Pomoc materialna dla uczni體

Rodzaje pomocy materialnej udzielane uczniom na terenie Gminy Lyski:

 1. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym - stypendia szkolne
 2. Zasi砮k szkolnyOstatni taki artyku...

To ju trzy lata, jak ko硂 reporterskie, dzia砤j眂e na rzecz strony internetowej naszego gimnazjum zmaga si ze sprawozdaniami z imprez i wydarze szkolnych.
Niestety wszystko przemija i nadzed czas na po縠gnania.
Przeczytajcie ostatni artyku napisany przez naszych Reporter體 na zako馽zenie edukacji gimnazjalnej.8 czerwca dniem wolnym

Informujemy, i dzie 8 czerwca jest dniem wolnym od zaj赕 lekcyjnych.
ietlica w tym dniu czynna od godz. 8 do 12.
Orlik czynny od godz. 11 do 17.Konkurs matematyczny "Sowa"

23 maja b.r. odby si fina Konkursu Matematycznego "Sowa" zorganizowanego przez I Liceum Og髄nokszta砪眂e w Rydu硉owach.

W秗骴 kilkunastu finalist體 o miejsca na podium walczy硂 trzech uczni體 naszej szko硑: Karolina Pa糳ziorko (IIc), Mariola Cie秎ik (IIId) i Micha B砤szczok (IIIb).

Mo縠my pochwali si drugim i trzecim miejscem! II miejsce zdoby Micha B砤szczok, III miejsce zaj瓿a Mariola Cie秎ik. Gratulujemy!Europejski Tydzie Sportu

Informujemy, i 26 maja zaczynamy w naszym Gimnazjum EUROPEJSKI TYDZIE SPORTU DLA WSZYSTKICH. Serdecznie zapraszamy!Wojew骴zki Fina Coca Cola Cup 2012

11 maja w Cz阺tochowie uczestniczyli秏y w finale turnieju Coca Cola Cup i niestety nie byli秏y w stanie przeskoczy wysoko postawionej poprzeczki. W turnieju uczestniczy硂 167 zawodnik體 i zawodniczek z 20 zespo丑w gimnazjalnych wojew骴ztwa 秎眘kiego...Rekrutacja do Gimnazjum 2012/2013

Drogi Rodzicu, je秎i Twoje dziecko ko馽zy w tym roku podstaw體k, czas najwy縮zy, by pomy秎e o wyborze kolejnej szko硑!
Planujemy utworzenie klasy:

 • z rozszerzonym j陑ykiem angielskim (5h tyg.) i rozszerzon nauk matematyki (5h tyg.).
 • o profilu sportowym z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego oraz trzy razy w tygodniu dodatkowe zaj阠ia oraz wyjazdy na basen i lodowisko.Zasady rekrutacji do szk蟪 ponadgimnazjalnych

Podajemy do wiadomo禼i naszych uczni體 i ich rodzic體 decyzj 眘kiego Kuratora O秝iaty w sprawie termin體 sk砤dania dokument體 i termin體 rekrutacji uczni體 do szk蟪 ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zaj赕 edukacyjnych i innych osi眊ni赕 kandydat體 do m硂dzie縪wych szk蟪 ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w wojew骴ztwie 秎眘kim na rok szkolny 2012/2013.Egzaminy gimnazjalne za nami...

Tegoroczne egzaminy gimnazjalne dobieg硑 ko馽a. 24-26 kwietnia - to dla klas III by硑 dni pe硁e strachu, obaw, l阫u. Naszcz甓cie ju po strachu. Gimnazjali禼i przyznaj, 縠 nie by硂 tak 糽e. Wyniki 22 czerwca.Sukcesy Klaudii

Uczestniczka zaj赕 teatralnych- Klaudia Wi秐iewska z klasy IIId od kilku lat odnosi znacz眂e sukcesy jako recytatorka ( pisali秏y o tym w styczniu!). W marcu br. Klaudia zn體 odnios砤 sukces...Nasze sukcesy

Uczennice naszego gimnazjum przesz硑 do fina硊 VII Konkursu na Projekt Matematyczny pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika. Fina mia miejsce 17 kwietnia br. w II LO w Rybniku. Dziewczyny: Patrycja Duda, Judyta Dudek, Paulina Niestr骿 i Monika 痷rke obroni硑 prac pod tytu砮m "Czas to pieni眃z" i zaj瓿y III miejsce.
Gratulujemy sukcesu!Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum

Informujemy, i w dniu 20 kwietnia br. W髏 Gminy Lyski wyda zarz眃zenie w sprawie og硂szenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. majora pilota Antoniego Tomiczka w skach, dla kt髍ego organem prowadz眂ym jest Gmina Lyski.i阾o Liczby Pi

Jak co roku, 14 marca, obchodzili秏y Dzie Liczby Pi. Reprezentanci klas mieli okazj zmierzy si w interaktywnym quizie ze znajomo禼i liczby PI, jej historii i przybli縠...Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

Prosimy rodzic體 i uczni體 o zapoznanie si ze zmianami, jakie zasz硑 w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Wszystkie informacje znajduj si tutaj. Zwr箧cie uwag na klasyfikacj zawod體 oraz list wykre秎onych zawod體.Zapraszamy do konkurs體

Drodzy gimnazjali禼i! Zach阠amy Was do wzi阠ia udzia硊 w konkursach matematycznym Sowa i mi阣zynarodowym informatycznym. Szczeg蟪y w zak砤dce KONKURSY.Wygrana w konkursie

21 lutego b.r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku g丑wn nagrod w konkursie na logo "Galerii w Starostwie" odebra砤 uczennica naszej szko硑...Tydzie Bezpiecznych Medi體

7 lutego ponad 70 pa駍tw z pi阠iu kontynent體 obchodzi Dzie Bezpiecznego Internetu (DBI). W Polsce jest on organizowany od 2005r. Tradycyjnie ju w naszym gimnazjum, co roku, organizowany jest w okolicach DBI, Tydzie Bezpiecznych Medi體...Dzie otwarty w gimnazjum

23 stycznia, z okazji dni otwartych, w naszej szkole gor眂o powitali秏y sz髎toklasist體 z terenu ca砮j gminy Lyski, dla kt髍ych przygotowali秏y wiele atrakcji...Miko砤jkowe wspomnienia

By miko砤jkowy wyjazd integracyjny na kr阦le i do kina... By砤 wizyta Miko砤ja i jego 秝ity u przedszkolak體 z Lysek... Jest co wspomina:-)Wie禼i ze 秝ietlicy szkolnej

W pierwszym semestrze tego roku szkolnego uczestnicy zaj赕 秝ietlicowych brali udzia w r罂nych formach aktywno禼i. By硑 to : konkursy plastyczne, teatralne, recytatorskie, literackie, muzyczne...WO w Lyskach

Wolontariusze Gimnazjum w Lyskach uzbierali rekordow kwot 14 672,13 z podczas XX fina硊 Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy...Akcja ZIMA 2012

ietlica odowiskowa w Nowej Wsi serdecznie zaprasza dzieci i m硂dzie z terenu gminy Lyski do udzia硊 w wyjazdach organizowanych podczas ferii zimowych od 30.01. - 01.02.2012 r.Konkursy przedmiotowe - etap rejonowy

Mamy powody do rado禼i! W tegorocznych Wojew骴zkich Konkursach Przedmiotowych w etapie szkolnym wzi瓿o w naszym Gimnazjum udzia 46 uczni體, z czego a 13 uczni體 przesz硂 do etap體 rejonowych. I tak:

 • z j. polskiego - 1 osoba
 • z matematyki - 2 osoby
 • z biologii - 3 osoby
 • z historii - 1 osoba
 • z wos'u - 1 osoba
 • z geografii - 2 osoby
 • z j. niemieckiego - 3 osoby

Etapy rejonowe w砤秐ie trwaj - trzymamy kciuki i 縴czymy powodzenia naszej Trzynastce!Zabawa karnawa硂wa

Rada Rodzic體 przy Gimnazjum w Lyskach z a p r a s z a na zabaw karnawa硂w do sali OSP w Lyskach.Konkurs angloj陑yczny

W dniu 20 grudnia 2011, odby si wewn眛rzszkolny konkurs z j陑yka angielskiego pod has砮m "Christmas in Great Britain". Do konkursu zg硂si硂 si 16 uczestnik體...i眛eczne wywiady, tradycje i zwyczaje

i阾a Bo縠go Narodzenia ju za nami - z pewno禼i ka縟y z nas ma co wspomina. Warto jeszcze raz powr骳i do tego radosnego okresu.
Reporterzy naszego Gimnazjum przygotowali 秝i眛eczne wywiady z nauczycielami oraz zebrali informacje na temat zwyczaj體 i tradycji 秝i眛ecznych. Zapraszamy do lektury...i阾a Bo縠go Narodzenia

i阾a Bo縠go Narodzenia to wyj眛kowy czas. Trudno chyba znale兼 cz硂wieka, kt髍y nie lubi砨y 秝i眛. My dzielili秏y ten radosny czas z naszymi szkolnymi kolegami i nauczycielami, bior眂 udzia w przedstawieniu jase砶owym oraz w klasowych spotkaniach op砤tkowych.i阾o Odzyskania Niepodleg硂禼i

"Ojczyzny mojej, wielkiej, wspania砮j,
Zar體no szukam na polu chwa硑,
Jak i na szlaku mogi sm阾arnych..."

W dniu 18 listopada 2011r. w naszym Gimnazjum odby砤 si akademia nawi眤uj眂a do rocznicy odzyskania niepodleg硂禼i 11 listopada 1918r. Go禼iem honorowym obchod體 by patron naszej szko硑 Pan major pilot Antoni Tomiczek oraz jego asystent Pan Grzegorz Wala.VI Og髄nopolska OIG

W 秗od, 14 grudnia br. odby si test indywidualny VI Og髄nopolskiej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalist體. W te禼ie mo縩a by硂 zdoby 150 punkt體. By硂 to jedno z sze禼iu zada przewidzianych do rozwi眤ania w I etapie...Konkursy przedmiotowe

KONKURSY

Uczniowie, ju 14 listopada br. startuj konkursy przedmiotowe sk砤daj眂e si z trzech etap體.
Wszystkich przyst阷uj眂ych do konkurs體 zapraszamy na specjalnie dla Was przygotowan stron z gar禼i przydatnych informacji i linkami do ubieg硂rocznych zada.Otrz阺iny pierwszoklasist體

20 pa糳ziernika 2011r. odby硑 si w naszej szkole "Otrz阺iny" klas pierwszych, kt髍e przygotowa Samorz眃 Uczniowski wraz z uczniami klas IIa, IIb, IIc i IId.Dzie Edukacji Narodowej w Gimnazjum

14 pa糳ziernika w Gimnazjum w Lyskach na sali gimnastycznej odby砤 si uroczysta akademia na cze舵 naszych nauczycieli. Szczerym 縴czeniom i serdecznym u禼iskom nie by硂 ko馽a...31 pa糳ziernika wolnym dniem

Dyrektor Gimnazjum w Lyskach informuje, 縠 dzie
31 pa糳ziernika br. jest dniem wolnym od zaj赕 dydaktycznych.
Zaj阠ia wychowawczo - opieku馽ze dla uczni體 w tym dniu pe硁i:

 • ietlica 8.00 - 12.00
 • Orlik 10.00 - 16.00

Informuj r體nie, 縠 1 i 11 listopada s dniami wolnymi od zaj赕 dydaktycznych.Zmiana planu lekcji i rozk砤du jazdy gimbus體

Informujemy, i od 6 pa糳ziernika br. nat阷uje zmiana planu lekcji dla uczni體 gimnazjum. Zmienia si w zwi眤ku z tym rozk砤d jazdy gimbus體.
Na naszych stronach dost阷ny jest ju aktualny rozk砤d jazdy oraz plan lekcji.Zebranie rodzic體

Zapraszamy wszystkich rodzic體 na wywiad體k inauguruj眂 nowy rok szkolny 2011/2012 w poniedzia砮k, tj. 19 wrze秐ia br. na godzin 17.

Informujemy, i zebrania odb阣 si wy潮cznie w salach lekcyjnych z wychowawcami klas.Gor眂y posi砮k w Gimnazjum

Informujemy, i od 12 wrze秐ia w sto丑wce szkolnej mo縩a korzysta z gor眂ego posi砶u w wybrane dni tygodnia.
Osoby znajduj眂e si w trudnej sytuacji materialnej mog ubiega si w O秗odku Pomocy Spo砮cznej w Lyskach o 秝iadczenie w formie gor眂ego posi砶u /obiadu/...Rozpocz阠ie roku szkolnego

Rozpocz阠ie roku szkolnego w Gimnazjum w Lyskach odb阣zie si 1 wrze秐ia br. (czwartek) o godz. 9.30. Msza 秝i阾a w ko禼iele w Lyskach dla wszystkich uczni體 gimnazjum. Informacje dotycz眂e dojazdu tutaj.Pomoc materialna dla uczni體

Drodzy rodzice informujemy, i jest mo縧iwo舵 otrzymania pomocy materialnej, kt髍a udzielana jest uczniom Gminy Lyski.Podr阠zniki !! Klasa I i III

Informujemy, i w wykazie podr阠znik體 dla klas I i III wkrad si b潮d. Poprawione wykazy mo縩a znale兼 tutaj.Fotokronika Gimnazjum

Wszystkich uczni體, nauczycieli oraz Go禼i zapraszamy do mi硑ch i radosnych wspomnie podczas przegl眃ania pami眛kowych fotografii z minionego roku szkolnego, kt髍e zamieszczone zosta硑 w naszej internetowej fotokronice.Wykaz podr阠znik體

Drodzy Rodzice - na naszych stronach znajdziecie aktualny wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2011/2012. Szukajcie tutaj.
Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki