Zaproszenie na Piknik Ekologiczny

W骿t Gminy Lyski zaprasza na piknik ekologiczny, kt髍y b阣zie mia miejsce 6 czerwca przed Urz阣em Gminy w Lyskach pod has砮m: "segregujesz- zyskujesz", w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej "EKO - GMINA".Zaproszenie na Rajd Rowerowy "Eko - Tour"

19 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie SUMINA zaprasza na kolejny ju Rodzinny Rajd Rowerowy "Eko-Tour" z przewodnikiem, Aleksandrem 痷kowskim - autorem wielu ksi笨ek o szlakach rowerowych i przyrodzie.
Regulamin rajdu na stronach www.sumina.plZ Fryderykiem Chopinem przez Europ

W dniu 17 maja 2010r. w szkole odby si Dzie Europejski
"Z Fryderykiem Chopinem przez Europ", ale wszelkie dzia砤nia zwi眤ane z tym dniem rozpocz瓿y si ju 6 kwietnia i trwa硑 do 24 maja 2010 nie tylko na terenie szko硑, ale i w Urz阣zie Gminy Lyski...Przyrodo! Zale縴 nam na Tobie!

Wzorem poprzedniego roku szkolnego, uczniowie naszego Gimnazjum wzi阬i udzia w IV edycji akcji "SPRZAMY KIE DROGI, POLA, LASY i WODY" zorganizowanej przez Stowarzyszenie SUMINA na Rzecz Odnowy i Rozwoju G髍nego 眘ka, a odbywaj眂ej si pod has砮m "Przyrodo! Zale縴 nam na Tobie!".Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 4 maja na sali gimnastycznej odby si uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791r.

Konstytucja to ustawa reguluj眂a ustr骿 prawny Rzeczypospolitej Obojga Narod體. Powszechnie przyjmuje si, 縠 Konstytucja 3 maja by砤 pierwsz w Europie i drug na 秝iecie (po konstytucji ameryka駍kiej z 1787 r.) nowoczesn, spisan konstytucj (wikipedia.pl)Egzaminy gimnazjalne 2009/2010

W ostatnim tygodniu kwietnia gimnazjali禼i z ca砮j Polski przyst眕ili do egzamin體 gimnazjalnych - trwa硑 one trzy dni. We wtorek 27 IV odby si egzamin z cz甓ci humaznistycznej, 28 IV uczniowie pisali cz甓 matematyczno - przyrodnicz, a na koniec - 29 IV przyst眕ili do cz甓ci j陑ykowej.

Te nerwowe zmagania, zar體no dla uczni體 jak i nauczycieli, mamy juz na szcz甓cie za sob! Teraz pozostaje ju tylko czeka na wyniki.

Zobaczcie, jak pisali nasi trzecioklasi禼i.Rozdanie nagr骴 w konkursie PI razy EKO

We wtorek, 20 kwietnia, mia硂 miejsce w naszym gimnazjum rozdanie nagr骴 w konkursie PI razy EKO pod patronatem Starosty Miasta Rybnik.

Nasza dru縴na w sk砤dzie Denis Gruszka i Kamil Lelowicz zaj瓿a
I miejsce ex equo
. Gratulujemy!Tragedia w Smole駍ku

Wobec smole駍kiej tragedii nie mogli秏y pozosta oboj阾ni.

12 kwietnia na porannych lekcjach uczcili秏y ofiary tragedii minut ciszy.

13 kwietnia przyszli秏y na lekcj w strojach galowych, do kt髍ych dodatkowo przypi阬i秏y wst笨k 縜硂bn.

15 kwietnia, w strojach galowych, Uczniowie oraz Rada Pedagogiczna naszego gimnazjum wzi瓿a udzia w uroczystym apelu po秝i阠onym pami阠i ofiar katy駍kich z 1940r. oraz pami阠i ofiar smole駍kich z 10 kwietnia 2010r. W trakcie uroczysto禼i zap硂n瓿o 96 zniczy. Na korytarzu natomiast wystawiono ksi阦, na stronach kt髍ej uczniowie i nauczyciele mogli wyrazi sw骿 縜l i przes砤 kondolencje dla rodzin ofiar.Prawa cz硂wieka i dziecka

W ramach lekcji WOSu w klasach II omawiane s prawa cz硂wieka, w tym: najwa縩iejsze prawa cz硂wieka, prawa dziecka, prawa mniejszo禼i narodowych.

Jako podsumowanie lekcji o tej tematyce uczniowie klas II wykonali plakaty przedstawiaj眂e wybrane przez siebie prawa dziecka.Zaproszenie na Dni Otwarte Gimnazjum

Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Lyskach maj zaszczyt zaprosi uczni體 klas VI Szk蟪 Podstawowych wraz z wychowawc na DZIE OTWARTY, kt髍y odb阣zie si 22 kwietnia b.r. Pocz眛ek o godz. 9.00.

W programie Dni Otwartych przewidzianych jest kilka atrakcji, a przede wszystkim mi砤 atmosfera i dobra zabawa.Fina Konkursu "PI razy EKO", i阾o Liczby PI

W pi眛ek, 12 marca, w naszym Gimnazjum obchodzili秏y i阾o Liczby Pi, podczas kt髍ego odby si fina konkursu "Pi razy Eko".Festiwal Nauki "Walentynki dla nauki"

Dnia 12 lutego w Zespole Szk蟪 Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydu硉owach odby si Festiwal Nauki "Walentynki dla nauki - mi硂舵 w aspekcie naukowym". W imprezie wzi阬i udzia uczniowie I LO i gimnazjali禼i regionu.
Nasze Gimnazjum reprezentowali: Patrycja Niestr骿 (III B), Kamil Lelowicz (III A) i Wojciech Mazurek (III A).
Zdobyli PIERWSZE miejsce! Gratulujemy!Fina Konkursu Matematycznego "SOWA"

Dnia 12 lutego w Zespole Szk蟪 Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydu硉owach odby si fina konkursu matematycznego "Sowa", do kt髍ego zakwalifikowa si ucze klasy III A, Kamil Lelowicz.
Spo秗骴 uczestnik體 pierwszego etapu wybrano 13 finalist體, kt髍zy w finale walczyli o tytu laureata i nagrody.
Kamil zdoby II miejsce! GRATULUJEMY!!Tydzie Bezpiecznych Medi體 w Gimnazjum

W miesi眂u styczniu zosta zorganizowany w naszym gimnazjum Tydzie Bezpiecznych Medi體. Odby硑 si lekcje wychowawcze, lekcje informatyki, wywiad體ki i prelekcje z pedagogiem szkolnym - wszystko o tematyce zwi眤anej z bezpiecze駍twem w mediach.
Og硂szono te konkurs dla klas na plakat o tematyce zwi眤anej z cyberprzemoc.AKCJA ZIMA 2010 w Gimnazjum

Tradycyjnie, jak co roku, w naszym Gimnazjum b阣zie mia砤 miejsce akcja ZIMA. Zapraszamy do zapoznania si ze szczeg蟪ami akcji!Wielka Orkiestra i眛ecznej Pomocy w wydaniu uczni體 naszego Gimnazjum

Podczas XVIII Fina硊 Wielkiej Orkiestry i眛ecznej Pomocy -
10 stycznia br. uczniowie Gimnazjum w Lyskach zebrali
8 531,23z. Dzi阫ujemy wszystkim kwestuj眂ym i ofiarodawcom.Okres 秝i眛eczny w naszym Gimnazjum

Z wielkim op蠹nieniem - uff, wreszcie si uda硂 - donosimy Wam, co si dzia硂 w naszym Gimnazjum w okresie 秝i眛ecznym.Zabawa karnawa硂wa przy Gimnazjum w Lyskach

Rada Rodzic體 przy Gimnazjum w Lyskach zaprasza Rodzic體 i Grono Pedagogiczne na zabaw karnawa硂w do sali OSP w 痽tnej.

Zabawa b阣zie mia砤 miejsce 16 stycznia 2010r. w godzinach od 19.00 do 4.00Uroczysto舵 nadania imienia szkole

Dnia 28 listopada 2009r. w Gimnazjum w Lyskach mia砤 miejsce uroczysto舵 nadania szkole imienia majora pilota Antoniego Tomiczka.

Uroczysto舵 rozpocz瓿 si w sobot Msz . w ko禼iele parafilanym w Lyskach. Po Mszy . odby砤 si uroczysta akademia, po秝i阠enie tablicy pami眛kowej, zwiedzanie wystaw okoliczno禼iowych oraz s硂dki pocz阺tunek...Andrzejki 2009 w lyseckim Gimnazjum

19 listopada wieczorem odby硑 si ju drugie z kolei ANDRZEJKI dla gimnazjalist體 Gminy Lyski oraz uczni體 klas VI ZSP w Lyskach, kt髍e zorganizowa硂 Stowarzyszenie SUMINA.Konkurs dla szk蟪 na Ma潮 Form Teatraln wyniki I etapu

W czwartek 29 X 2009r uczniowie naszego gimnazjum, pod opiek p. Renaty Markiewicz, wzi阬i udzia w etapie rejonowym wojew骴zkiego konkursu dla szk蟪 na Ma潮 Form Teatraln o tematyce zwi眤anej z profilaktyk przemocy. Eliminacje mia硑 miejsce w Domu Kultury w Boguszowicach.

Og硂szono ju wyniki pierwszego etapu konkursu! Zesp蟪 "ietliki" z Gimnazjum w Lyskach otrzyma wyr罂nienie!!Wasze prace

Do zak砤dki WASZE PRACE zosta硑 dodane nowe prace naszych uczni體.

Rozbudowany zosta tak縠 dzia PEDAGOGA. Zajrzyjcie tam koniecznie!

Zapraszamy!Konkursy! Konkursy!

Zach阠amy wszystkich uczni體 gimnazjum do zapoznania si z zak砤dk KONKURSY.

Zwr箧cie uwag na Og髄nopolski konkurs informatyczny INTERSIE! Osoby ch阾ne do wzi阠ia udzia硊 w konkursie mog zg砤sza si u nauczycieli ucz眂ych informtyki w naszym gimnazjum.Europejski Dzie J陑yk體 Obcych

W czwartek 29 X w gimnazjum mia硑 miejsce obchody Europejskiego Dnia J陑yk體 Obcych ustanowionego przez Rad Europy w 2001 roku. Impreza zosta砤 zorganizowana przez nauczycieli j陑yk體 obcych ucz眂ych w naszym gimnazjum...Konkurs Interklasy na wityrn szkoln

STARTUJEMY W KONKURSIE NA NAJLEPSZ WITRYN ! ! !

Nasza strona www.gimnazjumlyski.jo.pl zosta砤 zg硂szona do konkursu organizowanego przez portal Interklasa. Aby odda sw骿 g硂s wystarczy klikn辨 na link KONKURS EDUSEEK migaj眂y po prawej stronie i w kolumnie g硂suj aktywowa kod, kt髍y zarejestruje Wasz g硂s.
Mo縩a g硂sowa 1 raz dziennie - codziennie! Zapraszamy do g硂sowania.Dzie Edukacji Narodowej

14 wrze秐ia o godzinie 11.00 w Gimnazjum w Lyskach na sali gimnastycznej odby砤 si uroczysta akademia na cze舵 naszych nauczycieli. Szczerym 縴czeniom i serdecznym u禼iskom nie by硂 ko馽a...Strona internetowa gimnazjum

14 pa糳ziernika 2009r. ruszy砤 strona internetowa naszego gimnazjum w nowej szacie i pod nowym adresem www.gimnazjumlyski.jo.pl.

Zagl眃ajcie tu cz阺to!! Zapraszamy!

Szkolny bieg prze砤jowy

1 pa糳ziernika 2009r. odby硑 si szkolne zawody w biegach prze砤jowych ch硂pc體 i dziewcz眛. Najlepsi uczniowie b阣 reprezentowa szko酬 w rejonowych biegach prze砤jowych 9 pa糳ziernika w Raciborzu...

Otrz阺iny klas pierwszych

24 wrze秐ia 2009r. odby硑 si w naszej szkole "Otrz阺iny" klas pierwszych, kt髍e przygotowa Samorz眃 Uczniowski pod opiek pani Barbary Kupki i pani Ma砱orzaty Tulec wraz z uczniami klas IIa, IIb, IIc i IId...VI Gwie糳zisty Rajd Rowerowy

12 wrze秐ia 2009r. odby si VI Gwie糳zisty Rajd Rowerowy Powiatu Rybnickiego. Gimnazjum w Lyskach i UKS "Gracz" dzia砤j眂y przy Gimnazjum w潮czy si w organizacj...Uroczyste rozpocz阠ie roku szkolnego

1 wrze秐ia o godzinie 8.00 w Gimnazjum w Lyskach odby硂 si uroczyste rozpocz阠ie roku szkolnego. G丑wne uroczysto禼i mia硑 miejsce w sali gimnastycznej naszej szko硑...


Rezerwacje "ORLIK"

PO GODZ. 16.00

tel. 572 907 937

tel. 791 980 410

Nowo艣ci na stronie

Motto szko艂y

"呕ycie Tw膮 szans膮 wykorzystaj j膮.
呕ycie wyzwaniem -
we藕 je w r臋ce swe.
呕ycie obowi膮zkiem, wi臋c wype艂nij go.
呕ycie jest marzeniem, spe艂nij je."

Matka Teresa z Kalkuty

Do wakacji pozosta艂o:

1% podatku

Z fotokroniki