastor i kasz Sygitowicz, kt髍zy w pi眛ek 26 kwietnia reprezentowali nasz szko酬 w  eliminacjach  okr阦owych Turnieju Bezpiecze駍twa w Ruchu Drogowym. Rywalami naszych zawodnik體 byli przedstawiciele powiat體: raciborskiego, rybnickiego, miko硂wskiego, 縪rskiego, jastrz阞skiego i wodzis砤wskiego.

Gratulujemy sukcesu!

GaleriaWyr罂nienie dla Angeliki

Praca plastyczna Angeliki B砤縴czek „Tulipany” zosta砤 wyr罂niona w konkursie plastycznym pt: „Wiosenny ogr骴”. Autorka odebra砤 wyr罂nienie na wernisa縰 wystawy, kt髍y odby si 17 kwietnia b.r. w Domu Kultury w Chwa硂wicach.

GaleriaGimnazjum w Lyskach
z wizyt w Brukseli

7 kwietnia br. czworo uczni體 naszej szko硑 (Karolina Pa糳ziorko, Marta Morga砤, Patrycja Ilka oraz Tomasz Mazurek) wraz z opiekunem p. Stanis砤w Gryt wzi阬i udzia w wycieczce organizowanej przez biuro europos砤 dr. Marka Migalskiego.
Wyjazd ten zorganizowany by dla os骲, kt髍e by硑 finalistami lub lauretami r罂nych konkurs體 tematycznych na poziomie gimnazjum oraz wy縮zych uczelni. Celem wyprawy by砤 wizyta w stolicy Belgii-Brukseli, zwiedzanie budynk體 Europarlamentu.Zmiany w planie klasy III
Obowiazuj od 06.05.2013 r.

III A
秗oda na 3 l. - geografia (zam. 7 l. w poniedzia砮k)
秗oda na 7 l. fizyka (zam. 3 l.)
Nie ma j陑yka polskiego na 7 lekcji!

III B
wypada j陑yk polski z 1 lekcji w poniedzia砮k (przyw髗 8.15)

III C
秗oda 3 l. - fizyka (zam. 7 lekcji)
j陑yk polski z 3 lekcji wypada

III D
wtorek 5 l. - chemia (j. polski wypada)
(chemia z 7l. w pi眛ek przeniesiona na wtorek)I edycja Gminnego Konkursu
J陑yka Angielskiego dla klas VI

26 kwietnia 2013r. odby砤 si w Gimnazjum im. majora pilota Antoniego Tomiczka w Lyskach I edycja Gminnego Konkursu J陑yka Angielskiego dla Klas VI. Zaproszeni do niego zostali uczniowie z okolicznych szk蟪 podstawowych. Celem konkursu by硂 wspieranie m硂dzie縴 w rozwijaniu i poszerzaniu w砤snych zainteresowa oraz promowanie osi眊ni赕 uczni體 i ich nauczycieli poprzez wy硂nienie uczni體 zdolnych j陑ykowo....Egzaminy
ju za nami..!

Jak co roku, pod koniec kwietnia, gimnazjali禼i podchodz do swoich ko馽owych egzamin體. Trwaj one 3 dni i sk砤daj si z 6 cz甓ci. Nie inaczej by硂 w tym roku...

Zapraszamy do fotokronikiDzie Ziemi
w gimnazjum

22 kwietnia w naszej szkole – w Gimnazjum w Lyskach obchodzili秏y Dzie Ziemi. Has砮m przewodnim naszych obchod體, do kt髍ego starali秏y si nawi眤a by iatowy Dzie Wody - obchodzony 22 marca oraz temat naszego projektu Socrates Comenius. W tym dniu wszystkie klasy zamiast zaj赕 lekcyjnych rywalizowa硑 mi阣zy sob w r罂nych konkurencjach i zabawach oraz wys硊cha硑 dw骳h wyk砤d體...Wojew骴zki P蟪fina
Koszyk體ki Ch硂pc體

19 kwietnia w Hali Sportowej MOSiR w Rybniku Boguszowicach odby si Wojew骴zki P蟪fina Koszyk體ki Ch硂pc體. W turnieju udzia wzi瓿y reprezentacje gimnazj體: Nr3 w Wodzis砤wiu ., Nr1 w Czechowicach Dziedzicach, Nr1 w Rybniku oraz Gimnazjum w Lyskach.

Z wynikiem 21:70 zaj阬i秏y wy秏ienite II miejsce w P蟪finale Wojew骴zkim Koszyk體ki Ch硂pc體.

Zapraszamy do fotogaleriiTurniej
Coca Cola Cup 2013

12 kwietnia na boiskach przy Gimnazjum w ierklanach odby硑 si turnieje dziewcz眛 i ch硂pc體 w I Etapie Coca Cola Cup 2013. W grupie dziewcz眛 spotka硑 si cztery dru縴ny a w grupie ch硂pc體 5. System rozgrywek "ka縟y z ka縟ym". Po bardzo trudnych meczach obie reprezentacje awansowa硑 do dalszych rozgrywek...!Zwyci阺two w turnieju BRD!

Ju po raz trzydziesty sz髎ty do rywalizacji stan瓿y trzyosobowe dru縴ny ze szk蟪 podstawowych i gimnazj體 walcz眂e w Og髄nopolskim Turnieju Bezpiecze駍twa w Ruchu Drogowym. W pi眛ek, 12 kwietnia 2013 roku, w O秗odku Kultury i Sportu w Gaszowicach, o tytu najlepszych dru縴n walczyli uczniowie szk蟪 powiatu rybnickiego. W秗骴 gimnazjalist體 zdecydowanie najlepiej spisali si uczniowie z Lysek, kt髍zy opr骳z zwyci阺twa dru縴nowego wygrali r體nie klasyfikacj indywidualn..

Galeria zdj赕Egzamin gimnazjalny
23 - 25 kwiecie

W dniach 23 – 25 kwietnia uczniowie klas III przyst眕i do egzaminu gimnazjalnego. W pierwszym dniu uczniowie b阣 pisa egzamin z cz甓ci humanistycznej, w drugim z cz甓ci matematyczno-przyrodniczej, za w trzecim – cz甓 j陑ykowa.

W tych dniach uczniowe klas I i II nie maj zaj赕 lekcyjnych.

Rozk砤d gimbus體 na egzamin:

Zwonowice 7.40

p阾la 7.55

Pstr笨na 8.00

Sumina 8.20Dzie Ziemi
Poniedzia砮k 22.04.2013

W poniedzia砮k 22.04 w naszej szkole obchodzony b阣zie Dzie Ziemi.

Rozk砤d gimbus體 na Dzie Ziemi (poniedzia砮k 22.04.):

Zwonowice 7.40

Sumina 7.40

p阾la 7.55

Pstr笨na 8.00DZIE OTWARTY w gimnazjum

Dnia 11 kwietnia br. w godz. 8.00 – 10.30 odb阣zie si w Gimnazjum w Lyskach Dzie Otwarty dla uczni體 klas VI -  kandydat體 do gimnazjum w czasie kt髍ego uczniowie b阣 mogli zwiedza szko酬 oraz wzi辨 udzia w mini lekcjach fizyki, chemii i j陑yka angielskiego.

Sprawozdanie oraz zdj阠ia z imprezy wkr髏ce....Comenius
Wizyta w Balatonlelle!!

W dniach 10 – 17 marca grupa 6 uczennic oraz 2 nauczycieli  z Gimnazjum im. majora  pilota Antoniego Tomiczka w Lyskach wybra砤 si z wizyt do Balatonlelle w ramach realizowanego w szkole programu Comenius...Rekolekcje Wielkopostne

W tym roku rekolekcje odb阣 si w dniach 25 - 27 marca. Poni縠j mo縩a pobra rozk砤d jazdy gimbus體 na zaj阠ia w czasie rekolecji.

Rozk砤dPowiatowe Zawody z Koszyk體ki Ch硂pc體

5 marca br. w Gimnazjum w Lyskach odby硑 si Powiatowe Zawody Koszyk體ki Ch硂pc體. W turnieju udzia wzi瓿y 4 dru縴ny: Lyski, Jejkowce, Jankowice oraz ierklany.

Dru縴na z Lysek zaj瓿a I miejsce!

GRATULUJEMY!Og硂szenie!

Uczniowie Gimnazjum w Lyskach og砤szaj zbi髍k zu縴tego drobnego sprz阾u elektrycznego i elektronicznego.

Zbi髍ka odbywa si na terenie szko硑 w terminie do 15.04.2013r. w godz. 8.00 -15.00.

Sprz阾 mo縩a zostawi u Pana Wo糿ego.

Dziekujemy za zainteresowanie akcj!!

Uczniowie EKOZESPO
wraz z opiekunemRekrutacja - informacje uzupe硁iaj眂e

W roku szkolnym 2013/2014 planowane jest otwarcie nast阷uj眂ych klas I:

-  klasa og髄na
- klasa ze zwi阫szon ilo禼i godzin j陑yka angielskiego i matematyki oraz autorskim programem nauczania tych przedmiot體
- klasa ze zwi阫szon ilo禼i godzin wychowania fizycznego
(o ile zg硂si si wystarczaj眂a ilo舵 kandydat體 posiadaj眂ych odpowiednie predyspozycje).

W terminie od 16 kwietnia do 23 maja 2013 r. - prosimy dostarczy do sekretariatu szko硑 kart zg硂szenia kandydata oraz deklaracj wyboru klasy.

Deklaracja wyboru klasyZasady rekrutacji uczni體 do klas pierwszych gimnazjum

Przedstawiamy regulamin rekrutacji uczni體 do klas I w nowym roku szkolnym 2013/2014, obowi眤uj眂y w Gimnazjum im. mjr pil. Antoniego Tomiczka w Lyskach...

Karta zg硂szenia kandydata do gimnazjumiadomy wie
co robi z ZSEE!

Nasze gimnazjum bierze udzia w konkursie ekologicznym pt.: "iadomy wie co robi z ZSEE". Reprezentuje nas 5 - osobowy zesp蟪 z klasy II c - o nazwie ietliki.

Dzi阫i udzia硂wi w konkursie szko砤 mo縠 zdoby cenn nagrod!

Zu縴te, drobne elektroodpady prosimy przynosi do szko硑.         Koordynatorem akcji jest p. Irena Cie秎ak

(1kB) Co to jest ZSEE?

(1kB) 痽cie sprz阾u elektronicznego w pigu砪e

 Zebranie
Rady Rodzic體 - klasy trzecie!

W dniu 26.02 br. o godzinie 17.30 w sali nr 18 odb阣zie si zebranie tr骿ek klasowych rodzic體 klas trzecich.

Zebranie dotyczy organizacji komersu uczni體 klas trzecich.

Zapraszamy!XXI Fina WO za nami!

W tegorocznym finale WO wolontariusze z Gimnazjum w Lyskach zebrali rekordow kwot 19 619,51 z..!

Zdj阠ia z XXI Fina硊!Gimbusy na Akcj Zima 2013

Rozk砤d jazdy gimbus體 na Akcj Zima dost阷ne w za潮czeniu

Rozk砤d jazdyBezpieczne Ferie

W zwi眤ku z rozpoczynaj眂ymi si 11 lutego feriami przypominamy podstawowe zasady bezpiecznego sp阣zania czasu wolnego.

    Apel 眘kiego Kuratora O秝iaty
 
(1kB) List Rzecznika Praw Dziecka do dzieci i m硂dzie縴 z okazji ferii zimowych

Pami阾aj, 縠 podstaw jest zdrowy rozs眃ek i ostro縩o舵!

Udanego wypoczynku!Sukcesy zespo硊 teatralnego ietlik

Zesp蟪 teatralny ietlik dzia砤j眂y przy Gimnazjum w Lyskach pod kierunkiem pani Renaty Markiewicz bra udzia w wyst阷ach. Niekt髍e z nich zako馽zy硑 si sukcesem:

- zdobycie wyr罂nienia w IV Wojew骴zkim Konkursie na Ma潮 Form Teatraln o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"

- zdobycie III miejsca oraz nagrody pieni昕nej w XIII Powiatowym Przegl眃zie Widowisk Bo縪narodzeniowych pt.:
"A SWO STA SI CIAM"Dzie Bezpiecznego Internetu

W roku 2013 Dzie Bezpiecznego Internetu obchodzimy 5 lutego. Tematem przewodnim mi阣zynarodowego DBI s prawa i obowi眤ki cyfrowego obywatela.
Tegorocznym has砮m DBI jest "Serfuj. Respektuj"

Informacje na temat DBI mo縩a znale兼 na stronie dbi.plGimnazjum w Lyskach
na stronach Tygodnika Rybnickiego

W Tygodniku Rybnickim ukaza si artyku dotycz眂y projektu Comenius pt.: "Today Blue Planet But Tomorrow?", w kt髍ym aktywny udzia bierze nasza szko砤.
Artyku dost阷ny jest na stronie internetowej:

www.nowiny.plNowo禼i
w fotokronice gimnazjum

Zapraszamy do odwiedzenia naszej fotokroniki uzupe硁ionej
o nowe zdj阠ia z imprez i uroczysto禼i szkolnych, kt髍e odby硑 si w I p蟪roczu roku szkolnego 2012/2013.

Mi砮go ogl眃ania! - FotokronikaB琈Y ECO!
Zbi髍ka zu縴tego sprz阾u elektronicznego

Zapraszamy do udzia硊 w zbi髍ce zu縴tego sprz阾u elektronicznego. Je縠li posiadasz zu縴te urz眃zenia AGD, sprz阾 RTV, sprz阾 teleinformatyczny i telekomunikacyjny, odpady o秝ietleniowe, narz阣zia elektryczne, baterie i akumulatory - przynie go do naszej szko硑!

W przypadku sprz阾體 wielkogabarytowych prosimy o kontakt
z sekretariatem szko硑 - 32 4278078

Wi阠ej informacjiAKCJA ZIMA 2013

ietlica odowiskowa w Nowej Wsi serdecznie zaprasza dzieci i m硂dzie z terenu gminy Lyski do udzia硊 w wyjazdach organizowanych podczas ferii zimowych od 11.02. - 22.02.2013 r.Wywiad體ki
Pi眛ek 25.01.2013 r.

W ramach noworocznego spotkania z rodzicami zapraszamy na przedstawienie jase砶owe przygotowane przez uczni體 ko砤 teatralnego. Przedstawienie zdoby硂 3 miejsce w Powiatowym Przegl眃zie Przedstawie Bo縪narodzeniowych w Domu Kultury w Chwa硂wicach .
Jase砶a odb阣 si o godz. 16.30 na sali gimnastycznej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZIC覹 !!!

Po jase砶ach:

Rodzice uczni體 klas I i II – spotkanie w klasach z wychowawcami
Rodzice uczni體 klas III     – spotkanie na sali gimnastycznej z przedstawicielami Zespo硊 Szk蟪 Ekonomiczno – Us硊gowych w Rybniku, potem spotkanie z wychowawcamiUWAGA!
Zmiana Planu Lekcji

Informujemy, 縠 od 21 stycznia br. nast眕i zmiana planu lekcji
i rozk砤du jazdy gimbus體.

(1kB) Pobierz nowy plan lekcji

(1kB) Rozk砤d gimbus體 dla klas

(1kB) Rozk砤d gimbus體 - ca硑 tydzieZabawa karnawa硂wa
ODWONA

Z przykro禼i informujemy, i zabawa karnawa硂wa zaplanowana na 19 stycznia br. z powodu braku ch阾nych os骲 - nie odb阣zie si!Jak ustrzec si grypy?

W zwi眤ku ze zwi阫szeniem si liczby zachorowa na gryp przypominamy podstawowe zasady profilaktyki....Zebranie
Rady Rodzic體

Przewodnicz眂a Rady Rodzic體 zaprasza tr骿ki klasowe rodzic體 na spotkanie, kt髍e odb阣zie si 9 stycznia br. o godz. 17.00
w sali nr 18.

Zebranie dotyczy organizacji zabawy karnawa硂wej.Spotkanie wolontariuszy WO

W 秗od 9 stycznia o godz. 8.50 w sali nr 7 odb阣zie si obowi眤kowe spotkanie wszystkich wolontariuszy WO..X Noworoczny Turniej Koszyk體ki Dziewcz眛

3 stycznia br. odby si X Noworoczny Turniej Koszyk體ki Dziewcz眛 o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Lyskach zorganizowany przez UKS "Gracz".

Informacje o wynikach i zdj阠ia dost阷ne na stronie internetowej:

UKS "Gracz"UKS GRACZ
Podzi阫owanie za 1%

UKS "Gracz" sk砤da podzi阫owania za przekazanie 1% swojego podatku za rok 2011 na rzecz klubu.


Wi阠ej informacji na stronie internetowej UKS "Gracz"Zabawa Karnawa硂wa

Rada Rodzic體 zaprasza na zabaw karnawa硂w, kt髍a odb阣zie si 19 stycznia 2013 r. w sali OSP w Lyskach.

Cena zabawy: 80 z od pary

Zg硂szenia i bilety do nabycia w sekretariacie szko硑 oraz
u przewodnicz眂ej Rady Rodzic體 - p. Sylwii Szulik.

                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY!Comenius Regulamin

W zak砤dce Comenius dost阷ny jest regulamin programu "Uczenie si przez ca砮 縴cie"Pr骲ny egzamin gimnazjalny
12 - 14 grudnia 2012 r.

W za潮czniku mo縩a pobra harmonogram dotycz眂y pr骲nego egzaminu gimnazjalnego 2012/2013.

oda 12.12.2012 r. 

Czwartek 13.12.2012 r.

Pi眛ek 14.12.2012 r.  - zmiana !!!Uwaga konsultacje
Zmiana terminu

Planowane na 秗od 12 grudnia konsultacje dla rodzic體 uczni體 gimnazjum s przeniesione na czwartek 13 grudnia (godzina 14:30 - 16:30)Comenius
Wizyta nauczycieli w Turcji

W dniach 14-17.11.2012 br. 17 nauczycieli ze wszystkich szk蟪 partnerskich realizuj眂ych projekt Comeniusa "Today Blue Planet But Tomorrow?" odwiedzi硂 szko酬 秗edni (Kumburgaz Ortaokulu) w Istambule. Nasz szko酬 reprezentowa硂 3 nauczycieli...Konkursy przedmiotowe

KONKURSY

Uczniowie, 12 listopada br. wystartowa硑 konkursy przedmiotowe sk砤daj眂e si z trzech etap體.
Wszystkich przyst阷uj眂ych do konkurs體 zapraszamy na specjalnie dla Was przygotowan stron z gar禼i przydatnych informacji i linkami do ubieg硂rocznych zada.Comenius
Wielostronne Partnerskie Projekty Szk蟪

Nasza szko砤 rozpocz瓿a wsp蟪prac europejsk w ramach programu Comenius - Wielostronne Partnerskie Projekty Szk蟪, przewidzianego na dwa lata: 2012-2014. W projekcie zatytu硂wanym "Today, Blue Planet, but tomorrow?" (t. Dzisiaj, Niebieska Planeta, ale Jutro) uczestniczy 8 szk蟪...WIELKANOC 2013ZAST蔖STWA
Pi眛ek 04.01.2013 r.

W za潮czeniu plik z zast阷stwami na dzie 04.01.2013 r.

Pi眛ekZAST蔖STWA
Czwartek 03.01.2013 r.

Zast阷stwa na dzie 03.01.2013 r.

CzwartekBo縠 Narodzenie

痽czenia 秝i眛eczne

i眛 bia硑ch, pachn眂ych choink,
skrzypi眂ych 秐iegiem pod butami,
sp阣zonych w ciep砮j, rodzinnej atmosferze,
pe硁ych niespodziewanych prezent體.
i眛 daj眂ych rado舵 i odpoczynek
oraz nadziej na Nowy Rok,
縠by by jeszcze lepszy ni ten
co w砤秐ie mija.

痽cz:
Dyrektor oraz pracownicy
Gimnazjum w LyskachZabawa Karnawa硂wa

Rada Rodzic體 zaprasza na zabaw karnawa硂w, kt髍a odb阣zie si 19 stycznia 2013 r. w sali OSP w Lyskach.

Cena zabawy: 80 z od pary

Zg硂szenia i bilety do nabycia w sekretariacie szko硑 oraz
u przewodnicz眂ej Rady Rodzic體 - p. Sylwii Szulik.

                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY!Zmiany w planie

W za潮czeniu zmiany do planu na czwartek oraz pi眛ek. W pi眛ek w naszej szkole o godz. 11.00 odb阣zie si przedstawienie jase砶owe, a tak縠 klasowe spotkania op砤tkowe. W zwi眤ku
z tym, poni縠j zamieszczona jest informacja o organizacji zaj赕
w tym dniu.              

Czwartek - 20.12

Pi眛ek - 21.12ZAST蔖STWA
oda 19.12.2012 r.

Zast阷stwa na dzie 19.12.2012 r.

odaComenius Regulamin

W zak砤dce Comenius dost阷ny jest regulamin programu "Uczenie si przez ca砮 縴cie"ZAST蔖STWA
Wtorek 18.12.2012 r.

Zast阷stwa na dzie 18.12.2012r.

WtorekPr骲ny egzamin gimnazjalny
12 - 14 grudnia 2012 r.

W za潮czniku mo縩a pobra harmonogram dotycz眂y pr骲nego egzaminu gimnazjalnego 2012/2013.

oda 12.12.2012 r. 

Czwartek 13.12.2012 r.

Pi眛ek 14.12.2012 r.  - zmiana !!!Uwaga konsultacje
Zmiana terminu

Planowane na 秗od 12 grudnia konsultacje dla rodzic體 uczni體 gimnazjum s przeniesione na czwartek 13 grudnia (godzina 14:30 - 16:30)Comenius
Wizyta nauczycieli w Turcji

W dniach 14-17.11.2012 br. 17 nauczycieli ze wszystkich szk蟪 partnerskich realizuj眂ych projekt Comeniusa "Today Blue Planet But Tomorrow?" odwiedzi硂 szko酬 秗edni (Kumburgaz Ortaokulu) w Istambule. Nasz szko酬 reprezentowa硂 3 nauczycieli...Konkursy przedmiotowe

KONKURSY

Uczniowie, 12 listopada br. wystartowa硑 konkursy przedmiotowe sk砤daj眂e si z trzech etap體.
Wszystkich przyst阷uj眂ych do konkurs體 zapraszamy na specjalnie dla Was przygotowan stron z gar禼i przydatnych informacji i linkami do ubieg硂rocznych zada.Comenius
Wielostronne Partnerskie Projekty Szk蟪

Nasza szko砤 rozpocz瓿a wsp蟪prac europejsk w ramach programu Comenius - Wielostronne Partnerskie Projekty Szk蟪, przewidzianego na dwa lata: 2012-2014. W projekcie zatytu硂wanym "Today, Blue Planet, but tomorrow?" (t. Dzisiaj, Niebieska Planeta, ale Jutro) uczestniczy 8 szk蟪...
Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki