Wojew骴zki konkurs z historii
Mieli秏y laureatk!

Uczennica klasy trzeciej naszego gimnazjum, Karolina Bochenek, bra砤 udzia w Wojew骴zkim Konkursie Przedmiotowym z Historii dla uczni體 gimnazj體 wojew骴ztwa 秎眘kiego w roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzonym w dniu 2 marca 2011 roku w Rybniku i uzyska砤 tytu Laureata.Mi阣zynarodowy konkurs informatyczny Mieli秏y finalist體!

Uczniowie naszego gimnazjum wzi阬i udzia w IV Mi阣zynarodowym Konkursie Informatycznym, kt髍y zosta obj阾y patronatem 眘kiego Kuratora O秝iaty. Do etapu regionalnego zg硂si硂 si 65 zespo丑w z kilkudziesi阠iu szk蟪.11 maja wywiad體ka

Zapraszamy wszystkich rodzic體 na spotkanie z wychowawcami klas 11 maja, tj. 秗oda, o godzinie 16.30.Dzie Liczby Pi w Gimnazjum

Ju po raz trzeci w naszym Gimnazjum 秝i阾owali秏y Dzie Liczby Pi. Z tej okazji ka縟a klasa przygotowa砤 konkursowe ciasto, a nawet tort, ozdobiony symbolami matematycznymi i ludolfin - solenizantk. S硂dko禼iami raczyli si uczniowie zwyci阺kich klas, finali禼i konkursu "Pi razy Eko 2011" i szanowna komisja, degustuj眂a w celu rzetelnej oceny.Dzie Bezpiecznego Internetu w Gimnazjum

W ramach obchod體 DBI w naszej szkole dnia 8 lutego odby si apel po秝i阠ony tematyce bezpiecze駍twa w Internecie. Ka縟a klasa przygotowa砤 plakat lub prezentacj multimedialn na tematy zwi眤ane z dost阷em do Internetu.Dzia砤lno舵 ekologiczna w Gimnazjum

W zesz硑m roku starali秏y si kszta硉owa w秗骴 uczni體 postawy ekologiczne organizuj眂 z okazji 秝i阾a liczby PI powiatowy konkurs "PI razy EKO", z okazji Dnia Ziemii
akcje sprz眛ania, a tak縠 bior眂 udzia w imprezie "EKO Gmina" na terenie Gminy Lyski.

W tym roku, chc眂 kultywowa tradycje, organizujemy kolejn edycj konkursu "PI razy EKO". Fina ju nied硊go - 14 marca 2010r.Nasze sukcesy

"Patrzy bez zawi禼i, jak inni osi眊aj sukcesy, do kt髍ych samemu si d笨y, to wielko舵" /Marie von Ebner-Eschenbach/

Zach阠amy do odwiedzenia 秝ie縪 powsta砮j rubryki dotycz眂ej OSINI势 uczni體 naszego Gimnazjum.Wspomnie czar...

"Niekt髍e wydarzenia odciskaj si w nas tak g酬boko, 縠 staj si bardziej donios砮 dopiero d硊gi czas p蠹niej. Takie chwile j眛rz przesz硂舵, a przez to s zawsze obecne w naszych wci笨 bij眂ych sercach. Niekt髍ych wydarze si nie wspomina, lecz prze縴wa je od nowa" /R. Scott Bakker/

Zapraszamy do wspomnie wszystkich uczni體, a tak縠 absolwent體 naszego Gimnazjum. W砤秐ie powsta砤 galeria fotografii za rok szkolny 2008/2009. Jest co wspomina...WO w Gminie Lyski

Tradycyjnie, w drug niedziel stycznia, Wielka Orkiestra i眛ecznej Pomocy zagra砤, ju po raz dziewi阾nasty, dla chorych dzieci, dla urologii i nefrologii dzieci阠ej. W Gminie Lyski ch阾nych do pomocy, jak i wolontariuszy nie zabrak硂. A 32 uczni體 Gimnazjum w Lyskach zg硂si硂 si, by kwestowa zbieraj眂 pieni眃ze podczas trwania akcji...Akcja ZIMA 2011 w Gimnazjum

ietlica odowiskowa w Nowej Wsi serdecznie zaprasza dzieci i m硂dzie z terenu gminy Lyski do udzia硊 w wyjazdach organizowanych podczas ferii zimowych od 17.01.2011 - 28.01.2011 r.Konkursy przedmiotowe Etap II

Ruszy II etap konkurs體 przedmiotowych. Uczniowie naszego Gimnazjum, kt髍zy zakwalifikowali si do II etapu Wojew骴zkiego Konkursu Przedmiotowego to:

  • J陑yk polski - Anna Czeszyk
  • Historia - Karolina Bochenek, Bartosz Pytlik, kasz Mazurek
  • Geografia - Karolina Bochenek, Klaudia Kesten, Klaudia Wi秐iewska
  • Matematyka - Mariola Cie秎ik, Robert Adamczyk

痽czymy im powodzenia i przej禼ia do etapu III!Wywiad z Patronem naszego Gimnazjum

19 listopada 2010r. wybrali秏y si z wizyt do patrona naszej szko硑 majora pilota Antoniego Tomiczka, by przeprowadzi z nim kr髏ki wywiad. Okazj do wywiadu by硑 95-te urodziny Pana Tomiczka...Dyskotekowo w Gimnazjum

Najpierw dyskoteka integracyjna na powitanie klas pierwszych, potem dyskoteka halloween'owa, a jeszcze p蠹niej dyskoteka andrzejkowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Sumina dla gimnazjalist體 oraz uczni體 klas sz髎tych lyseckiej podstaw體ki. M硂dzie 秝ietnie si spisa砤, kulturalnie bawi砤 i pokaza砤, 縠 zas硊guje na zorganizowanie kolejnych imprez tego typu.Rocznica nadania imienia szkole

15 listopada w naszej szkole obchodzili秏y Dzie Odzyskania Niepodleg硂禼i oraz rocznic nadania szkole imienia. By硑 to bardzo wa縩e wydarzenia w ostatnich dniach. Kulminacyjnym punktem uroczysto禼i by硑 urodziny naszego kochanego patrona Antoniego Tomiczka...Dzie J陑yk體 w stylu Halloween

Jeszcze nie tak dawno - 28 pa糳ziernika - zorganizowali秏y w szkole Europejski Dzie J陑yk體 Obcych. Impreza ta jest ju u nas tradycj. W tym roku po潮czyli秏y j ze 秝i阾em Halloween. Mieli秏y okazj nie tylko sprawdzi si ze znajomo禼i j陑yk體, ale tak縠 秝ietnie si zabawi. Og硂szono bowiem konkurs na najlepsze przebranie oraz na najlepiej wystrojon sal lekcyjn.Konkursy! Konkursy!

Zach阠amy wszystkich uczni體, aby brali udzia w r罂nego typu konkursach. Informacje o niekt髍ych z nich znajdziecie na naszych stronach w zak砤dce KONKURSY.

痽czymy jednocze秐ie powodzenia wszystkim gimnazjalistom, kt髍zy od poniedzia砶u 9 listopada br. przyst阷uj do szkolnych etap體 konkurs體 przedmiotowych. Dla Was r體nie szczeg蟪owe informacje tutaj!Dzie Edukacji Narodowej w Gimnazjum

14 pa糳ziernika obchodzili秏y Dzie Edukacji Narodowej. Oko硂 godz. 11 zebrali秏y si na sali gimnastycznej, aby uczci to 秝i阾o. Na uroczysto禼i sw obecno禼i zaszczyci nas Patron Gimnazjum - major pilot Antoni Tomiczek.Otrz阺iny uczni體 klas pierwszych

28 wrze秐ia 2010r. odby硑 si w naszej szkole "otrz阺iny" uczni體 klas pierwszych, kt髍e przygotowa Samorz眃 Uczniowski pod opiek pani Ma砱orzaty Tulec wraz z uczniami klas IIa, IIb, IIc i IId i ich wychowawcami.Piknik Sportowo - Artystyczny "Powitanie Jesieni"

Dnia 2 pa糳ziernika 2010 r. na boisku w Nowej Wsi odby si Rodzinny Piknik Sportowo - Artystyczny z okazji powitania jesieni. G丑wn atrakcj by mecz towarzyski: Reprezentacja Artyst體 Polskich vs. Reprezentacja Gminy Lyski.Pierwszoklasi禼i na start!

Nowy rok szkolny rozpocz阬i秏y z liczb 12 oddzia丑w klasowych, z czego klasy pierwsze stanowi 4 oddzia硑. 1cznie do klas I ucz阺zcza od 1 wrze秐ia 2010 roku 83 uczni體.Uroczyste rozpocz阠ie roku szkolnego 2010/2011

Rozpocz阠ie roku szkolnego w Gimnazjum w Lyskach odby硂 si w 秗od 1 wrze秐ia 2010r. o godzinie 7.45 w budynku szko硑.
G丑wne uroczysto禼i mia硑 miejsce na sali gimnastycznej, gdzie wszystkich uczni體 oraz nauczycieli przywita砤 Pani Dyrekotr, za dawk humoru na dobry pocz眛ek pocz阺towa砤 nas klasa II A, kt髍a wraz z wychowawc przygotowa砤 specjalny program satyryczny. Ok. godz. 8.30 klasy uda硑 si na spotkanie z wychowawcami, po czym wsp髄nie przemaszerowano na Msz .Stypendia szkolne i zasi砮k szkolny

Zapraszamy rodzic體 do zapoznania si z informacjami dotycz眂ymi stypendi體 szkolnych oraz z mo縧iwo禼i uzyskania zasi砶u szkolnego.Wyprawka szkolna a dofinansowanie

Zapraszamy rodzic體 do zapoznania si z informacjami dotycz眂ymi wyprawek szkolnych oraz z mo縧iwo禼i dofinansowania zakupu podr阠znik體.
Ponadto pami阾ajcie o zak砤dce WYKAZ PODR蔆ZNIK覹 - tam umieszcona jest aktualna lista por阠znik體 z jakich ucz si uczniowie w naszym gimnazjum.
Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki